งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557 ทำครั้งแรกโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ทำซ้ำโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557 ทำครั้งแรกโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ทำซ้ำโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557 ทำครั้งแรกโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ทำซ้ำโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร

2 ความเป็นสมัยใหม่คืออะไร วิถีชีวิตสังคมหรือองค์กรสังคมที่เกิดขึ้นในยุโรป ประมาณศตวรรษที่ 17 ซึ่งต่อมามีอิทธิพลไปทั่ว โลกไม่มากก็น้อย (Giddens) สังคมสมัยใหม่แตกต่างจากสังคมเดิมอย่างน้อย สี่ด้าน วัฒนธรรม  การปฏิวัติความรู้, การรู้แจ้ง, มนุษยนิยม การเมือง  รัฐสมัยใหม่, ระบบราชการ, เขต อำนาจ และกฎหมาย เศรษฐกิจ  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทุนนิยม มารกซิสต์ ฯลฯ สังคม  จัดสังคมแบบฆราวาส, ปัจเจกชนนิยม, ความเป็นส่วนตัว

3 The Creation of Adam

4

5 มนุษย์ถือกำเนิด ขึ้นพร้อมกับบาป “ บาปกำเนิด ” (original sin) เป้าหมายของ มนุษย์ภายใต้ คำอธิบายทาง คริสตศาสนา รัฐถือกำเนิดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนให้ บุคคลสามารถ กลับคืนไปสู่ ดินแดนของพระ เจ้า

6

7

8

9

10 วิธีการแสวงหาความรู้แบบ วิทยาศาสตร์ สามารถทดลองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นได้ ด้วยสัมผัสทั้ง 5 ต่างจากความรู้แบบเดิมอย่างไร

11

12

13 รัฐก่อนสมัยใหม่ รัฐแบบฟิวดัล - รัฐแบบจักรวรรดิ (Empire) Crusade War สงครามการแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และ อิสลาม ประมาณศตวรรษที่ 11-13

14 Marie Antoinette เป็น เจ้าหญิงแห่งฮังการีแล โบฮีเมีย อาร์ชดัชเช สแห่งออสเตรีย ฮังการี โบฮีเมีย อาร์ชดัชเช สออสเตรีย อดีตพระราชินีแห่ง ฝรั่งเศส และนาวาร์ ฝรั่งเศสนาวาร์

15 กษัตริย์ของ ดินแดน ทั้งหลายล้วน แต่เชื่อม สัมพันธ์รู้สึก เป็นพวก เดียวกันยิ่ง กว่าสำนึก ของความเป็น ชาติ หรือ ความติดที่ ของคนเสีย อีก

16

17 ก่อนศตวรรษที่ 16 รัฐต่างๆ ในยุโรปยัง ไม่ได้แยกออกจากศาสนจักร การ แต่งตั้ง ถอดถอน อยู่ใต้อำนาจของศา สนจักร มี “ รัฐ ” อยู่ ในฐานะเป็นสถาบันทาง การเมืองที่ใช้อำนาจปกครองบ้านเมือง แต่มีความแตกต่างจาก “ รัฐสมัยใหม่ ” ในห้วงเวลาปัจจุบัน

18

19 รัฐสมัยใหม่ อำนาจอธิปไตย ดินแดน อาณาเขต พลเมือง รัฐบาล เริ่มปรากฏร่องรอยให้เห็นตั้งแต่ ศ. 16 ในยุโรป

20

21 Breaking Wheel

22 ใช้เพื่อลงทัณฑ์โดยเกี่ยว เบ็ดเหล็กเข้าใต้คาง ปลายแหลมของเบ็ดเหล็ก เสียบทะลุคางถึงใต้ลิ้น แล้วชักรอกดึงรั้งคางของ ผู้ต้องโทษให้ตัวลอยขึ้น จนปลายเท้าลอยพ้นจาก พื้นดิน โดยไม่ให้คางหลุด จากเบ็ดเหล็ก เบ็ดเหล็กนี้ ทำด้วยเหล็กท่อน ขนาด 4 หุน ปลายแหลม เหมือนเบ็ดตกปลา ยาว ประมาณ 16 นิ้ว เริ่มใช้ใน สมัยอยุธยา เลิกใช้ใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ. ศ. 2451 เมื่อ ประกาศใช้ประมวล กฎหมายลักษณะอาญา

23

24 แนวคิดมนุษย์นิยม ความเปลี่ยนในแปลงคำอธิบายที่มีต่อ มนุษย์ จากบาปกำเนิดสู่การเป็นผู้มีคุณค่า พื้นฐานในตนเองที่ต้องได้รับการ เคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐ มนุษย์กลายเป็น “ องค์ประธานแห่ง สิทธิ ” (subject of law) การลงโทษแบบเหี้ยมโหดถูกปฏิเสธ

25

26 เสรีภาพของปัจเจกบุคคล การยอมรับแดนกรรมสิทธิ์เอกชน (Private Property) จากเดิมที่เอกชนมี สิทธิแบบเบาบาง พระเจ้าแผ่นดิน เจ้าชีวิต สะท้อน ความหมายแบบดั้งเดิม ริบราชบาตร

27 จากเดิม “ ชาติกำเนิด ” กำหนดสถานะ ทางสังคม จะดำรงตำแหน่งอะไรได้ขึ้นอยู่กับว่า เชื้อสายมาจากไหน บุคคลมีความ “ สามารถ ” ในการ กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง (Self- determination)

28 ความเข้าใจที่มีต่อ โลก รัฐ และมนุษย์ มีความเปลี่ยนแปลง ระบบกฎหมายในโลกแบบเดิมอยู่บน ฐานความคิดแบบหนึ่ง ระบบกฎหมายในโลกปัจจุบันก็อยู่บน ฐานความคิดแบบหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง ไป

29 ที่เรียกว่า “ โลกสมัยใหม่ ” มุมมองจากเวลาปัจจุบัน ความเฟื่องฟูของแนวคิดแบบ วิทยาศาสตร์ (The Rise of Scientific Approach) รัฐสมัยใหม่ (Modern State) แนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism)

30 ข้อสังเกตบางประการ ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นชั่ว ข้ามคืน ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในทุก แห่งทุกหน ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแบบ Zero Sum Game ( ความคิดแบบใหม่ ไม่ได้แทนความคิดแบบเดิมอย่าง สิ้นเชิง )


ดาวน์โหลด ppt Law and Modern World ภาคการศึกษา 1/2557 ทำครั้งแรกโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ทำซ้ำโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google