งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ชัชวาลย์ ชิงชัย. Adam Smith ค. ศ.1723-1790 ( ปลายอยุธยา - ต้น รัตนโกสินทร์ ) เกิดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ( พระราช โอรสพระเจ้าเสือ ) พ. ศ.2251-2275.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ชัชวาลย์ ชิงชัย. Adam Smith ค. ศ.1723-1790 ( ปลายอยุธยา - ต้น รัตนโกสินทร์ ) เกิดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ( พระราช โอรสพระเจ้าเสือ ) พ. ศ.2251-2275."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ชัชวาลย์ ชิงชัย

2 Adam Smith ค. ศ.1723-1790 ( ปลายอยุธยา - ต้น รัตนโกสินทร์ ) เกิดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ( พระราช โอรสพระเจ้าเสือ ) พ. ศ.2251-2275 ตายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช ( ครองราชย์พ. ศ.2325-2352)

3 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9( พระราชโอรสพระเจ้าเสือ ) 2251-2275(24 ปี ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ( พระราชโอรสพระเจ้า เสือ )2275-2301(26 ปี ) สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ( พระราชโอรสพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ )2301(2 เดือน ) สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ ( พระเจ้าเอก ทัศ )( พระราชโอรสพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ )2301- 2310(9 ปี )

4  นักปรัชญาศีลธรรมและ นักเศรษฐศาสตร์ การเมืองผู้บุกเบิกชาวสกอตแลนด์  อดัม สมิธ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนด แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวตลาดเสรี เป็น บุคคลสำคัญในขบวนการที่เป็นที่รู้จักในชื่อ ว่า " ยุคสว่างของสกอตแลนด์ " (Scottish Enlightenment)

5 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 อดัม สมิท (Adam Smith) ได้เขียนหนังสือชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า The Wealth of Nations ใน ค. ศ. 1776 นับได้ว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์ เล่มแรก และยิ่งใหญ่ที่สุด เล่มหนึ่งของโลกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้อดัม สมิทได้รับการยอมรับและยกย่องให้ เป็น บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์

6 The Wealth of Nations เป็นหนังสือ เศรษฐศาสตร์เล่มแรกกล่าวถึงทำอย่างไร ประเทศจึงจะร่ำรวย พูดถึงเรื่องกลไกสำคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างสังคมกับธุรกิจให้ ผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องกลไกของตลาด การกำหนดมูลค่าของราคาสิ่งของ การ บริหารการคลัง การกระจายรายได้ การค้า ระหว่างประเทศ

7  Book One: Of the Causes of Improvements in the Productive Powers of Labour, and of the Order according to which its Produce is naturally distributed among the different Ranks of the People  Book Two: Of the Nature, Accumulation, and Employment of Stock  Book Three: Of the different Progress of Opulance in different Nations  Book Four: Of Systems of Political Economy

8  ทุนนิยม (capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้ามีการจำหน่าย แลกเปลี่ยน ซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือ กลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างผลกำไรให้กับ หน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการ ที่มีการรองรับทาง กฎหมายและมีการแข่งขันการในเชิง การค้าเพื่อทำกำไรสูงสุดซึ่งไม่ได้ ควบคุมโดยหน่วยงานกลางหรือจาก ทางรัฐบาล

9 ทุนนิยมจะกล่าวถึง ทุนและที่ดินเป็น สมบัติส่วนบุคคล การตัดสินใจทาง เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่ การควบคุมบริหารโดยรัฐ และตลาดเสรี หรือเกือบเสรีจะเป็นตัวกำหนดราคา ควบคุมและระบุทิศทางการผลิต รวมถึง เป็นที่สร้างรายรับ บางคนกล่าวว่าระบบ เศรษฐกิจในปัจจุบันของโลกตะวันตกคือ ระบบทุนนิยม ในขณะที่หลายคนมองว่าใน บางประเทศก็มีระบบเศรษฐกิจเป็น เศรษฐกิจแบบผสม กล่าวคือ มี ลักษณะเฉพาะของทั้งทุนนิยมและรัฐนิยม

10 เสรีนิยม (Liberalism) หมายถึง อุดมการณ์หรือความคิดทางการเมืองที่มุ่ง ให้สิทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคลอย่าง เต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย หลักการพื้นฐานของเสรีนิยม ได้แก่ สิทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในชีวิต และทรัพย์สิน (right of life, property) ความเสมอภาคสำหรับทุกคนภายใต้ กฎหมาย การปกครองโดยการเห็นชอบ จากประชาชนโดยกระบวนการเลือกตั้ง ความโปร่งใสในการปกครองบ้านเมือง

11 แนวความคิดเสรีนิยมเชื่อว่า โดย พื้นฐานมนุษย์นั้นมิได้เป็นคนเลว แต่มนุษย์ เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ดังนั้น ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง สันติภาพ ระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นัก เสรีนิยมเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศนั้นเป็นเรื่องการมุ่งแสวงหาการ พึ่งพาระหว่างกันมากกว่าแสวงหาความ มั่นคงทางอำนาจ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ การสร้างสถาบันระหว่างประเทศร่วมกัน รวมถึงจารีต แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพระหว่างรัฐให้คงอยู่

12 ลัทธิบริโภคนิยม (consumerism) หมายถึง ลัทธิที่ให้ความสำคัญกับการ เสพย์ การซื้อและบริโภควัตถุ ข้าวของ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดย ให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าคุณค่า ทางจิตใจ

13 ลักษณะของลัทธิบริโภคนิยม ๑. ทัศนคติที่จะใฝ่เสพมากกว่าใฝ่ผลิต ความสุขต้องได้มาจากการเสพ ๒. พฤติกรรมแบบอวดมั่งอวดมี ๓. ระบบการทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า ลัทธิบริโภคนิยมจึงเป็น ลัทธิของ สำเร็จรูป ได้มาอย่างง่าย ๆ ไว ๆ ไม่ต้องผลิต ใช้เงินซื้อไม่ต้องอาศัย การปฏิบัติหรือการลง แรง


ดาวน์โหลด ppt อ. ชัชวาลย์ ชิงชัย. Adam Smith ค. ศ.1723-1790 ( ปลายอยุธยา - ต้น รัตนโกสินทร์ ) เกิดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ( พระราช โอรสพระเจ้าเสือ ) พ. ศ.2251-2275.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google