งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย 10 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.04/แสน. อัตราป่วยตายร้อยละ จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 59 ของประเทศ ลำดับ 9 ของภาค ลำดับ 2 ของ Zone

2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 จังหวัดจำนวนป่วยอัตราป่วย/ แสน. จำนวนตายอัตราป่วยตาย % ภูเก็ต กระบี่ น่าน แม่ฮ่องสอน พัทลุง เลย (ลำดับ 59)

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายเดือน ปี เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 49 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 7.77/แสน.

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน ราย

5 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรกรายสุดท้ายพื้นที่เกิดโรค เมืองกกดู่ตูบโกบ ม เม.ย.57 ห้วยหวาย ม พ.ค.57 กุดป่องใหม่ พ.ค.57 นาหนอง-ท่าแพ พ.ค.57 นาเขิน มิ.ย.57 ใหม่ กกทองห้วยกระทิง320,20,22 23 พ.ค.57 4 มิ.ย.57ต่อเนื่อง นาดินดำนาดินดำ ม มิ.ย.57 ใหม่ นาอานนาซำ ม มิ.ย.57 ใหม่ ปากชม โนนสมบูรณ์ ม.929,21 8 มี.ค พ.ค.57 ชมเจริญชมน้อย ม มี.ค.57 ห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืน ม เม.ย.57 ห้วยพิชัยใหม่พัฒนา ม เม.ย.57 เชียงคานบุฮมอุมุง ม ก.พ.57 เขาแก้วตาดซ้อ ม เม.ย.57

6 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรกรายสุดท้ายพื้นที่เกิดโรค นาด้วงนาดอกคำร่มเย็น ม.729,19 7 มี.ค พ.ค.57 โนนตะวัน ม พ.ค.57 นาดอกคำ ม พ.ค.57 เขาแก้วพัฒนา ม มิ.ย.57 ใหม่ โพนสว่าง ม มิ.ย.57 ใหม่ นาด้วงเวียงชัย ม เม.ย.57 โพนเขาแก้ว ม พ.ค.57 ท่าสะอาดรักธรรม ม.2321,23,23 31 พ.ค มิ.ย.57ต่อเนื่อง ดงป่ายาง ม.7222,23 3 มิ.ย มิ.ย.57ต่อเนื่อง ท่าสวรรค์งามวงศ์วาน ม มิ.ย.57 ใหม่ นาแห้วเหล่ากอหกเหล่ากอหก ม มิ.ย.57 ใหม่ วังสะพุงโคกขมิ้นป่าบง ม เม.ย.57

7 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้าน จำนวน ผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้น ปี รายแรกรายสุดท้าย พื้นที่เกิด โรค ด่านซ้ายนาหอบุ่งกุ่ม ม ม.ค.57 โป่งทุ่งเทิง ม ม.ค.57 อิปุ่มถ้ำพระ ม มี.ค.57 หินแลบ ม เม.ย.57 ป่าม่วง ม มิ.ย.57 ใหม่ วังยาววังเวิน ม มิ.ย.57 ใหม่ โพนสูงห้วยทอง ม มิ.ย.57 ใหม่ กกโพธิ์วังกำ ม มิ.ย.57 ใหม่ กกสะทอนหัวนา ม มิ.ย.57 ใหม่ ภูเรือร่องจิกนาคูณ ม.3211,11 16 มี.ค มี.ค.57 ขามป้อม ม เม.ย.57 ท่าลี่ โนนสว่าง ม ก.พ.57 น้ำแคมน้ำแคม ม เม.ย.57 ภูกระดึง ทุ่งใหญ่ ม ก.พ.57 ห้วยส้มโนนงาม ม ก.พ.57

8 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี สถานการณ์ระดับประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีผู้ป่วย 19,763 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากร แสนคน จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค -สถานการณ์ระดับประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีผู้ป่วย 19,763 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากร แสนคน จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค

9 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 396 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 62.78/แสน.

10 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ ปี อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน จำนวน ราย

11 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน ราย

12 จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 536 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 84.98/แสน.

13 อัตราป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน ราย

14 สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2557

15 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 133 ราย NEW M- 55 ราย New EP 53 ราย Relapse 7 ราย Others 8 ราย Others M+ 2 ราย TAD 1 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 4 ราย ***All form 268 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 133 ราย NEW M- 55 ราย New EP 53 ราย Relapse 7 ราย Others 8 ราย Others M+ 2 ราย TAD 1 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 4 ราย ***All form 268 ราย***

16 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2557 จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 32 ราย NEW M- 6 ราย New EP 5 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย TAD 1 ราย TAF 1 ราย ***All form 48 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 32 ราย NEW M- 6 ราย New EP 5 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย TAD 1 ราย TAF 1 ราย ***All form 48 ราย***

17 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล (พ.ค.57) ร้อยละ หมายเหตุ รพ.เลยแจ้งว่า Case New M+ ทำ Homeward

18 VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ  รพ.หนองหินมี ผป ขึ้นทะเบียน 2 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 1 ราย อีก 1 ราย นัด ก.ค.57  พบผู้ป่วย HIV  รพ.เลย 1 ราย ได้รับยา ARV แล้ว  รพ.ผาขาว 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV แพทย์ให้รับยาTBก่อน รพร.ด่านซ้าย รอผลตรวจ HIV 1 ราย

19 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557) หมายเหตุ 1.รพ.เลย ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ 1 ราย (วังสะพุง ติดตามแล้วไม่พบผู้ป่วย) 2.อ.เชียงคาน มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ติดตามเยี่ยม 1 ราย ไม่ได้ติดตามการเยี่ยม 1 ราย เนื่องจาก transfer out รพ.บ้านผือ 3. อ.นาด้วง มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย อีก 1 ราย ไม่ได้เยี่ยม เนื่องจากผู้ป่วยไม่เปิดเผยตัว ไม่ยินยอมให้เยี่ยม 4.อ.วังสะพุง ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษาจากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.วังสะพุง 5. อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 4 ราย เยี่ยมทางโทรศัพท์ 1 ราย อีก3ราย ไปอยู่ที่อื่น 6. อ.ผาขาว มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายเสียชีวิต 7. อ.ภูกระดึง มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษา จากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.ภูกระดึง

20 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557) Conversion rate 1.รพร.ด่านซ้าย มี ผู้ป่วย New M+ 1 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ (ผลงาน 0%) 2.รพ.ผาขาว มีผู้ป่วย M+ 2 ราย ไม่ได้ตรวจเสมหะเดือนที่ 2-3 (ผลงาน 0%)

21 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2556)  รพ.วังสะพุง M+ 4 ราย cure 2 ราย เสียชีวิต 2 (Hepaitis 1 ราย สรุปไม่ได้ 1 ราย) (ผลงาน 50%)  รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย M+ 2 ราย cure 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เสียชีวิตที่บ้าน กินอาหาร ไม่ได้ ท้องเสีย มีประวัติเป็นDM) (ผลงาน50%)

22 MDR-TB นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556  รับยา เดือนที่ 11  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2  pc Cycloserine (250) 1*2  pc PAS (1000) 4*2  pc Ethambutol (400) 2*hs  อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน  หากมีปัญหาเรื่องDMน้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับยาฉีดให้  DOT โดย จนท. รพ.สต.โนนสว่าง

23 MDR-TB นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557  รับยา เดือนที่ 2  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2  pc PAS (1000) 6*2  pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2  pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท.รพ.สต.ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

24 MDR-TB นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ เริ่มรักษา 2 มิถุนายน 2557  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย  DOT โดย จนท.รพ.สต.ร่องจิก ช่วงเช้า (จันทร์-ศุกร์) เสาร์-อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็นผู้ทำ DOT ให้

25 นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี (สัมผัส XDR-TB) ที่อยู่ 112 ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2  pc Ethionamide (250) 1*3  pc Cycloserine (250) 1*3  pc PAS (1000) 6*2  pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  DOT โดย จนท.รพ.สต.ห้วยส้ม MDR-TB

26 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่ม บุคลากรปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

27 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่ม ประชาชนปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

28 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากร และประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google