งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย 10 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.04/แสน. อัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 - จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 59 ของประเทศ ลำดับ 9 ของภาค ลำดับ 2 ของ Zone

2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 จังหวัดจำนวนป่วยอัตราป่วย/ แสน. จำนวนตายอัตราป่วยตาย % ภูเก็ต22262.1210.45 กระบี่23453.0000 น่าน21444.8500 แม่ฮ่องสอน10743.8200 พัทลุง22443.6800 เลย (ลำดับ 59) 457.1700

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2556 - 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 49 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 7.77/แสน.

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 14 9 3 5 1 10 2 2 2 1 0 0 0 0 ราย

5 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรกรายสุดท้ายพื้นที่เกิดโรค เมืองกกดู่ตูบโกบ ม.2115 19 เม.ย.57 ห้วยหวาย ม.7119 17 พ.ค.57 กุดป่องใหม่119 11 พ.ค.57 นาหนอง-ท่าแพ121 25 พ.ค.57 นาเขิน125 25 มิ.ย.57 ใหม่ กกทองห้วยกระทิง320,20,22 23 พ.ค.57 4 มิ.ย.57ต่อเนื่อง นาดินดำนาดินดำ ม.1124 16 มิ.ย.57 ใหม่ นาอานนาซำ ม.7125 26 มิ.ย.57 ใหม่ ปากชม โนนสมบูรณ์ ม.929,21 8 มี.ค.57 25 พ.ค.57 ชมเจริญชมน้อย ม.2111 20 มี.ค.57 ห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืน ม.1113 5 เม.ย.57 ห้วยพิชัยใหม่พัฒนา ม.10114 9 เม.ย.57 เชียงคานบุฮมอุมุง ม.517 22 ก.พ.57 เขาแก้วตาดซ้อ ม.6117 29 เม.ย.57

6 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้านจำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรกรายสุดท้ายพื้นที่เกิดโรค นาด้วงนาดอกคำร่มเย็น ม.729,19 7 มี.ค.57 15 พ.ค.57 โนนตะวัน ม.14119 17 พ.ค.57 นาดอกคำ ม.1120 23 พ.ค.57 เขาแก้วพัฒนา ม.15122 2 มิ.ย.57 ใหม่ โพนสว่าง ม.3123 13 มิ.ย.57 ใหม่ นาด้วงเวียงชัย ม.12119 24 เม.ย.57 โพนเขาแก้ว ม.7120 18 พ.ค.57 ท่าสะอาดรักธรรม ม.2321,23,23 31 พ.ค.57 12 มิ.ย.57ต่อเนื่อง ดงป่ายาง ม.7222,23 3 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57ต่อเนื่อง ท่าสวรรค์งามวงศ์วาน ม.5123 12 มิ.ย.57 ใหม่ นาแห้วเหล่ากอหกเหล่ากอหก ม.1122 6 มิ.ย.57 ใหม่ วังสะพุงโคกขมิ้นป่าบง ม.10117 29 เม.ย.57

7 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 29 มิถุนายน 2557 อำเภอตำบลหมู่บ้าน จำนวน ผู้ป่วยสัปดาห์ที่ป่วยวันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้น ปี รายแรกรายสุดท้าย พื้นที่เกิด โรค ด่านซ้ายนาหอบุ่งกุ่ม ม.111 7 ม.ค.57 โป่งทุ่งเทิง ม.1114 27 ม.ค.57 อิปุ่มถ้ำพระ ม.7112 25 มี.ค.57 หินแลบ ม.4116 24 เม.ย.57 ป่าม่วง ม.5123 13 มิ.ย.57 ใหม่ วังยาววังเวิน ม.6123 9 มิ.ย.57 ใหม่ โพนสูงห้วยทอง ม.3122 6 มิ.ย.57 ใหม่ กกโพธิ์วังกำ ม.4124 21 มิ.ย.57 ใหม่ กกสะทอนหัวนา ม.10124 20 มิ.ย.57 ใหม่ ภูเรือร่องจิกนาคูณ ม.3211,11 16 มี.ค.57 21 มี.ค.57 ขามป้อม ม.9115 17 เม.ย.57 ท่าลี่ โนนสว่าง ม.318 27 ก.พ.57 น้ำแคมน้ำแคม ม.3114 7 เม.ย.57 ภูกระดึง ทุ่งใหญ่ ม.116 14 ก.พ.57 ห้วยส้มโนนงาม ม.918 25 ก.พ.57

8 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 -สถานการณ์ระดับประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีผู้ป่วย 19,763 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 30.84 ต่อประชากร แสนคน จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค -สถานการณ์ระดับประเทศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีผู้ป่วย 19,763 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 30.84 ต่อประชากร แสนคน จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค

9 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 396 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 62.78/แสน.

10 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกกลุ่มอายุ ปี อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน จำนวน 29 324 40 2 1 0 0 0 0 0 0 ราย

11 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 54 68 31 27 29 16 36 66 10 12 38 4 4 1 ราย

12 จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มิ.ย.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 536 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 84.98/แสน.

13 อัตราป่วยโรคสุกใสจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 29 มิถุนายน 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสน คน จำนวน 56 54 110 43 63 27 16 16 14 17 25 44 40 11 ราย

14 สรุปผลการดำเนินงานควบคุม และป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน มิถุนายน 2557

15 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 133 ราย NEW M- 55 ราย New EP 53 ราย Relapse 7 ราย Others 8 ราย Others M+ 2 ราย TAD 1 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 4 ราย ***All form 268 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 133 ราย NEW M- 55 ราย New EP 53 ราย Relapse 7 ราย Others 8 ราย Others M+ 2 ราย TAD 1 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 4 ราย ***All form 268 ราย***

16 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2557 จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม สสจ.เลย New M+ 32 ราย NEW M- 6 ราย New EP 5 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย TAD 1 ราย TAF 1 ราย ***All form 48 ราย*** รวม สสจ.เลย New M+ 32 ราย NEW M- 6 ราย New EP 5 ราย Relapse 2 ราย Others 1 ราย TAD 1 ราย TAF 1 ราย ***All form 48 ราย***

17 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล (พ.ค.57) ร้อยละ หมายเหตุ รพ.เลยแจ้งว่า Case New M+ ทำ Homeward

18 VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ  รพ.หนองหินมี ผป ขึ้นทะเบียน 2 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 1 ราย อีก 1 ราย นัด ก.ค.57  พบผู้ป่วย HIV  รพ.เลย 1 ราย ได้รับยา ARV แล้ว  รพ.ผาขาว 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV แพทย์ให้รับยาTBก่อน รพร.ด่านซ้าย รอผลตรวจ HIV 1 ราย

19 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557) หมายเหตุ 1.รพ.เลย ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ 1 ราย (วังสะพุง ติดตามแล้วไม่พบผู้ป่วย) 2.อ.เชียงคาน มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ติดตามเยี่ยม 1 ราย ไม่ได้ติดตามการเยี่ยม 1 ราย เนื่องจาก transfer out รพ.บ้านผือ 3. อ.นาด้วง มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย อีก 1 ราย ไม่ได้เยี่ยม เนื่องจากผู้ป่วยไม่เปิดเผยตัว ไม่ยินยอมให้เยี่ยม 4.อ.วังสะพุง ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษาจากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.วังสะพุง 5. อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 4 ราย เยี่ยมทางโทรศัพท์ 1 ราย อีก3ราย ไปอยู่ที่อื่น 6. อ.ผาขาว มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายเสียชีวิต 7. อ.ภูกระดึง มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสมหะบวก 3 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 1 ราย อีก 2 รายไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากผู้ป่วยรักษา จากที่อื่น ผ่านระยะเข้มข้นแล้ว จึงมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.ภูกระดึง

20 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนมีนาคม 2557) Conversion rate 1.รพร.ด่านซ้าย มี ผู้ป่วย New M+ 1 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ (ผลงาน 0%) 2.รพ.ผาขาว มีผู้ป่วย M+ 2 ราย ไม่ได้ตรวจเสมหะเดือนที่ 2-3 (ผลงาน 0%)

21 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2556)  รพ.วังสะพุง M+ 4 ราย cure 2 ราย เสียชีวิต 2 (Hepaitis 1 ราย สรุปไม่ได้ 1 ราย) (ผลงาน 50%)  รพ.ภูกระดึง มีผู้ป่วย M+ 2 ราย cure 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เสียชีวิตที่บ้าน กินอาหาร ไม่ได้ ท้องเสีย มีประวัติเป็นDM) (ผลงาน50%)

22 MDR-TB นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556  รับยา เดือนที่ 11  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2  pc Cycloserine (250) 1*2  pc PAS (1000) 4*2  pc Ethambutol (400) 2*hs  อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน  หากมีปัญหาเรื่องDMน้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับยาฉีดให้  DOT โดย จนท. รพ.สต.โนนสว่าง

23 MDR-TB นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557  รับยา เดือนที่ 2  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2  pc PAS (1000) 6*2  pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2  pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท.รพ.สต.ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

24 MDR-TB นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ เริ่มรักษา 2 มิถุนายน 2557  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย  DOT โดย จนท.รพ.สต.ร่องจิก ช่วงเช้า (จันทร์-ศุกร์) เสาร์-อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็นผู้ทำ DOT ให้

25 นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี (สัมผัส XDR-TB) ที่อยู่ 112 ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557  ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2  pc Ethionamide (250) 1*3  pc Cycloserine (250) 1*3  pc PAS (1000) 6*2  pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์  DOT โดย จนท.รพ.สต.ห้วยส้ม MDR-TB

26 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่ม บุคลากรปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

27 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่ม ประชาชนปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557

28 ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกลุ่มบุคลากร และประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2557 เทียบกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (%Acieve) รายอำเภอ จังหวัดเลย ร้อยละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสปสช. วันที่ 1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2557


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2557 สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มิ.ย.57 - มีผู้ป่วยทุกจังหวัด รวมจำนวน 9,663 ราย ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google