งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อ บทบาทของครูและ การจัดการเรียนการ สอน 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อ บทบาทของครูและ การจัดการเรียนการ สอน 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อ บทบาทของครูและ การจัดการเรียนการ สอน 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

2 พฤติกรรมนิยม KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พฤติกรรมเรียนรู้นำไปใช้

3 บทบาทครูตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ต้นแบบ เด็กเลียนแบบพฤติกรรมการสอนของ คุณครู เสริมแรง ถูกให้รางวัล ผิดลงโทษ เข้าใจ เข้าใจพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เข้าใจความสมรรถณะของนักเรียน

4 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี พฤติกรรมนิยม KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัด สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อ การเรียนรู้ ครูเป็นผู้ป้อน ความรู้แก่ ผู้เรียน

5 ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คิดเรียนรู้นำไปใช้

6 บทบาทครูตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้ความรู้จากง่ายไปยาก จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การคิด

7 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพุทธิ ปัญญานิยม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต และเข้าใจถึงปัญหาโดยการคิด ให้ผู้เรียนคิดในกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น มีการเรียนรู้ซ้ำเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่ซับซ้อนขึ้น และเกิด การเปลี่ยนแปลง เน้นการสอนที่เป็นกระบวนการ สามารถหาเหตุผลได้ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

8 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง

9 บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม - ครูมีหน้าที่เพียง “ ผู้ดูแล หรือ ครูพี่เลี้ยง ” - แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้เรียน - ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง - เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจ

10 การจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีคอน สตรัคติวิสต์ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต และเข้าใจถึง ปัญหา  ครูเป็นผู้จุดประเด็นให้ผู้เรียนคิด

11 แตกต่างอย่างไร ? KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนใน อดีต - ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม - เรียนรู้จากพฤติกรรม และสิ่งเร้า - ครูมีหน้าที่เพียงป้อน ความรู้ให้ผู้เรียน ทำให้ เด็กรอเพียงความรู้จาก ผู้สอนและไม่เกิด กระบวนการคิด การเรียนการสอนที่ควร เป็นในยุคปัจจุบัน - ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ - ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง - ครูเป็นผู้แนะแนวทาง - เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

12 KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อการ จัดการการเรียนรู้ ความ แตกต่าง

13 รายชื่อสมาชิก นางสาวณิญาพัณณ์ภูพิริยะวงศ์ 563050193-5 นางสาวพันทิพาพันธ์พงศ์ 563050198-5 นายภาณุสกาญจน์ศรีใส 563050202-0 นางสาวมณฑาทิพย์ตรีศักดิ์ 563050203-8 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ KHONKAEN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อ บทบาทของครูและ การจัดการเรียนการ สอน 241208 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google