งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อบทบาทของครูและการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อบทบาทของครูและการจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อบทบาทของครูและการจัดการเรียนการสอน
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อบทบาทของครูและการจัดการเรียนการสอน INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2 พฤติกรรม เรียนรู้ นำไปใช้ พฤติกรรมนิยม FACULTY OF EDUCATION
KHONKAEN UNIVERSITY พฤติกรรม เรียนรู้ นำไปใช้ INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3 บทบาทครูตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ต้นแบบ เด็กเลียนแบบพฤติกรรมการสอนของคุณครู เสริมแรง ถูกให้รางวัล ผิดลงโทษ เข้าใจ เข้าใจพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เข้าใจความสมรรถณะของนักเรียน INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ป้อนความรู้แก่ผู้เรียน INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

5 ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม คิด เรียนรู้ นำไปใช้ FACULTY OF EDUCATION
KHONKAEN UNIVERSITY คิด เรียนรู้ นำไปใช้ INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

6 บทบาทครูตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ให้ความรู้จากง่ายไปยาก จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การคิด INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

7 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต และเข้าใจถึงปัญหาโดยการคิด ให้ผู้เรียนคิดในกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น มีการเรียนรู้ซ้ำเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่ซับซ้อนขึ้น และ เกิดการเปลี่ยนแปลง เน้นการสอนที่เป็นกระบวนการ สามารถหาเหตุผลได้ INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

8 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY เน้นผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

9 บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY - จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม - ครูมีหน้าที่เพียง “ผู้ดูแล หรือ ครูพี่เลี้ยง” - แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน - ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง - เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจ INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

10 การจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต และเข้าใจถึงปัญหา ครูเป็นผู้จุดประเด็นให้ผู้เรียนคิด INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

11 แตกต่างอย่างไร ? การเรียนการสอนในอดีต - ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY การเรียนการสอนในอดีต - ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม - เรียนรู้จากพฤติกรรมและสิ่งเร้า - ครูมีหน้าที่เพียงป้อนความรู้ให้ผู้เรียน ทำให้เด็กรอเพียงความรู้จากผู้สอนและไม่เกิดกระบวนการคิด การเรียนการสอนที่ควรเป็นในยุคปัจจุบัน - ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ - ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง - ครูเป็นผู้แนะแนวทาง - เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

12 ความแตกต่าง ส่งผลต่อการจัดการการเรียนรู้ FACULTY OF EDUCATION
KHONKAEN UNIVERSITY ส่งผลต่อการจัดการการเรียนรู้ ความแตกต่าง INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING | นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

13 รายชื่อสมาชิก นางสาวณิญาพัณณ์ ภูพิริยะวงศ์ 563050193-5
FACULTY OF EDUCATION KHONKAEN UNIVERSITY รายชื่อสมาชิก นางสาวณิญาพัณณ์ ภูพิริยะวงศ์ นางสาวพันทิพา พันธ์พงศ์ นายภาณุสกาญจน์ ศรีใส นางสาวมณฑาทิพย์ ตรีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อบทบาทของครูและการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google