งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบ แสงของเขม่าควันจากสถาน ประกอบกิจการที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบ แสงของเขม่าควันจากสถาน ประกอบกิจการที่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบ แสงของเขม่าควันจากสถาน ประกอบกิจการที่ใช้ หม้อไอน้ำ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2548

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  คำนิยาม  “ สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการมี และใช้หม้อไอน้ำเพื่อการประกอบกิจการ ของตน โดยมีขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ ตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป เว้นแต่สถาน ประกอบกิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นการ เฉพาะไว้แล้ว

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  คำนิยาม  “ หม้อไอน้ำ ” หมายความว่า หม้อไอน้ำที่เป็น ต้นกำเนิดพลังงานกลและ / หรือพลังงาน ความร้อน แต่ไม่รวมถึงหม้อไอน้ำที่ใช้ เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้ม (LPG) ก๊าซ ธรรมชาติ (NG) หรือพลังงานไฟฟ้า  “ ค่าความทึบแสง ” หมายความว่า จำนวน ร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่องผ่านเขม่า ควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของสถาน ประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  วิธีการตรวจวัด คำนวณ เปรียบเทียบ และ สรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  แบบบันทึกผลการตรวจวัดความทึบแสง และ แบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงจาก ปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบ กิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ รวมทั้งลักษณะและ หน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิริงเกิล มานน์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. สถานประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ำ ต้อง ควบคุมค่าความทึบแสงให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริง เกิลมานน์ 2. การสังเกตค่าความทึบแสงของเขม่าควัน โดย การตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิล มานน์ ให้ใช้เวลา 15 นาที

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบ แสงของเขม่าควันจากสถาน ประกอบกิจการที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google