งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการ ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการ ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการ ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการ ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการ ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการ ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ 1. การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อน รวมของระบบกรอบอาคาร 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่า การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน นอกอาคาร 2. การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อน รวมของหลังคาอาคาร 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่า การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา อาคาร

3 # สรุปสาระสำคัญ 3. กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่า กำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง 4. การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่า พลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับ อากาศ 5. การคำนวณค่าประสิทธิภาพและค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณ์ผลิต น้ำร้อน 6. การคำนวณการใช้พลังงานโดยรวม ของอาคาร

4 # สรุปสาระสำคัญ 7. การคำนวณค่าประสิทธิผล ค่า อัตราส่วนการส่งผ่านแสงต่อความร้อน และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยราย ปีของการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ ต่าง ๆ ของอาคาร 8. แนบท้ายภาคผนวกประกอบการ คำนวณ

5 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการ ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการ ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google