งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล ( ประเภทเชื้อเพลิง แข็ง ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มกราคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้อง ดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ ว่าด้วย มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต ติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ กรณีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีว มวล ( ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง ) ที่คณะกรรมการ กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ เพื่อให้ มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถาน ประกอบกิจการพลังงาน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต ติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ที่มีกระบวนการผลิต ไฟฟ้าจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล ( ประเภท เชื้อเพลิงแข็ง ) ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้มาจาก อินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตทางการ เกษตร การทำป่าไม้ ได้แก่ ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลา ปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษ พืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากมูลสัตว์และ ก๊าซชีวภาพต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการ ปฏิบัติ (Code of Practice) ว่าด้วยมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต ติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google