งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกความใน (ฉ) ของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556 2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 4 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียงเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556

3 สรุปสาระสำคัญ “(6) มีความไวในการตรวจจับปริมาณก๊าซรั่วที่น้อยกว่า 150 ส่วนในล้านส่วน” ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (5) ของข้อ 5 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงสำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) สามารถแสดงค่าวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 50 dB (A) หรือน้อยกว่า ถึง 120 dB (A)หรือมากกว่า และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 0.1 dB (A)” “(5) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล (Digital) หรือแบบอนาล็อก (Analog)”

4 สรุปสาระสำคัญ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

5 สรุปสาระสำคัญ “ข้อ 9 เครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง ที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบ และมีการใช้งานในสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดระดับเสียงต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถส่งผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทึกผลและรายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556”

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google