งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้ม ของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการ ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกความใน ( ฉ ) ของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนด แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของ เครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัด ก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์ม กรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของ สถานตรวจสภาพรถ พ. ศ. 2556  2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 4 ของ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัด ควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียงเครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรอง แสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถาน ตรวจสภาพรถ พ. ศ. 2556

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ “(6) มีความไวในการตรวจจับปริมาณก๊าซรั่วที่น้อย กว่า 150 ส่วนในล้านส่วน ” ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (5) ของข้อ 5 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควัน ดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัด ระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และ เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงสำหรับใช้ใน การตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ. ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) สามารถแสดงค่าวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 50 dB (A) หรือน้อยกว่า ถึง 120 dB (A) หรือมากกว่า และ มีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 0.1 dB (A)” “(5) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล (Digital) หรือแบบอนาล็อก (Analog)” 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศกรมการ ขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่อง วิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับ เสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และ เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ. ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ “ ข้อ 9 เครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัด ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของ ฟิล์มกรองแสง ที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความ เห็นชอบ และมีการใช้งานในสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อน วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดระดับเสียงต้องมี อุปกรณ์ที่สามารถส่งผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทึก ผลและรายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการ ขนส่งทางบกกำหนดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556” 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ 6

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google