งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้ม ของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการ ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกความใน ( ฉ ) ของ (1) ของข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนด แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของ เครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัด ก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์ม กรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของ สถานตรวจสภาพรถ พ. ศ  2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 4 ของ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัด ควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียงเครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรอง แสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถาน ตรวจสภาพรถ พ. ศ. 2556

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ “(6) มีความไวในการตรวจจับปริมาณก๊าซรั่วที่น้อย กว่า 150 ส่วนในล้านส่วน ” ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (5) ของข้อ 5 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควัน ดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัด ระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และ เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงสำหรับใช้ใน การตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ. ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) สามารถแสดงค่าวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 50 dB (A) หรือน้อยกว่า ถึง 120 dB (A) หรือมากกว่า และ มีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 0.1 dB (A)” “(5) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล (Digital) หรือแบบอนาล็อก (Analog)” 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศกรมการ ขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่อง วิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับ เสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และ เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ. ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ “ ข้อ 9 เครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัด ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของ ฟิล์มกรองแสง ที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความ เห็นชอบ และมีการใช้งานในสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อน วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดระดับเสียงต้องมี อุปกรณ์ที่สามารถส่งผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทึก ผลและรายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการ ขนส่งทางบกกำหนดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556” 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ 6

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ คุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google