งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบกที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดจาก วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เป็นเวลา 90 วัน 2. ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตาม กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ใช้ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ. ศ. 2541

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ (1) รถที่ใช้น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็น เชื้อเพลิง ( ก ) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน ร้อยละ 4.5 ที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ ( ข ) ก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน ที่วัด ได้ด้วยเครื่องมือ (2) รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง ( ก ) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน ร้อยละ 2.0 ที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ ( ข ) ก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน ที่วัด ได้ด้วยเครื่องมือ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. วิธีตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจาก ท่อไอเสียของรถให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (1) จอดรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง และเดินเครื่องยนต์ของรถให้อยู่ใน อุณหภูมิใช้งานปกติ (2) ขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา ให้สอดหัววัด (Probe) ของเครื่องมือเข้าไป ในท่อไอเสียให้ลึกตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต เครื่องมือในกรณีที่ไม่สามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเข้าไปในท่อไอ เสียเพราะติดอุปกรณ์ระงับเสียงให้ใช้ท่อพิเศษต่อปลายท่อไอเสีย แล้ว จึงสอดหัววัดของเครื่องมือเข้าไปในท่อพิเศษที่ต่อเสริมจากปลายท่อ ไอเสียนั้น (3) อ่านค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่ ในกรณีเครื่องมือแสดงผล ไม่คงที่ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่อ่านได้ระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ของการวัดครั้งนั้น (4) ปฏิบัติตาม (2) และ (3) ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง (5) ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดทั้งสองครั้ง นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อ 1 ( การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ) เป็นเกณฑ์ ตัดสิน "

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. กรณีเป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิงการ ตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถ ให้กระทำกับการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองระบบ โดยแยกครั้งกัน และค่าที่วัดได้ของแต่ละ ระบบเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามที่กำหนดใน 1 ( การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ )

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google