งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้ง อากาศเสียของเตาเผามูลฝอยรวมทั้ง ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสง ของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ ค่าความทึบแสง ” หมายความว่า จํานวนร้อยละ ของแสงที่สามารถส่องผ่านเขม่าควันจากปล่อง ปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบแสงและแบบ สรุปผลการตรวจวัดค่าทึบแสง ของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของเตาเผามูลฝอยให้เป็นไปตามแนบ ท้ายประกาศนี้  2. ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของ แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์  (1) แผนภูมิเขม่าควันแบบวงกลมมีลักษณะแสดง ดังรูป  (2) ให้ทดสอบความทึบแสงบนพื้นกระดาษในแต่ ละช่องตาม (1) โดยวัดความ หนาแน่นของสีด้วยเครื่องวัดค่าความดำ ซึ่งค่า ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5  (3) ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุของ แผนภูมิ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (4) ขั้นตอนการตรวจวัดค่าทึบแสง - มีผู้ตรวจวัด 2 คน ทำการตรวจวัดพร้อมๆกัน - สังเกตสีของท้องฟ้าก่อนทำการตรวจวัดว่ามี แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ถ้าแสงไม่ พอให้ยกเลิกการตรวจวัด - ผู้ตรวจยืนห่างจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของเตาเผามูลฝอยไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะ ความสูงจากระดับตำแหน่งที่ผู้ตรวจวัดยืนถึงระดับ ปลายปล่องแต่ไม่เกิน 400 เมตร อยู่ในทิศตั้งฉาก กับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันโดยพระอาทิตย์อยู่ หลังผู้ตรวจ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 - ถือแผนภูมิไว้ในระดับสายตาและมองเขม่าควัน ผ่านช่องตรงกลางของแผนภูมิ - สังเกตความทึบแสงของเขม่าควันตรงจุดควันที่ มีความหนาแน่นทากสุดเปรียบเทียบกันค่าทึบแสง ของแผนภูมิ และบันทึกผลทุกๆ 15 วินาที จนครบ 15 นาที  3. คำนาณและเปรียบเทียบค่าคาวมทึบแสง  แนบท้าย แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบ แสงของเขม่าควันจากปล่อง ปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย แบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ เขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศ เสียของเตาเผามูลฝอย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงและแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าทึบ แสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google