งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตกิจกรรมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดประชุม 6th AMCDRR 19-20 ธ.ค.56 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตกิจกรรมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดประชุม 6th AMCDRR 19-20 ธ.ค.56 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตกิจกรรมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดประชุม 6th AMCDRR
19-20 ธ.ค.56 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 กำหนดการ 19 ธ.ค.56 (พฤหัสฯ) น. ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และกำหนดการเวิร์กชอบ น. ขอบเขตกิจกรรม น. การแบ่งกลุ่มย่อย 20 ธ.ค.56 (ศุกร์) น. การแบ่งกลุ่มย่อย (ต่อ) น. การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย/ขั้นตอนต่อไป – น. อภิปราย/สรุป/พิธีปิด

3 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม ภารกิจในภาพรวม สมาชิก 1 สารัตถะ (A)
ก่อนการประชุม 1. จัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ, คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ จัดประชุม IAP, EC & DSG จัดทำต้นฉบับเอกสารหลักการประชุม - หนังสือเชิญ - concept note - admin note - กำหนดการประชุม (Prep meeting, Pre-conference, side events, HFA2, HLRT, TS, SS, DRR Market Place, Ignite stage, site visit, video clip competition) - ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ (พร้อมปก) จัดทำต้นฉบับเอกสารของประเทศไทย - HFA1 review - HFA2 inputs - Special session - สูจิบัตร DRR Market Place - Ministerial statement ระหว่างการประชุม จัดทำสรุปการประชุมรายวัน (Proceedings) จัดทำปฏิญญากรุงเทพฯ จัดทำสรุปผลการจัดประชุมภาพรวม กำหนด focal point สำหรับประสานกิจกรรมการประชุมแต่ละกิจกรรม หลังการประชุม 1. จัดทำต้นฉบับสรุปผลการประชุม 2. จัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ สรุปผลการประชุม วิทยากรพี่เลี้ยง ผอ.สุคนธา แอคะรัจน์ ผอ.สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ คณะทำงาน ปภ. ผชช.สุพร รัตนนาคินทร์ นางสาวลักขณา มนิมนากร นายณัชนนท์ สนประเสริฐ นางสาวชชฎาภร บุญพีระณัช ว่าที่ รต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ นางสาวจันทร์สิมา แสงสุริยา นางสาวดวงนภา อุตตมางคพงศ์ นางสาวกนกภรณ์ ชูเชิด นายโฆษิต ศรีกฤษณรัตน์

4 การแบ่งกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ภารกิจในภาพรวม สมาชิก 2 พิธีการและสถานที่ (B)
ก่อนการประชุม 1. พิธีการ กำหนดการของผู้แทนระดับรัฐมนตรีตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทย กำหนดการหารือทวิภาคี (bilateral) แนวทางการต้อนรับ/อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนระดับรัฐมนตรี ณ สนามบิน – ที่พัก – ที่อื่น ๆ ตามกำหนดการที่วางไว้ ข้อมูลด้านธุรการเพื่อประกอบ admin note พิธีเปิด/ปิดการประชุม การคัดเลือก liaison และการกำหนดงานของ liaison 2. สถานที่ แผนการใช้สถานที่จัดประชุมตามกำหนดการจัดประชุมที่กำหนดไว้ แผนการจัดที่พักของผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้ติดตาม และผู้แทนระดับสูง ระหว่างการประชุม การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ในการลงทะเบียน รับบัตร เอกสาร และการเดินทางเข้าร่วมประชุม กำกับดูแลพิธีเปิด/ปิดการประชุม การกำกับดูแลการจัดห้องประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างการประชุม หลังการประชุม การส่งผู้แทนประเทศกลับ จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน วิทยากรพี่เลี้ยง ผอ.อุรวดี ศรีภิรมย์ นายมนตรี นาทธนนันท์ กรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทน ปภ. นายภูสิต สมจิตต์ เลขานุการกรม นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผอ.สว. นางนุชนาถ ประสพทรัพย์ นางปรานอม ชื่นประทุม นางสาวพรรณภา ณ น่าน นางสาวศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นางสาวรัตนา ตรีรัตนธรรม นางพรรณเพ็ญ วงศ์วัฒนะ

5 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม ภารกิจในภาพรวม สมาชิก 3
รักษาความปลอดภัยและการจราจร (C) ก่อนการประชุม แผนการเดินทางและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้นำระดับรัฐมนตรี แผนการรักษาความปลอดภัยที่พัก ที่จัดประชุม ที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ ระหว่างการประชุม การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม หลังการประชุม - การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางกลับ - จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน วิทยากรพี่เลี้ยง พ.ต.อ.เกรียงเดช จันทรวงศ์ รองผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ สยศ. คณะทำงาน ปภ. ผอ.สม./ผู้แทน สม. นางรวงทอง ชื่นชวนสังคม นายสิทธิพร เพชรดี นายทรรศน์ ปุ่นวงศ์ นางสาวศิริพร หัตถเสรีพงษ์ นางสาวสุภารัตน์ นวลปลั่ง นางสาวรัชพร พรหมทอง

6 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม ภารกิจในภาพรวม สมาชิก 4
ประชาสัมพันธ์ (D) ก่อนการประชุม - การประชาสัมพันธ์งานก่อนการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายใน และประเทศสมาชิก การประชาสัมพันธ์งานประกวดวีดีโอคลิป ระหว่างการประชุม การจัดป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมต่าง ๆ การจัดทำ press release ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม การตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Joint Information Centre) ร่วมกำกับงานประกวดวีดีโอคลิป และ DRR Market Place หลังการประชุม - จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงาน ปภ. ผอ.ผพ./ผู้แทน ผพ นางอมรทิพย์ ภาคสุชน ผู้แทน ทส. นางสาวนัชชารินี ศรีทินนท์ นางสาววิภาวี ศรีประไพ

7 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม ภารกิจในภาพรวม สมาชิก 5 สนับสนุน (E)
ก่อนการประชุม - จัดพิมพ์เอกสาร จัดทำเว็บไซด์หลักของการประชุม สำหรับการลงทะเบียน ดาวน์โหลดข้อมูล และส่งข้อเสนอ/ผลงานประกวดคลิป - จัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้นำระดับรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทั่วไป การจัดรถประจำผู้แทนประเทศ คู่สมรส และผู้ติดตาม การฝึกอบรม liaison การจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหารไทย การจัดทำเสื้อสำหรับ liaison ระหว่างการประชุม 1. การตั้งกองอำนวยการประสานงาน (Joint Coordinating Centre) 2. การจัดทัวร์ + ออกตั๋วให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 3. รับรองคู่สมรสรัฐมนตรี 4. งานเลี้ยงรับรอง วิทยากรพี่เลี้ยง ผอ.อรทัย อ่องรัตนา ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวีระพล วรพงศ์ นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน ปภ. ผอ.สว. ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร ผู้แทน สน. (ส่วนแผนและงปม.) นายอารุณ ปินตา ผู้แทน สช. ผู้แทน กค. นางประภัสสร นิลโชติ นางกนิษฐา สุวรรณสินธุ์ นางสาวเพ็ญพร คนสมบูรณ์ นางสาวกรณิศนันท์ วิลาวัลย์ นางสาวเยาวภาพันธุ์ คงคาศรี นางณัฐชา ปลิงกระโทก นางสาวณัฐนันท์ เมธาเกษร นายนวพัฒน์ รพิพันธ์ นางสาวหนึ่งธิดา สุวรรณอัมพา

8 กิจกรรมและงบประมาณ (ตัวอย่าง)
รหัส ชื่อกิจกรรม คำอธิบายกิจกรรมโดยย่อ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ กรอบเวลา ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ A01 การเชิญมาเข้าประชุม ไทยในฐานะเจ้าภาพจะต้องออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 15 ม.ค.56 นาย/นาง/นางสาว..... โทร B01 C01 D01 E01


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตกิจกรรมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดประชุม 6th AMCDRR 19-20 ธ.ค.56 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google