งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว ( ใช้เวลา 15 นาที ) ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว ( ใช้เวลา 15 นาที ) ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ............"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว ( ใช้เวลา 15 นาที ) ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ............ start

3 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 1. จำนวนในข้อใดที่แทน x แล้วทำให้สมการ 2x + 3 = 11 เป็นจริง ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 1 ถูกต้องค่ะ....

4 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 2. “ จำนวนเต็ม 3 จำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ 24” ถ้า a เป็น จำนวนเต็มจำนวนแรกแล้ว ข้อใดเขียนสมการได้ ถูกต้อง 2. “ จำนวนเต็ม 3 จำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ 24” ถ้า a เป็น จำนวนเต็มจำนวนแรกแล้ว ข้อใดเขียนสมการได้ ถูกต้อง ก. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24 ข. (x - 1) + (x - 2) + (x - 3) = 24 ค. x + (x - 1) + (x - 2) = 24 ง. x + (x + 1) + (x + 2) = 24 2 ถูกต้องค่ะ....

5 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 3. สมการในข้อใดแทนข้อความ 3 เท่าของจำนวนหนึ่ง มากกว่า 5 อยู่ 8 ก. 3x - 5 = 8 ข. 5 - 3x = 8 ค. 8 - 5 = 3x ง. 5 - 8 = 3x 3 ถูกต้องค่ะ....

6 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 4. “ แดงมีเงินจำนวนหนึ่งแบ่งให้ปรานี 100 บาท ยัง เหลืออีก 120 บาท ” ข้อใดเป็นสมการที่สอดคล้องกับประโยคนี้ 4. “ แดงมีเงินจำนวนหนึ่งแบ่งให้ปรานี 100 บาท ยัง เหลืออีก 120 บาท ” ข้อใดเป็นสมการที่สอดคล้องกับประโยคนี้ ก. 100 = 120 - y ข. y + 100 = 120 ค. y - 100 = 120 ง. y = 10 4 ถูกต้องค่ะ....

7 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 5. มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่ 36 ฟอง ถ้าให้ x คือจำนวนไข่ที่แตกจะเขียนสมการได้อย่างไร ก. 40 - x = 36 ข. x + 36 = 40 ค. 40 - 36 = x ง. ถูกทุกข้อ 5 ถูกต้องค่ะ.... 5. มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่ 36 ฟอง ถ้าให้ x คือจำนวนไข่ที่แตกจะเขียน สมการได้อย่างไร

8 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 6. 6 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่า 30 อยู่ 15 เขียน เป็นสมการได้ อย่างไร ก. 6x + 30 = 15 ข. 6x - 30 = 15 ค. 6x + 15 = 30 ง. 30 - 6x = 15 6 ถูกต้องค่ะ....

9 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 7. ปัจจุบันมาลีมีอายุเป็น 2 เท่าของยุพา เมื่อ 5 ปีที่ แล้วมาลีมีอายุ 15 ปี ปัจจุบันยุพามีอายุกี่ปี 7. ปัจจุบันมาลีมีอายุเป็น 2 เท่าของยุพา เมื่อ 5 ปีที่ แล้วมาลีมีอายุ 15 ปี ปัจจุบันยุพามีอายุกี่ปี ก. 5 ข. 7.5 ค. 10 ง. 20 7 ถูกต้องค่ะ....

10 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 8. ในการสอบคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ครึ่งหนึ่งของ ผลบวกของคะแนนที่สุภาและนารีสอบได้เท่ากับ 37 ถ้าในการสอบ ครั้งนี้นารีสอบได้ 32 คะแนน สุภาสอบได้กี่คะแนน ก. 13 ข. 18 ค. 42 ง. 68 8 ถูกต้องค่ะ....

11 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว ก. 17 ข. 19 ค. 21 ง. 23 9 ถูกต้องค่ะ.... 9. จำนวนคี่บวกสามจำนวนเรียงกัน ผลบวกของจำนวน ทั้งสามจำนวนนั้น เป็น 57 จงหาจำนวนคี่บวกที่มากที่สุด 9. จำนวนคี่บวกสามจำนวนเรียงกัน ผลบวกของจำนวน ทั้งสามจำนวนนั้น เป็น 57 จงหาจำนวนคี่บวกที่มากที่สุด

12 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว 10. ปอมีเงินมากกว่ากิ๊ก 50 บาท หนิงมีเงินน้อยกว่า กิ๊ก 50 บาท ปอ กิ๊ก และหนิงมีเงินรวมกัน 750 บาท หนิงจะมี เงินกี่บาท 10. ปอมีเงินมากกว่ากิ๊ก 50 บาท หนิงมีเงินน้อยกว่า กิ๊ก 50 บาท ปอ กิ๊ก และหนิงมีเงินรวมกัน 750 บาท หนิงจะมี เงินกี่บาท ก. 200 ข. 250 ค. 300 ง. 350 10 ถูกต้องค่ะ.... สิ้นสุดการ ทำ แบบทดส อบ สิ้นสุดการ ทำ แบบทดส อบ เริ่มใหม่

13


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว ( ใช้เวลา 15 นาที ) ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google