งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ พิเศษ กรมชลประทาน 081 9288613

2 ปี 4 เทอมสุดท้ายแล้ว.... เรียนอะไรมาบ้าง ?

3 ใช้น้ำทำอะไร ?

4

5 ถ้าชาวบ้านต้องการน้ำ... เราต้องทำอย่างไร ?

6

7 Google earth

8

9 ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น น้ำอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ กระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต อนาคต ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย ปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ แย่งน้ำ รายได้ต่ำ หนี้สินเพิ่มขึ้น การอพยพเข้าเมือง ความเดือดร้อน ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

10 ฝาย 3 แห่ง คลองส่งน้ำ อาคารประกอบ ระบบกระจายน้ำ เขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สันกว้าง 12 เมตร ยาว 903 เมตร สูง 56 เมตร ความจุเก็บกับ 248 ล้าน ลบ. ม. สิ่งก่อสร้าง แนวทางแก้ไขปัญหา

11 บรรเทาปัญหา อุทกภัย 291,900 ไร่ ฤดูฝน 116,545 ไร่ ฤดู แล้ง 11,320 ครัวเรือน 102 หมู่บ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ

12 Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ พิเศษ กรมชลประทาน 081 9288613

13 แหล่งเก็บ น้ำ หัวงาน คลองส่ง น้ำ อาคาร ประกอบ

14

15

16

17 ทางระบายน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ หัวงาน คลองส่งน้ำสายใหญ๋ คลองซอย คลองแยกซอย

18

19

20

21 Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ พิเศษ กรมชลประทาน 081 9288613

22 ประโยชน์ต่อนักศึกษา สามารถปฏิบัติงาน ออกแบบอาคาร ชลประทานได้ สามารถนำไป ศึกษาต่อใน ศาสตร์ที่สูงขึ้น สามารถควบคุม งานก่อสร้างด้วย ความเข้าใจ

23 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ถึงพฤติกรรมของอาคาร ชลประทานเมื่อถูกแรง กระทำ 2 เพื่อให้นักศึกษาคำนวณ ขนาด รูปร่างอาคาร ชลประทานทางด้าน Hydraulic Design 3 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึง การวิเคราะห์แรงภายในที่ เกิดขึ้นของอาคาร ชลประทาน 4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ออกแบบขนาดรูปร่าง หน้าตัด และเสริมเหล็ก อาคาร ชลประทานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง และ ประหยัด FBD SFD BMD

24 คลอง (Canal) ส่วนประกอบอาคาร ชลประทาน ปตร.(Head Regulator) รางน้ำ สะพานน้ำ (Flume) ท่อเชื่อม (Syphon) ท่อลอด (Culvert) อาคารน้ำตก (Drop) ท่อส่งน้ำเข้านา (Farm Turnout) ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

25 3D

26 เขื่อน เจ้าพระยา 16 ช่องระบายน้ำ กว้างช่องละ 12.50 ม. ท้าย น้ำ เหนือ น้ำ ยาว 237.50 ม. ประตูเรือสัญจร กว้าง 14.00 ม.

27 ต้องรู้อะไรมา บ้าง กลศาสตร์ กำลังวัสดุ ชลศาสตร์ ปฐพีกลศาสตร์ คอนกรีตเทคโนโลยี วิเคราะห์โครงสร้าง I, II ออกแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก ออกแบบโครงสร้างไม้ และ เหล็ก ฯลฯ.

28 ข้อตกลงในการเรียน ขาดเรียน ไม่เกิน 3 ครั้ง Quiz ก่อนเรียน 15 นาที นำกระดาษรายงาน เครื่องคิดเลข มาด้วย ทุกครั้ง เช็คชื่อ ก่อนเรียนและหลัง เรียน ส่งรายการ คำนวณ หลังเรียน

29 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Design of Canal and Conveyance Structure การออกแบบคลองและอาคารส่งน้ำ ครั้งที่ 1 207421 อ. สุวัฒน์ พาหุสุ วัณโณ วศ. บ. ชลประทาน, วศ. ม. โครงสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google