งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ. ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ. ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ. ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2549

2 ปัญหา 1  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ เวลาเกิน 3 เดือน ข้อเสนอแนะ 1  ให้อำเภอเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 เดือน นับแต่วันเกิดภัย  ให้อำเภอจัดทำทะเบียนการประกาศภัย พิบัติเพื่อติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการ ช่วยเหลือให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลากำหนด

3 ข้อเสนอแนะ 1 ( ต่อ )  หากไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ภายในเวลาที่กำหนดให้ขอ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือมายัง กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ( อปภ. มีอำนาจอนุมัติการ ขยายเวลาการให้ความ ช่วยเหลือ ) โดยจะต้องขอขยายก่อนที่ การให้ความช่วยเหลือ จะสิ้นสุด และไม่น้อยกว่า 15 วัน ปัญหา 2  การส่งเรื่องขอโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้คืนเงินทดรอง ราชการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการฯ พ. ศ. 2546

4 ข้อเสนอแนะ 2  ปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  ภัยพิบัติที่เกิดก่อนเดือนสิงหาคม ให้ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ และขอโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้คืน เงินทดรองราชการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ( เดือน ก. ย.) สำหรับภัยพิบัติ ที่เกิดในเดือน ส. ค - ก. ย. ให้จ่ายเงิน ช่วยเหลือและขอโอนเงิน งบประมาณเพื่อชดใช้คืนเงินทดรอง ราชการฯ ในปีงบ ประมาณ ถัดไปได้ ( ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการฯ พ. ศ. 2546 ข้อ 38

5  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงบัญชีหนังสือจังหวัดที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอความเห็นชอบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยแยกแต่ละด้าน / แต่ละครั้ง ใน www.disaster.go.th หน้าหลัก " เงินทดรองราชการ " หัวข้อ " บัญชี หนังสือจังหวัดฯ " ข้อเสนอแนะ 2 ( ต่อ )

6  กรณีการขอโอนเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณจะเป็นค่าใช้จ่าย ค้างเบิกข้ามปี ปัญหา 3 ข้อเสนอแนะ 3  จังหวัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินทดรองราชการ โดยใช้ งบประมาณของจังหวัด / หน่วยงานต้นสังกัด / ท้องถิ่น ส่งคืนคลัง จังหวัด

7  จังหวัดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ( งบ 50 ล้านบาท ) เกิน 50 ล้าน ต่อหนึ่งภัยพิบัติ / หนึ่งเหตุการณ์ ปัญหา 4 ข้อเสนอแนะ 4  กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ และส่งให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทุกวันที่ 5 ของเดือน

8  การประกาศภัยพิบัติ ประกาศเป็นระดับตำบล / หมู่บ้าน ปัญหา 5 ข้อเสนอแนะ 5  จังหวัดประกาศในเขตพื้นที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ ที่ประสบภัยพิบัติ โดยระบุสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย กรณีเกิดจากร่อง มรสุม หย่อมความกดอากาศ หรือ แนวพัดสอบ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน ไต้ฝุ่นฯ

9  เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ อำเภอไม่ให้การช่วยเหลือ โดยผลัก ให้เป็นภาระหน้าที่ของจังหวัดในการดำเนินการช่วยเหลือ ปัญหา 6 ข้อเสนอแนะ 6  ท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก จากนั้นเป็นหน้าที่ของกิ่งอำเภอ / อำเภอ / จังหวัด ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

10  เอกสารประกอบการขอโอนเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ไม่ครบถ้วน ปัญหา 7 ข้อเสนอแนะ 7  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้มีหนังสือซักซ้อม ความเข้าใจ อีกครั้งหนึ่ง

11  หนังสือจังหวัดที่ขอโอนเงินไม่แยกด้านการให้ความช่วยเหลือ ปัญหา 8 ข้อเสนอแนะ 8  จังหวัดต้องแยกหนังสือการขอโอนเงินในแต่ละด้านการให้ความ ช่วยเหลือและแต่ละชุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

12  ภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง ปัญหา 9 ข้อเสนอแนะ 9  กระทรวงการคลังตอบข้อหารือกรณีภัยแล้ง / ฝนทิ้งช่วง โดย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ กรม ปภ. มี ข้อสังเกตว่า ควรมีข้อมูลประกอบในการประกาศภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ. ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google