งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

2 ปัญหา 1 ข้อเสนอแนะ 1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้เวลาเกิน 3 เดือน
ให้อำเภอเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 เดือนนับแต่วันเกิดภัย ให้อำเภอจัดทำทะเบียนการประกาศภัยพิบัติเพื่อติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลากำหนด

3 ปัญหา 2 หากไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ภายในเวลาที่กำหนดให้ขอ
ข้อเสนอแนะ 1 (ต่อ) หากไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ภายในเวลาที่กำหนดให้ขอ ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือมายังกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อปภ. มีอำนาจอนุมัติการขยายเวลาการให้ความ ช่วยเหลือ) โดยจะต้องขอขยายก่อนที่การให้ความช่วยเหลือ จะสิ้นสุด และไม่น้อยกว่า 15 วัน ปัญหา 2 การส่งเรื่องขอโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้คืนเงินทดรอง ราชการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการฯ พ.ศ. 2546

4 ประมาณถัดไปได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ข้อเสนอแนะ 2 ปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ภัยพิบัติที่เกิดก่อนเดือนสิงหาคม ให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ และขอโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ (เดือนก.ย.) สำหรับภัยพิบัติ ที่เกิดในเดือน ส.ค - ก.ย. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือและขอโอนเงิน งบประมาณเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการฯ ในปีงบ ประมาณถัดไปได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการฯ พ.ศ ข้อ 38

5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงบัญชีหนังสือจังหวัดที่
ข้อเสนอแนะ 2 (ต่อ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงบัญชีหนังสือจังหวัดที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอความเห็นชอบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยแยกแต่ละด้าน/แต่ละครั้ง ใน หน้าหลัก "เงินทดรองราชการ" หัวข้อ "บัญชี หนังสือจังหวัดฯ"

6 ปัญหา 3 กรณีการขอโอนเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณจะเป็นค่าใช้จ่าย ค้างเบิกข้ามปี ข้อเสนอแนะ 3 จังหวัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินทดรองราชการ โดยใช้ งบประมาณของจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด/ท้องถิ่น ส่งคืนคลัง จังหวัด

7 ปัญหา 4 จังหวัดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (งบ 50 ล้านบาท) เกิน 50 ล้าน ต่อหนึ่งภัยพิบัติ/หนึ่งเหตุการณ์ ข้อเสนอแนะ 4 กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ และส่งให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทุกวันที่ 5 ของเดือน

8 ปัญหา 5 ข้อเสนอแนะ 5 การประกาศภัยพิบัติ ประกาศเป็นระดับตำบล/หมู่บ้าน
จังหวัดประกาศในเขตพื้นที่ อำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่ประสบภัยพิบัติ โดยระบุสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย กรณีเกิดจากร่อง มรสุม หย่อมความกดอากาศ หรือ แนวพัดสอบ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน ไต้ฝุ่นฯ

9 ปัญหา 6 เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ อำเภอไม่ให้การช่วยเหลือ โดยผลัก ให้เป็นภาระหน้าที่ของจังหวัดในการดำเนินการช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะ 6 ท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก จากนั้นเป็นหน้าที่ของกิ่งอำเภอ/อำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

10 ปัญหา 7 เอกสารประกอบการขอโอนเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ไม่ครบถ้วน ข้อเสนอแนะ 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้มีหนังสือซักซ้อม ความเข้าใจ อีกครั้งหนึ่ง

11 ปัญหา 8 หนังสือจังหวัดที่ขอโอนเงินไม่แยกด้านการให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะ 8 จังหวัดต้องแยกหนังสือการขอโอนเงินในแต่ละด้านการให้ความ ช่วยเหลือและแต่ละชุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

12 ปัญหา 9 ข้อเสนอแนะ 9 ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง
กระทรวงการคลังตอบข้อหารือกรณีภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง โดย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ กรม ปภ. มี ข้อสังเกตว่า ควรมีข้อมูลประกอบในการประกาศภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google