งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษี สรรพสามิตรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์ เด้นท์แอนด์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษี สรรพสามิตรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์ เด้นท์แอนด์รีสอร์ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษี สรรพสามิตรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์ เด้นท์แอนด์รีสอร์ท

2

3 สัดส่วน ตามอายุของผู้ขอใช้สิทธิ์

4 สัดส่วนจังหวัดที่ผู้ยื่นคำขอใช้ สิทธิ์ 10 อันดับแรก

5 ยี่ห้อรถที่ผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ตามลำดับ

6 รายงานสรุปจำนวนคำขอใช้สิทธิ์ฯที่ ครอบครองรถครบ 1 ปี แยกตามยี่ห้อรถยนต์ ณ วันที่ 3 กันยายน พ. ศ. 2556

7 รายงานสรุปจำนวนคำขอใช้สิทธิ์ฯที่ ครอบครองรถครบ 1 ปี แยกตามยี่ห้อรถยนต์ ณ วันที่ 3 กันยายน พ. ศ. 2556

8

9 ชื่อ - นามสกุล มีหมายเลข โทรศัพท์ต่อท้าย ชื่อ - นามสกุล มีหมายเลข โทรศัพท์ต่อท้าย ชื่อ - นามสกุล มีเครื่องหมาย - ต่อท้าย ชื่อ - นามสกุล มีเครื่องหมาย - ต่อท้าย คำนำหน้าของ ตำแหน่ง แสดงใน ช่อง ชื่อ – นามสกุล คำนำหน้าของ ตำแหน่ง แสดงใน ช่อง ชื่อ – นามสกุล ชื่อ – นามสกุล แสดงในช่อง เดียวกัน ชื่อ – นามสกุล แสดงในช่อง เดียวกัน

10

11 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก

12 ผู้มีหน้าที่คืนเงิน 1. ขาดคุณสมบัติ ขาดคุณสมบัติ 2. แสดงเจตนาคืนเงิน แสดงเจตนาคืนเงิน 3. ผิดเงื่อนไขห้ามโอนก่อน ครบกำหนด ๕ ปี

13 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก ผิดเงื่อนไขห้ามโอนก่อนครบ กำหนด ๕ ปี 1. เลิกสัญญา คืนรถยนต์ เลิกสัญญา 2. ผิดสัญญา ถูกยึดรถยนต์ 3. ประสบอุบัติเหตุ / ภัยพิบัติ + เลิก ใช้ ประสบอุบัติเหตุ 4. สูญหาย + ประกันจ่าย + ได้รถคืน สูญหาย กรณีเกิดจากเหตุอื่นต้องให้ที่ประชุม ของ คกก. ศูนย์ประสานงานฯ มีมติชี้ ขาด

14 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก สำนักงานสรรพสามิตภาค ควบคุม กำกับ เร่งรัดการติดตามเงิน คืนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อน เวลา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดส่งมา เพื่อใช้ในการยื่นฟ้องเรียกเงินคืนจาก ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ที่ไม่ยินยอมคืนเงิน ตามหนังสือเตือนก่อนจัดส่งมายัง ศูนย์ฯ

15 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก สำนักงานสรรพสามิตภาค ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในการปฏิบัติงานติดตามเงินคืนแก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน รายงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินคืน ประสานงานกับศูนย์ฯ เพื่อให้การ ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามเงินคืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการ ติดตามเงินคืน

16 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการทั้งปวงอัน เกี่ยวกับการเรียกเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ อันได้ระบุไว้ในคู่มือติดตามเงินคืนฯ ฝ่ายจัดเก็บภาษี เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ฯ ของผู้ ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ และให้การสนับสนุน ด้านเอกสารให้กับฝ่ายกฎหมาย ในการ ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามเงินคืน ฝ่ายอำนวยการ ออกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขอใช้สิทธิ์ที่นำเงินมาชำระ และส่งเงิน เข้าระบบ GFMIS

17 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่ง พิจารณาเป็น แบบที่ ๑ กรณีไม่ต้องออก หนังสือเรียก - ชำระเต็มจำนวน - ผ่อนชำระ แบบที่ 2 กรณีต้องออก หนังสือเรียก - ชำระเต็มจำนวน - ผ่อนชำระ

18 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก แบบที่ 3 กรณีต้องออก หนังสือเตือน - ชำระเต็มจำนวน - ผ่อนชำระ แบบที่ ๔ กรณียื่นฟ้องคดี

19 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก การรายงานผล ฝกม. สสพ. ต้องรายงานผลไปยังกรม / สำเนา สสภ. 1. การชำระเงินเต็มจำนวน / ผ่อนชำระ 2. การขอกรมบัญชีกลางผ่อนชำระ 3. การชำระรายงวดครบจำนวน 4. การชำระเต็มจำนวนก่อนเวลา / ปิดบัญชี

20 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก เอกสารที่ส่งพร้อม รายงานผล 1. สำเนาคำขอใช้สิทธิ 2. สำเนาแบบ รง. ๑ 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ( ถ้ามี ) 4. สำเนาหลักฐานการรับเงินตาม สิทธิ

21 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก การฟ้องคดี การฟ้องคดี เกิดในกรณีดังนี้ 1. ไม่ยินยอมชำระเงินตาม หนังสือเตือน / เสมือนหนึ่ง ออกหนังสือเตือน 2. ไม่ยินยอมชำระเงิน / ชำระ เงินไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผ่อนชำระ

22 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก การฟ้องคดี - สสพ. รวบรวมเอกสารส่ง สสภ. ภายใน 15 วัน ( นับแต่วันพ้นกำหนดหนังสือ เตือน / เสมือนหนังสือเตือนฯ ) - สสภ. ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งศูนย์ฯ ภายใน 15 วัน นับ แต่ได้รับเรื่องจาก สสพ.

23 ศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก สถานที่ติดต่อศูนย์ติดตามเงินฯ ชั้น ๑ กรมสรรพสามิต ด้านหลัง ห้องรับ - ส่งหนังสือ ( บันไดกลาง ) เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 51438 นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา ผอ. ศูนย์ฯ นายดิลก เจียเจริญ ผู้รับผิดชอบหลัก โทรศัพท์มือถือ 08 – 6825 - 7877


ดาวน์โหลด ppt โครงการรถยนต์คันแรกกับภาษี สรรพสามิตรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์ เด้นท์แอนด์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google