งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น “ ความสามารถพื้นฐาน ” (Generic Competency) ที่สำคัญมาก สำหรับ “ บุคลากรมืออาชีพ ” “ ความสามารถพื้นฐาน ” (Generic Competency) ที่สำคัญมาก สำหรับ “ บุคลากรมืออาชีพ ” ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ที่การทำงานทุกหน้าที่ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ที่การทำงานทุกหน้าที่ มีความจำเป็นต้องมี “ ปฏิสัมพันธ์ ” (Work Interaction) กับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ที่หลากหลาย มีความจำเป็นต้องมี “ ปฏิสัมพันธ์ ” (Work Interaction) กับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “ ลูกค้าภายนอก ”, “ ลูกค้าภายใน ”, “ หัวหน้า ”, “ ลูกน้อง ”, “ เพื่อนร่วมงาน ” ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น “ ลูกค้าภายนอก ”, “ ลูกค้าภายใน ”, “ หัวหน้า ”, “ ลูกน้อง ”, “ เพื่อนร่วมงาน ” ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบพฤติกรรมหลักที่ต่างกันได้เสมอ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบพฤติกรรมหลักที่ต่างกันได้เสมอ การพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิผลให้กับบุคลากรเหล่านี้ การพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิผลให้กับบุคลากรเหล่านี้ ให้สามารถประยุกต์ใช้ “ คุณค่าขององค์กรความรู้ทางวิชาชีพ ” ให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด เหมาะสมกับ ให้สามารถประยุกต์ใช้ “ คุณค่าขององค์กรความรู้ทางวิชาชีพ ” ให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด เหมาะสมกับ สถานการณ์และ “ ผู้เกียวข้อง ” สถานการณ์และ “ ผู้เกียวข้อง ” People Work For ProDuctive Work Interaction People Work For ProDuctive Work Interaction คือ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) สำหรับบุคลากรในองค์กร คือ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) สำหรับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ “ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ” ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ “ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ” ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ ดี ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์ ดี ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์

2 Who Should Attend This Workshop บุคลากรระดับปฏิบัตงานทุกท่านที่เห็นความจำเป็นและ ต้องการเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” ของตนอย่างจริงใจ Customer-Facing Professional : Sale, pre-sales, Consultant Technical Support, Customer ServiceCustomer-Facing Professional : Sale, pre-sales, Consultant Technical Support, Customer Service Application Development Specialist : Programmer, Symtem Analyst, Business AnalystApplication Development Specialist : Programmer, Symtem Analyst, Business Analyst IT Management : Business Unit Manager, Project ManagerIT Management : Business Unit Manager, Project Manager

3 Potential Benefits From Attending This Workshop ผู้เข้าร่วมกิจกรรม workshop สามารถเข้าใจพื้นฐานทางวิชาการในการกำหนด style ของคน ทั้งของตนเองและของ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ในงาน สามารถเข้าใจพื้นฐานทางวิชาการในการกำหนด style ของคน ทั้งของตนเองและของ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ในงาน สามารถค้นหารูปแบบความเป็นตัวตนของแต่ละคน และ พฤติกรรมในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ด้วยเครื่องมือ Disc ( Driver, Influencer, Supporter, Corrector ) สามารถค้นหารูปแบบความเป็นตัวตนของแต่ละคน และ พฤติกรรมในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ด้วยเครื่องมือ Disc ( Driver, Influencer, Supporter, Corrector ) สามารถประยุกต์ใช้ “ ทักษะเรื่องคน ” ( People Skill ) เพื่อ กำหนดแนวทางของการ “ ปฏิสัมพันธ์ ” ที่จะช่วยให้การทำงาน ร่วมกันเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” สามารถประยุกต์ใช้ “ ทักษะเรื่องคน ” ( People Skill ) เพื่อ กำหนดแนวทางของการ “ ปฏิสัมพันธ์ ” ที่จะช่วยให้การทำงาน ร่วมกันเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” สามารถลด “ ปัญหาเกี่ยวกับคน ” ที่เกิดจาก “ ความแตกต่างของ รูปแบบพฤติกรรม ”( Behavioral Difference ) สามารถลด “ ปัญหาเกี่ยวกับคน ” ที่เกิดจาก “ ความแตกต่างของ รูปแบบพฤติกรรม ”( Behavioral Difference )

4 Learning Methodology การบรรยายเพื่อเปิดประเด็นสร้างความสนใจ และเรียนรู้ผ่านการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การบรรยายเพื่อเปิดประเด็นสร้างความสนใจ และเรียนรู้ผ่านการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แบบฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า ( ส่วนตัวและทำเป็น ทีม ) พร้อมกับการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง แบบฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า ( ส่วนตัวและทำเป็น ทีม ) พร้อมกับการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

5 วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารและการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชนหลาย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารและการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชนหลาย แห่ง อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยมหิดล แห่ง อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – น. วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % ) ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอย รามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ Tax ID: จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอย รามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ Tax ID: ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 – หรือ ทาง อีเมล์ จะ ได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 – หรือ ทาง อีเมล์ จะ การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่


ดาวน์โหลด ppt People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google