งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Style@Work for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น “ ความสามารถพื้นฐาน ” (Generic Competency) ที่สำคัญมาก สำหรับ “ บุคลากรมืออาชีพ ” “ ความสามารถพื้นฐาน ” (Generic Competency) ที่สำคัญมาก สำหรับ “ บุคลากรมืออาชีพ ” ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ที่การทำงานทุกหน้าที่ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ที่การทำงานทุกหน้าที่ มีความจำเป็นต้องมี “ ปฏิสัมพันธ์ ” (Work Interaction) กับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ที่หลากหลาย มีความจำเป็นต้องมี “ ปฏิสัมพันธ์ ” (Work Interaction) กับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “ ลูกค้าภายนอก ”, “ ลูกค้าภายใน ”, “ หัวหน้า ”, “ ลูกน้อง ”, “ เพื่อนร่วมงาน ” ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น “ ลูกค้าภายนอก ”, “ ลูกค้าภายใน ”, “ หัวหน้า ”, “ ลูกน้อง ”, “ เพื่อนร่วมงาน ” ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบพฤติกรรมหลักที่ต่างกันได้เสมอ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบพฤติกรรมหลักที่ต่างกันได้เสมอ การพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิผลให้กับบุคลากรเหล่านี้ การพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิผลให้กับบุคลากรเหล่านี้ ให้สามารถประยุกต์ใช้ “ คุณค่าขององค์กรความรู้ทางวิชาชีพ ” ให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด เหมาะสมกับ ให้สามารถประยุกต์ใช้ “ คุณค่าขององค์กรความรู้ทางวิชาชีพ ” ให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด เหมาะสมกับ สถานการณ์และ “ ผู้เกียวข้อง ” สถานการณ์และ “ ผู้เกียวข้อง ” People Style @ Work For ProDuctive Work Interaction People Style @ Work For ProDuctive Work Interaction คือ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) สำหรับบุคลากรในองค์กร คือ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” (People Skill) สำหรับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ “ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ” ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ “ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ” ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ ดี ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์ ดี ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์

2 Who Should Attend This Workshop บุคลากรระดับปฏิบัตงานทุกท่านที่เห็นความจำเป็นและ ต้องการเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนา “ ทักษะเรื่องคน ” ของตนอย่างจริงใจ Customer-Facing Professional : Sale, pre-sales, Consultant Technical Support, Customer ServiceCustomer-Facing Professional : Sale, pre-sales, Consultant Technical Support, Customer Service Application Development Specialist : Programmer, Symtem Analyst, Business AnalystApplication Development Specialist : Programmer, Symtem Analyst, Business Analyst IT Management : Business Unit Manager, Project ManagerIT Management : Business Unit Manager, Project Manager

3 Potential Benefits From Attending This Workshop ผู้เข้าร่วมกิจกรรม workshop สามารถเข้าใจพื้นฐานทางวิชาการในการกำหนด style ของคน ทั้งของตนเองและของ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ในงาน สามารถเข้าใจพื้นฐานทางวิชาการในการกำหนด style ของคน ทั้งของตนเองและของ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ในงาน สามารถค้นหารูปแบบความเป็นตัวตนของแต่ละคน และ พฤติกรรมในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ด้วยเครื่องมือ Disc ( Driver, Influencer, Supporter, Corrector ) สามารถค้นหารูปแบบความเป็นตัวตนของแต่ละคน และ พฤติกรรมในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” ด้วยเครื่องมือ Disc ( Driver, Influencer, Supporter, Corrector ) สามารถประยุกต์ใช้ “ ทักษะเรื่องคน ” ( People Skill ) เพื่อ กำหนดแนวทางของการ “ ปฏิสัมพันธ์ ” ที่จะช่วยให้การทำงาน ร่วมกันเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” สามารถประยุกต์ใช้ “ ทักษะเรื่องคน ” ( People Skill ) เพื่อ กำหนดแนวทางของการ “ ปฏิสัมพันธ์ ” ที่จะช่วยให้การทำงาน ร่วมกันเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” สามารถลด “ ปัญหาเกี่ยวกับคน ” ที่เกิดจาก “ ความแตกต่างของ รูปแบบพฤติกรรม ”( Behavioral Difference ) สามารถลด “ ปัญหาเกี่ยวกับคน ” ที่เกิดจาก “ ความแตกต่างของ รูปแบบพฤติกรรม ”( Behavioral Difference )

4 Learning Methodology การบรรยายเพื่อเปิดประเด็นสร้างความสนใจ และเรียนรู้ผ่านการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การบรรยายเพื่อเปิดประเด็นสร้างความสนใจ และเรียนรู้ผ่านการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แบบฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า ( ส่วนตัวและทำเป็น ทีม ) พร้อมกับการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง แบบฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า ( ส่วนตัวและทำเป็น ทีม ) พร้อมกับการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

5 วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารและการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชนหลาย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารและการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชนหลาย แห่ง อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยมหิดล แห่ง อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % ) ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพ ฯ สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท 18-20 กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอย รามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tax ID: 3380041618 จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอย รามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tax ID: 3380041618 ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 –917- 7147 หรือ ทาง อีเมล์ nattakand@pascons.com จะ ได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 –917- 7147 หรือ ทาง อีเมล์ nattakand@pascons.com จะ ได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้งnattakand@pascons.com การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080 -2 -40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทย พาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080 -2 -40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 -917- 7148 โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 -917- 7148


ดาวน์โหลด ppt People for Productive Work Interaction ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ ผู้เกี่ยวข้อง ” อย่างมี ประสิทธิผล จัดเป็น ความสามารถในการทำงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google