งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People for Productive Work Interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People for Productive Work Interaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Style@Work for Productive Work Interaction
ความสามารถในการทำงานร่วมกับ “ผู้เกี่ยวข้อง”อย่างมีประสิทธิผล จัดเป็น “ความสามารถพื้นฐาน”(Generic Competency) ที่สำคัญมาก สำหรับ “บุคลากรมืออาชีพ” ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ที่การทำงานทุกหน้าที่ มีความจำเป็นต้องมี “ปฏิสัมพันธ์” (Work Interaction) กับ “ผู้เกี่ยวข้อง” ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “ลูกค้าภายนอก” , “ลูกค้าภายใน” , “หัวหน้า” , “ลูกน้อง” , “เพื่อนร่วมงาน” ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบพฤติกรรมหลักที่ต่างกันได้เสมอ การพัฒนา “ทักษะเรื่องคน” (People Skill) จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับบุคลากรเหล่านี้ ให้สามารถประยุกต์ใช้ “คุณค่าขององค์กรความรู้ทางวิชาชีพ”ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เหมาะสมกับ สถานการณ์และ “ผู้เกียวข้อง” People Work For ProDuctive Work Interaction คือ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ทักษะเรื่องคน” (People Skill) สำหรับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ “ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ” ทั้งภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ ดี ทั้งด้านงานและความสัมพันธ์

2 Who Should Attend This Workshop บุคลากรระดับปฏิบัตงานทุกท่านที่เห็นความจำเป็นและต้องการเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนา “ทักษะเรื่องคน”ของตนอย่างจริงใจ Customer-Facing Professional : Sale , pre-sales , Consultant Technical Support , Customer Service Application Development Specialist : Programmer , Symtem Analyst , Business Analyst IT Management : Business Unit Manager , Project Manager

3 Potential Benefits From Attending This Workshop ผู้เข้าร่วมกิจกรรม workshop
สามารถเข้าใจพื้นฐานทางวิชาการในการกำหนด style ของคน ทั้งของตนเองและของ “ผู้เกี่ยวข้อง” ในงาน สามารถค้นหารูปแบบความเป็นตัวตนของแต่ละคน และพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับ “ผู้เกี่ยวข้อง” ด้วยเครื่องมือ Disc ( Driver , Influencer , Supporter , Corrector ) สามารถประยุกต์ใช้ “ทักษะเรื่องคน” ( People Skill )เพื่อกำหนดแนวทางของการ “ปฏิสัมพันธ์” ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกับ “ผู้เกี่ยวข้อง” สามารถลด “ปัญหาเกี่ยวกับคน” ที่เกิดจาก “ความแตกต่างของรูปแบบพฤติกรรม”( Behavioral Difference )

4 Learning Methodology การบรรยายเพื่อเปิดประเด็นสร้างความสนใจและเรียนรู้ผ่านการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบฝึกปฏิบัติที่มีคุณค่า (ส่วนตัวและทำเป็นทีม) พร้อมกับการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

5 วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ
วิทยากร : อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชนหลาย แห่ง อดีตอาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม เวลา – น. ราคา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ Tax ID: ติดต่อจอง / สอบถามที่คุณณัฐกานต์ Tel: 02 – หรือ ทาง อีเมล์ จะได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่


ดาวน์โหลด ppt People for Productive Work Interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google