งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด 6-8 กรกฎาคม 2548 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

2 2 ประเด็น  เป้าหมายของการสัมมนา  การวิเคราะห์ธุรกิจหลัก (Core Business)  การวิเคราะห์สมรรถนะด้าน เทคนิคที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

3 3 เป้าหมายของการสัมมนา  ธุรกิจหลัก  สมรรถนะที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

4 4 การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจหลัก (Core Business Process Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ว่า มีกระบวนการ ขั้นตอน และ งานอะไรที่จะตอบสนองต่อ ความสำเร็จในการพัฒนา ธุรกิจหลัก Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

5 5 ตัวอย่าง 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธุรกิจหลักคือ ไฟฟ้า 2) บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด ธุรกิจหลักคือ โอเลฟินส์ Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

6 6 กรุณาวิเคราะห์ 1) บริษัทเอ ไอ เอส จำกัด ธุรกิจหลักคือ _______________ 2) ธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจหลักคือ _______________ 3) กรมส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจหลัก คือ _______________ Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

7 7 วิธีวิเคราะห์ธุรกิจหลัก  ใครคือลูกค้าหลัก (Key Customers)  ลูกค้าคาดหวังผลิตภัณฑ์ (Products) และ บริการ (Services) อะไร Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

8 8 Core Business Analysis Chart ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 3 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 4 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 5 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 6 ลูกค้า 2 ลูกค้า 3 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

9 9 Workshop 1 : วิเคราะห์ธุรกิจหลัก (Core Business Analysis) 1) วิเคราะห์ว่าใครคือลูกค้าหลัก 2) ลูกค้าคาดหวังผลิตภัณฑ์และบริการ อะไร 3) ให้ใช้ Core Business Analysis Chart (CBAC) 4) ใช้เวลา 50 นาที 5) นำเสนอ Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

10 10 5 องค์ประกอบหลักขององค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง องค์ความรู้ / เทคโนโลยี / เทคนิคหลัก (Knowledge, Technology and Technical Core) บุคลากร ด้าน เทคนิค บุคลากร ด้าน บริหาร Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

11 11 การวิเคราะห์งาน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

12 12 การวิเคราะห์งาน กระบวนการของการวิเคราะห์, การพรรณนา และ การบันทึก คุณลักษณะ และ คุณภาพของงาน และ ระบุทักษะ และความต้องการ อื่นๆที่จำเป็น ใช้ในการปฏิบัติงาน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

13 13 ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน กำหนด / ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การที่ ตอบสนองต่อลูกค้า (Customers) กำหนดธุรกิจหลัก (Core Business) และ หน้าที่ของ หน่วยงาน (Functional Description) ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

14 14 การวิเคราะห์งาน / กิจกรรมหลัก และผลที่คาดหวัง การกำหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

15 15 การกระจายงานตามตำแหน่ง / บุคลากร การกำหนดน้ำหนัก การ ประเมินผลสำเร็จของงาน ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

16 16 การบันทึกข้อมูลลงในแบบ บันทึกผลการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 7 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

17 17 Core Business Process Analysis Chart ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 3 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 4 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 5 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 6 ลูกค้า 2 ลูกค้า 3 Core Business Process 1 Core Business Process 2 Core Business Process 3 Core Business Process 4 Core Business Process 5 Core Business Process 6 Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

18 18 Core Business Process Analysis Chart Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd. ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 3 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 4 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 5 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 6 ลูกค้า 2 ลูกค้า 3 Core Business Process 1 Core Business Process 2 Core Business Process 3 Core Business Process 4 Core Business Process 5 Core Business Process 6 Job JobJob 123 Job JobJob 123 Job JobJob 123 Job JobJob 123 Job JobJob 123 Job JobJob 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 Compe Compe Compe tencies tenciestencies 123 KPI KPIKPI 123 KPI KPIKPI 123 KPI KPIKPI 123 KPI KPIKPI 123 KPI KPIKPI 123 KPI KPIKPI 123

19 19 การวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิคที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

20 20 การวิเคราะห์ธุรกิจหลัก ธุรกิจหลัก (Core Business) หมายถึง ผลผลิต (Products) หรือบริการ (Services) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารจัดการของ องค์กร โดยยึดโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ พันธกิจขององค์กร คำถาม 1) ธุรกิจหลักขององค์กรคืออะไร 2) ประมาณ 2 - 3 ปีข้างหน้ามองการพัฒนา ธุรกิจหลักขององค์กรเป็นอย่างไร Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

21 21 ปัจจัยในการวิเคราะห์ Best Practices  มองจากตัวเอง (Inside Out)  มองจากภายนอกเข้ามา (Outside In)  มองจากเงื่อนเวลา

22 22 การวิเคราะห์สมรรถนะด้าน เทคนิค สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical / Functional Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานหรือลักษณะ งานที่ปฏิบัติ องค์ประกอบในการวิเคราะห์ 1) พิจารณาจากวิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / พันธ กิจ ธุรกิจหลักและ Best Practices ว่าควร มีสมรรถนะด้านเทคนิคใดที่จำเป็น (Key Technical Competencies) 2) พิจารณาสมรรถนะด้านเทคนิคที่มีใน ปัจจุบันกับสมรรถนะด้านเทคนิคที่ควรจะมี ในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของ องค์กร 3) การจัดแบ่งกลุ่มสมรรถนะด้านเทคนิคต้อง ชัดเจน Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

23 23 การจัดระดับสมรรถนะ 1) ด้านความรู้และทักษะในเนื้องาน (Functional Knowledge & Skills) 2) ด้านกระบวนการและเทคนิคการ ปฏิบัติงาน (Functional Process & Techniques) 3) ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Desired Behaviors) และ ความรู้ ทั่วไป (General Knowledge) Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

24 24 ภาพแสดงกลุ่มสมรรถนะด้านเทคนิค Performance Desired Behaviors / General Knowledge Functional Process & Techniques Functional Knowledge & Skills Technical Competencies Core Competencies  ภาวะผู้นำ  การทำงานเป็นทีม  การสื่อสาร / ประสานงาน ฯลฯ  ภาวะผู้นำ  การทำงานเป็นทีม  การสื่อสาร / ประสานงาน ฯลฯ  การพัฒนาองค์ ความรู้  การถ่ายทอดองค์ ความรู้  การนิเทศงาน ฯลฯ  การพัฒนาองค์ ความรู้  การถ่ายทอดองค์ ความรู้  การนิเทศงาน ฯลฯ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สุขาภิบาล  อนามัยชุมชน  พฤติกรรมสังคม ฯลฯ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สุขาภิบาล  อนามัยชุมชน  พฤติกรรมสังคม ฯลฯ KPIs Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

25 25 Workshop 2 : วิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency Analysis) 1) วิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค 1.1 ด้านความรู้และทักษะในเนื้องาน (Functional Knowledge & Skills) 1.2 ด้านกระบวนการและเทคนิคการ ปฏิบัติงาน (Functional Process & Techniques) 1) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 2) นำเสนอ Copyrights © 2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

26 26


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google