งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด 6-8 กรกฎาคม 2548 Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

2 ประเด็น เป้าหมายของการสัมมนา การวิเคราะห์ธุรกิจหลัก (Core Business)
การวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิคที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

3 เป้าหมายของการสัมมนา
ธุรกิจหลัก สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

4 การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจหลัก (Core Business Process Analysis)
หมายถึง การวิเคราะห์ว่ามีกระบวนการ ขั้นตอน และ งานอะไรที่จะตอบสนองต่อ ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจหลัก Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

5 ตัวอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธุรกิจหลักคือ ไฟฟ้า
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด ธุรกิจหลักคือ โอเลฟินส์ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

6 กรุณาวิเคราะห์ บริษัทเอ ไอ เอส จำกัด ธุรกิจหลักคือ _______________
ธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจหลักคือ _______________ กรมส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจหลักคือ _______________ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

7 วิธีวิเคราะห์ธุรกิจหลัก
ใครคือลูกค้าหลัก (Key Customers) ลูกค้าคาดหวังผลิตภัณฑ์ (Products) และ บริการ (Services) อะไร Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

8 Core Business Analysis Chart
ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 3 ลูกค้า 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 4 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 5 ลูกค้า 3 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 6 Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

9 Workshop 1 : วิเคราะห์ธุรกิจหลัก (Core Business Analysis)
วิเคราะห์ว่าใครคือลูกค้าหลัก ลูกค้าคาดหวังผลิตภัณฑ์และบริการอะไร ให้ใช้ Core Business Analysis Chart (CBAC) ใช้เวลา 50 นาที นำเสนอ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

10 5 องค์ประกอบหลักขององค์กร
ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรด้านเทคนิค บุคลากรด้านบริหาร ผู้บริหารระดับกลาง องค์ความรู้ / เทคโนโลยี / เทคนิคหลัก (Knowledge , Technology and Technical Core) Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

11 การวิเคราะห์งาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

12 การวิเคราะห์งาน กระบวนการของการวิเคราะห์ , การพรรณนา และ การบันทึกคุณลักษณะ และ คุณภาพของงาน และ ระบุทักษะ และความต้องการอื่นๆที่จำเป็น ใช้ในการปฏิบัติงาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

13 ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน
ขั้นที่ 1 กำหนด / ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การที่ตอบสนองต่อลูกค้า (Customers) ขั้นที่ 2 กำหนดธุรกิจหลัก (Core Business) และ หน้าที่ของหน่วยงาน (Functional Description) Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

14 การวิเคราะห์งาน / กิจกรรมหลัก และผลที่คาดหวัง
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์งาน / กิจกรรมหลัก และผลที่คาดหวัง ขั้นที่ 4 การกำหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

15 การกระจายงานตามตำแหน่ง / บุคลากร
ขั้นที่ 5 การกระจายงานตามตำแหน่ง / บุคลากร ขั้นที่ 6 การกำหนดน้ำหนัก การประเมินผลสำเร็จของงาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

16 การบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 7 การบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

17 Core Business Process Analysis Chart
ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 Core Business Process 1 ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 2 Core Business Process 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 3 Core Business Process 3 ลูกค้า 2 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 4 Core Business Process 4 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 5 Core Business Process 5 ลูกค้า 3 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 6 Core Business Process 6 Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

18 Core Business Process Analysis Chart
ลูกค้า 1 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 1 / บริการ 2 / บริการ 3 / บริการ 4 / บริการ 5 / บริการ 6 ลูกค้า 2 ลูกค้า 3 Core Business Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Process 5 Process 6 Job Job Job 1 2 3 Compe Compe Compe tencies tencies tencies KPI KPI KPI Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

19 การวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิคที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

20 การวิเคราะห์ธุรกิจหลัก
ธุรกิจหลัก (Core Business) หมายถึง ผลผลิต (Products) หรือบริการ (Services) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร โดยยึดโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ พันธกิจขององค์กร คำถาม ธุรกิจหลักขององค์กรคืออะไร ประมาณ ปีข้างหน้ามองการพัฒนาธุรกิจหลักขององค์กรเป็นอย่างไร Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

21 ปัจจัยในการวิเคราะห์ Best Practices
มองจากตัวเอง (Inside Out) มองจากภายนอกเข้ามา (Outside In) มองจากเงื่อนเวลา

22 การวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค
สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical / Functional Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ องค์ประกอบในการวิเคราะห์ พิจารณาจากวิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / พันธกิจ ธุรกิจหลักและ Best Practices ว่าควรมีสมรรถนะด้านเทคนิคใดที่จำเป็น (Key Technical Competencies) พิจารณาสมรรถนะด้านเทคนิคที่มีในปัจจุบันกับสมรรถนะด้านเทคนิคที่ควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร การจัดแบ่งกลุ่มสมรรถนะด้านเทคนิคต้องชัดเจน Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

23 การจัดระดับสมรรถนะ ด้านความรู้และทักษะในเนื้องาน (Functional Knowledge & Skills) ด้านกระบวนการและเทคนิคการปฏิบัติงาน (Functional Process & Techniques) ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Desired Behaviors) และ ความรู้ทั่วไป (General Knowledge) Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

24 ภาพแสดงกลุ่มสมรรถนะด้านเทคนิค
Performance Desired Behaviors / General Knowledge Functional Process & Techniques Functional Knowledge & Skills KPIs ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร / ประสานงาน ฯลฯ Core Competencies การพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การนิเทศงาน ฯลฯ Technical Competencies วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อนามัยชุมชน พฤติกรรมสังคม ฯลฯ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

25 วิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค
Workshop 2 : วิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency Analysis) วิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคนิค 1.1 ด้านความรู้และทักษะในเนื้องาน (Functional Knowledge & Skills) 1.2 ด้านกระบวนการและเทคนิคการปฏิบัติงาน (Functional Process & Techniques) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นำเสนอ Copyrights©2005 by Global Concerns Co.,Ltd.

26 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค (Competency Development for Best Practices) กรมควบคุมโรค ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค บริษัท โกลบัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google