งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Data Base. ฐานข้อมูล พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารหรือไอซีทีเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก สังคมสารสนเทศเข้าสู่สังคมความรอบรู้และภูมิปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Data Base. ฐานข้อมูล พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารหรือไอซีทีเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก สังคมสารสนเทศเข้าสู่สังคมความรอบรู้และภูมิปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล Data Base

2 ฐานข้อมูล พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารหรือไอซีทีเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก สังคมสารสนเทศเข้าสู่สังคมความรอบรู้และภูมิปัญญา คือ ทุกองค์กรมีการแข่งขันกันในด้านข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ถ้าองค์กรใดสามารถนำ ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับ องค์กร ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน ดังนั้นทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเองให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างฐานข้อมูล และนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริการจัดการ ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

3 ความหมายของฐานข้อมูล วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ : ฐานข้อมูลหมายถึง ชุด ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันที่ถูกนำมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ สมจิตร อาจอินทร์ : ฐานข้อมูลหมายถึง การเก็บ รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในที่เดียวกัน สรุป ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันมาใช้งานร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ นักศึกษา อาจารย์ รายวิชา หลักสูตร แผนการเรียน รายการลงทะเบียน

4 ศัพท์ของฐานข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ และ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา การกระทำของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย เช่น ข้อมูลของคน เก็บรายละเอียด เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ นามสกุล การศึกษา การอบรม สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาถือว่าเป็นข้อมูลเมื่อนำมา ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์คือ เกรด ความรู้ คือ สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน หรือ การใช้งานเป็นแนวทางในการกำหนดความคิด พฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างบุคคล

5 ความสัมพันธ์ของข้อมูล สารสนเทศและความรู้ สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้

6 ความสำคัญของฐานข้อมูล ปัจจุบันทั้งองค์กรของรัฐและเอกชนล้วนให้ ความสำคัญกับฐานข้อมูลเพราะถือว่าข้อมูลคือ ทรัพยากรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จำเป็นต้องได้รับ การดูแล และจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำ ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจอย่างมี ประสิทธิภาพ

7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบประมวลผลรายการ (TPS) ระบบรายงานเพื่อการจัดการ (MRS) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OSI) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)

8 ฐานข้อมูลกับผู้บริหาร แบ่งผู้บริหารกับการปฏิบัติงานได้ 4 ระดับ มี ความสัมพันธ์กับการใช้ฐานข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงาน 1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้บริหารระดับกลาง 3. ผู้บริหารระดับล่าง 4. ผู้ปฏิบัติการ

9 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ( ต่อ ) 1. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 2. ฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ 3. ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรม 4. ฐานข้อมูลข้าราชการ 5. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ 6. ฐานข้อมูลด้านการศึกษา ERIC 7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 8. ฐานข้อมูลแหล่งวารสาร

10 ประเภทของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลข้อความ 2. ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ 3. ฐานข้อมูลตัวเลข 4. ฐานข้อมูลองค์กร

11 ประโยชน์ของฐานข้อมูล 1. มีระบบที่ดีในการจัดการฐานข้อมูล 2. สะดวกในการค้นหาข้อมูล 3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 4. ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

12 ฐานข้อมูลกับธุรกิจ ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้องค์กร ต้องเรียนรู้และหาวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุง องค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน

13 มาตรฐานวิชาชีพด้านฐานข้อมูล 1. กิจกรรมหลัก 2. เกณฑ์ทักษะ 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Data Base. ฐานข้อมูล พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารหรือไอซีทีเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก สังคมสารสนเทศเข้าสู่สังคมความรอบรู้และภูมิปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google