งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการข ส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ ระบบโลจิสติกส์ (TDL) ผศ. ( พิเศษ ) ดร. ปริญญา ถนัดทาง หัวหน้ากลุ่มประยุกต์นวัตกรรมเพื่อ การวางแผน

2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) 1. งานปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการ ขนส่งและจราจร (Model) 2. งานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) 3. การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

3 NAMeBUMPTM งานปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้าน การขนส่งและจราจร

4 4 งานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS)

5 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS) การพัฒนาข้อมูลให้บริการเพื่อบูรณา การกับระบบ GIS ของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม 5 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

6 ปรับปรุงฐานข้อมูล GIS เดิมให้ทันสมัย ชุดข้อมูล GIS ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนยานพาหนะ จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่ง (MRT, รถ โดยสารประจำทาง, รถไฟ ) ข้อมูลสภาพจราจร เส้นทาง นำเข้า / ส่งออก สินค้า ชั้นข้อมูลแผนที่จากผลการวิเคราะห์จาก แบบจำลอง NAM และ eBUM อื่นๆ... จัดทำเครื่องมือแสดงผลกลุ่มข้อมูลใน Desktop GIS (ArcGIS) ปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 6

7 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS TDL  ฐานข้อมูล GIS

8 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 เผยแพร่ชุดข้อมูล GIS ทางอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลในแบบจำลองระดับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) กลุ่มข้อมูลในแบบจำลอง ระดับประเทศ (NAM) กลุ่มข้อมูลในรูปแบบรายงาน การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS) 35

36 Add Layer From Google แสดงซ้อนกับชั้นข้อมูลแผนที่ของ สนข. โดยใช้ชั้นข้อมูลแผนที่จาก Google แสดงซ้อนกับชั้นข้อมูลแผนที่ของ สนข. โดยใช้ชั้นข้อมูลแผนที่จาก Google การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS) ให้บริการในรูปแบบของ Open Geospatial Web Service (OWS) ผ่านทางโปรโตคอล มาตรฐาน OGC WMS

37 37 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)

38 38 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)

39 www.otp.go.th

40 ระบบ GIS สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ArcGIS Explorer 3D Data Model (.kmz/.kml) Web Map Service จัดทำข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติ อาคาร สนข. รถไฟฟ้า BTS จัดทำระบบ Web Map Service เพื่อให้บริการข้อมูล GIS ของ สนข พัฒนาข้อมูลให้บริการเพื่อบูรณาการกับ ระบบ GIS สำนักปลัดฯ

41 แบบจำลอง 3 มิติ อาคาร สนข. 41

42 รถไฟฟ้า BTS แบบจำลอง 3 มิติ 42

43 แผนที่ GIS การค้นหาแผนที่ตั้ง สนข. บน google Earth โดยการประยุกต์ใช้ google Sketch up

44 Q & A


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ( สนข.) ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google