งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 0 2222 8854 www.bangkokgis.comwww.bangkokgis.com สุภาพรรณ วิวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 email:supapan@bma.go.th สุรศักดิ์ พฤกษาประดับกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 email:sura_sak@bma.go.th

2 Autodesk MapGuide Viewer วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Autodesk MapGuide Viewer ได้  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง buffer บนแผนที่ได้ และสามารถ สร้าง report ได้  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูแผนที่โดยใช้ URL ซึ่งสามารถ เลือกและปรับปรุงการแสดงผลแผนที่ตามที่ต้องการได้  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงแผนที่โดยใช้ภาษา HTML ในการ สร้าง web page และเลือก plug in ให้เหมาะสม ซึ่งมี 3 ประเภท ActiveX Control, Plug-In และ Java Edition.

3 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ส่วนประกอบของโปรแกรม Autodesk MapGuide Viewer Map Area เป็นพื้นที่ที่แสดงแผนที่ Legend เป็นส่วนที่แสดงชั้น ข้อมลแผนที่ ซึ่งแสดงเฉพาะ ชั้นข้อมูลที่ถูกใช้งานในขณะนั้น Status Bar ประกอบด้วยข้อมูล มาตราส่วน ของแผนที่ และความกว้าง ความสูง ของแผนที่ที่แสดง Tool Bar แสดงเครื่องมือที่ใช้งานกับแผนที่ Map Area Statu sBar Leg end Tool Bar Autodesk MapGuide Viewer

4 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer การเข้าถึงข้อมูล แก้ไข Host file (hosts.) \windows\system32\drivers\etc “100.10.10.17 -> www.bangkokgis.com” ทดสอบการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้ในการอบรม ใช้คำสั่ง ping 100.10.10.17 หรือใช้ ping www.bangkokgis.com http://www.bangkokgis.com/project/train48/web/ Autodesk MapGuide Viewer

5 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer เครื่องมือที่ใช้บนแผนที่ (Tool Bar) Copy > Copy Select Pan Zoom > Zoom Zoom > ZoomOut Zoom > Zoom Previous Zoom > Zoom Goto Zoom > Unzoom View > View Reports Stop Help > Help Contents Autodesk MapGuide Viewer

6 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer Popup Menu ที่มีอยู่บน Autodesk MapGuide Viewer มีดังนี้ Autodesk MapGuide Viewer

7 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ขั้นตอนในการใช้งาน Autodesk MapGuide Viewer 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape Navigator. 2. เปิด Web page ที่มี file แผนที่เตรียมไว้ 3. ทดลองใช้เครื่องมือ Zoom และเครื่องมือต่างๆ กับแผนที่ 4. ทดลอง เปิด / ปิด ชั้นข้อมูลแผนที่ 5. เลือกข้อมูลที่สนใจ ( เช่น ที่ตั้งสำนักงานเขต ) แล้วทำการ สร้าง Buffer รอบสิ่งที่เลือกนั้น 6. ทดลองเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผล Buffer ที่สร้างขึ้น 7. ทดลองเลือกข้อมูลจากชั้นข้อมูลที่ต้องการที่อยู่ในระยะ buffer 8. ทดลองแสดง report จากข้อมูลที่ถูกเลือกนั้น Autodesk MapGuide Viewer

8 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น โดยเปิดที่ www.bangkokgis.com/project/train48/web/ Autodesk MapGuide Viewer

9 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองใช้เครื่องมือ Zoom และเครื่องมือต่างๆ กับแผนที่ Autodesk MapGuide Viewer

10 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลอง เปิด / ปิด ชั้นข้อมูลแผนที่ Autodesk MapGuide Viewer

11 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น เลือกข้อมูลที่สนใจ ( เช่น ที่ตั้งสำนักงานเขต ) แล้วทำการสร้าง Buffer รอบสิ่งที่เลือกนั้น Autodesk MapGuide Viewer

12 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผล Buffer ที่สร้างขึ้น Autodesk MapGuide Viewer

13 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้าง ขึ้น Autodesk MapGuide Viewer

14 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองเลือกข้อมูลจากชั้นข้อมูลที่ต้องการที่อยู่ในระยะ buffer Autodesk MapGuide Viewer

15 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น Autodesk MapGuide Viewer

16 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองแสดง report จากข้อมูลที่ถูกเลือกนั้น  เลือกข้อมูลที่ปรากฏใน dialog box  จะได้ report ออกมา Autodesk MapGuide Viewer

17 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer ตัวอย่างที่ 1: เปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ผลของ Report ที่ได้ Autodesk MapGuide Viewer

18 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide วัตถุประสงค์  วิธีการดูค่า parameters ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ online Help  Customize a map without using the API.  Learn to select objects with the URL parameters.  Zoom and pan with the URL parameters. Autodesk MapGuide Viewer

19 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide การใช้งาน HELP โดยในตัวอย่างเป็นการหา URL Parameter Autodesk MapGuide Viewer

20 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide วิธีการในการแก้ไขค่า URL Parameters ใน file MWF 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer และเปิด file MWF 2. ใส่เครื่องหมาย “?” หลังชื่อ file MWF ที่เปิด และเชื่อมด้วย เครื่องหมาย “&” ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยสามารถทำได้ ดังนี้ • จัดการให้แผนที่อยู่กลางจอภาพ • กำหนด scale ของแผนที่ • กำหนดค่า latitude และ longitude ให้กับแผนที่ • กำหนดให้ layer ที่ต้องการสามารถ เลือกได้ • ในตอนท้ายการกำหนดค่า URL parameter จะกำหนดเป็น “&ext=.mwf”. Autodesk MapGuide Viewer

21 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide ตัวอย่างที่ 1: การกำหนดค่าต่างๆ ให้กับ Autodesk MapGuide Viewer ทดลองการแก้ไขค่า URL Parameters ต่าง ๆ ให้กับ FILE MWF ดังนี้ train.mwf? statusbar=off &lat=13.73&lon=100.63&scale=400000&SelOb js=district,26&ext=.mwf Autodesk MapGuide Viewer

22 บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages วัตถุประสงค์  การใส่ค่าตัวแปรต่างๆให้กับ MWF สำหรับการแสดงผลบน Internet Explorer.  ประยุกต์ใช้ค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้ทดลองมาแล้ว กับ URL ของ file แผนที่ Autodesk MapGuide Viewer

23 การเปรียบเทียบการแสดงผลโดยใช้ ค่าตัวแปรต่างๆ กับ การเปิด file mwf โดยตรง เปิดดูแผนที่โดยผ่าน file HTML เปิด file MWF โดยตรง C:\Project\train48\web\index.htm C:\Project\train48\mwf\train.mwf บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages Autodesk MapGuide Viewer

24 กระบวนการคร่าวๆ ในการใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages • เปิดโปรแกรม Notepad และสร้าง file HTML ขึ้นมา • ใส่ Tag และ tag ให้กับ file MWF • เปิด file HTML ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Internet Explorer ใน การดู file แผนที่ที่ได้สร้างขึ้น บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages Autodesk MapGuide Viewer

25 TRAIN48 = = > BMA GISONLINE กระบวนการคร่าวๆ ในการใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages Autodesk MapGuide Viewer


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google