งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสื่อประกอบการสอน ทำให้นักศึกษาเข้าใจ กระบวนวิชาพลศาสตร์กระบวนการและการ ควบคุมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างโปรแกรม ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในวิช่วลเบสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสื่อประกอบการสอน ทำให้นักศึกษาเข้าใจ กระบวนวิชาพลศาสตร์กระบวนการและการ ควบคุมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างโปรแกรม ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในวิช่วลเบสิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นสื่อประกอบการสอน ทำให้นักศึกษาเข้าใจ กระบวนวิชาพลศาสตร์กระบวนการและการ ควบคุมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างโปรแกรม ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในวิช่วลเบสิค 6.3 ของ ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2003 โปรแกรมพลศาสตร์กระบวนการอันดับที่ หนึ่ง นพพล เล็ก สวัสดิ์ ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น เอกสารอ้างอิง 1. 1.Dixon, D.C. (1997). Rudiments of Process Dynamics & Control. School of Chemical Engineering & Industrial Chemistry, University of New South Wales (UNSW): Sydney, Australia, 120 pp. 2. 2.Hesketh, T. and Clements D. (1998). Lecture Notes in Process Dynamics & Control. School of Electrical Engineering, University of New South Wales (UNSW): Sydney, Australia, 135 pp. 3. 3.http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/StatHelp/IV-DV.htmhttp://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/StatHelp/IV-DV.htm 4. 4.Kreyszig, E. (1993). Advanced Engineering Mathematics, 7th edn. John Wileys & Sons: Singapore, Chapter 6. 5. 5.Marlin, T.E. (1995). Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. McGraw-Hill: Singapore, 954 pp. 6. 6.Stephanopoulos, G. (1984). Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice. Prentice/Hall International: New Jersey, 695 pp. ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาในการประดิษฐ์คิดค้น 30 เมษายน ถึง 1 ตุลาคม พ. ศ. 2548 ลักษณะของผลงานอื่นๆ ซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ปรากฏโปรแกรมเพื่อการศึกษาในกระบวน วิชาพลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคาดว่ายังไม่มีการทำ โปรแกรมนี้ขึ้นใช้ประกอบการสอนในประเทศไทย ในปัจจุบันการศึกษาเรื่องดังกล่าวนักศึกษาต้อง สร้างแผ่นงานเอ็กซ์เซลขึ้นเองและปรับสภาวะ ค่าคงที่ต่างๆ ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดและยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการศึกษากระบวน วิชานี้ยากและไม่น่าสนใจ ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โปรแกรมที่ทำขึ้นประกอบการศึกษาใน ต่างประเทศมีราคาแพง และอาจไม่สัมพันธ์กับ เนื้อหากระบวนวิชาที่สอนอยู่ ในภาควิชา วิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำโปรแกรมขึ้นใช้เอง จะทำให้สะดวกในการใช้, ปรับแก้ส่วนที่ยังไม่ เหมาะสม หรือเพิ่มเนื้อหาเข้าในโปรแกรมได้อย่าง สะดวก เหมาะสมกับนักศึกษา ข้อดีของผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้ใน Visual Basic ในสมุดงานไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ซึ่งหาใช้ได้ ง่าย เพราะคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมี ไมโครซอฟท์ออฟฟิซติดตั้งอยู่ สามารถขยาย ขอบเขตของโปรแกรมไปเพื่อใช้สำหรับงาน เฉพาะอย่าง หรือร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ออกแบบ ไว้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลได้ถ้าต้องการ ส่วนที่ 1: เส้นแนวโน้มของเรสปอนซ์ที่สัมพันธ์กับค่าเกน, ขนาดของดิสเทอร์บแบนซ์และค่าเวลาคงที่ ส่วนที่ 2: แผ่นงานบันทึกเวลาอัตโนมัติสำหรับการทดลอง หลังจากเปิดโปรแกรม 431FOS.xls และเลือกแผ่นงาน “Data Logging” ผู้ใช้เริ่มบันทึกข้อมูลในคอลัมน์ทาง ขวามือที่มีหัวคอลัมน์ “response” ซึ่ง โปรแกรมจะกำหนดให้เริ่มจับเวลาและ กำหนดให้ข้อมูลแรกที่ป้อนเข้าแผ่น งานเป็นเวลาเริ่มต้นที่ 0 วินาที ใน คอลัมน์ “Time (s)” จากนั้นเมื่อผู้ใช้ อ่านค่าเรสปอนซ์จากเครื่องมือได้อีก แล้วป้อนข้อมูลลงไป โปรแกรมจะ คำนวณเวลาที่ผ่านไปหลังจากเวลา เริ่มต้นที่ 0 วินาที และแสดงผลโดย อัตโนมัติในคอลัมน์ “Time (s)” ที่ เวลา 0, 5, 8, 10, … วินาที ตามลำดับ ส่วนที่ 3: เทอร์โมมีเตอร์ ส่วนที่ 4: ถังปล่อยน้ำออกเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ส่วนที่ 5: ถังผสม www.agro.cmu.ac.th/department/fe


ดาวน์โหลด ppt เป็นสื่อประกอบการสอน ทำให้นักศึกษาเข้าใจ กระบวนวิชาพลศาสตร์กระบวนการและการ ควบคุมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างโปรแกรม ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในวิช่วลเบสิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google