งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างจำนวนสายทางที่ ได้รับรายงานความเสียหาย ของถนนปกติและถนนไร้ฝุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างจำนวนสายทางที่ ได้รับรายงานความเสียหาย ของถนนปกติและถนนไร้ฝุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างจำนวนสายทางที่ ได้รับรายงานความเสียหาย ของถนนปกติและถนนไร้ฝุ่น

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุความ แตกต่างจำนวนสายทางที่เสียหายของ โครงการถนนปกติและไร้ฝุ่น

3 ๑. การรวบรวมข้อมูล กลับไปหน้าที่แล้ว

4 ตัวอย่างบันทึกข้อมูลสายทางที่ชำรุด เสียหาย กลับไปหน้าที่แล้ว ผู้ควบคุมงาน ชื่อ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา จำนวนสายทางที่ รับผิดชอบเวลาเดียวกัน ถนนและการ ใช้งาน ถนน A4-1 ถนน A5-1 ถนน A5-2

5 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุความ แตกต่างจำนวนสายทางที่เสียหายของ โครงการถนนปกติและไร้ฝุ่น

6 ๒. แบบสอบถามความเข้าใจเรื่อง ลักษณะความเสียหาย ๒. ๑ จัดเตรียมแบบสอบถามความ เข้าใจเรื่องลักษณะความเสียหายและ วิธีการซ่อมแซม ( บสช.) ๒. ๒ ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สทช., สกท.( ต้น เดือน ตุลาคม ) ๒. ๓ รวบรวมแบบสอบถาม ๒. ๔ วิเคราะห์ผลจาก แบบสอบถาม กลับไปหน้าที่แล้ว

7 ตัวอย่างแบบสอบถามเรื่องความเข้าใจ เรื่องลักษณะความเสียหาย กลับไปหน้าที่แล้ว รายละเอียดลักษณะความเสียหาย วิธีการซ่อมแซม

8 ตัวอย่างแบบสอบถามเรื่องความเข้าใจ เรื่องลักษณะความเสียหาย กลับไปหน้าที่แล้ว  เสียหายหนัก เสียหายเบา

9 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุความ แตกต่างจำนวนสายทางที่เสียหายของ โครงการถนนปกติและไร้ฝุ่น

10 ๓. การสุ่มตรวจสอบทางสายจริง ๓. ๔ วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ ๓. ๓ รวบรวมผลการสุ่มตรวจสอบ ๓. ๒ สทช. และ กสท. และบริษัทที่ปรึกษาไร้ฝุ่นลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบสาย ทางคนละช่วงเวลา ๓. ๑ จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบ ( บตช. ) กลับไปหน้าที่แล้ว

11 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการตรวจ สภาพความเสียหาย กลับไปหน้าที่แล้ว รูปแปลน ประเภทความ เสียหาย

12 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ผลการ วิเคราะ ห์ ๑ การ รวบรวม ข้อมูล ๒ แบบสอบถา มความ เข้าใจเรื่อง ลักษณะ ความ เสียหาย ๓ การสุ่มตรวจ สายทางจริง กลับไปหน้าที่แล้ว จบการนำเสนอ ส่งกลับมายัง สกท. ภายใน 31 ตุลาคม


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างจำนวนสายทางที่ ได้รับรายงานความเสียหาย ของถนนปกติและถนนไร้ฝุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google