งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม

2 2

3 ความสำคัญการศึกษา 3 เป็นสินค้าที่สร้างรายได้จาก การส่งออก ที่มา : กรมศุลกากร ล้าน บาท

4 4 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลผลิต เส้นไหมมีแนวโน้มลดลง ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัน GR = -4.51

5 5 เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการดูแล เวลา แรงงาน ปัจจัยการผลิต และ ประสบการณ์

6 สภาพทั่วไปของการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม 6

7 วัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต และ ผลตอบแทนของเกษตรกรในการเลี้ยง ไหม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ อาชีพเลี้ยงไหม 7

8 ขอบเขตการศึกษาวิจัย เกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสม ต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ น่าน แพร่ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย อุทัยธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2556 ( มค.- ธค. 56) 8

9 บริษัทจุดกระจายเกษตรกร รังไหมจุดรับซื้อ วงจรการผลิตไหม อุตสาหกรรม 9 ไหมวัย อ่อน เกษตรกรรับไหม วัยอ่อน เลี้ยง

10 วิธีการศึกษาวิจัย 10 การรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจโดยใช้ จำนวนตัวอย่างเกษตรกร 132 ราย - ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากวารสาร เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จาก หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา

11 11 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ - วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และรายได้ สุทธิ - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำอาชีพ เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม วิธีการ ศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

12 12 รายการหนาว ( พ. ย.- ก. พ.) ร้อน ( มี. ค.- พ. ค.) ฝน ( มิ. ย.- ต. ค.) ต้นทุ น รวม 1. ต้นทุนรวม ( บาท / กล่อง ) 5, , , , ปริมาณผลผลิต ( กก./ กล่อง ) ราคารังไหม ( บาท / กก.) ผลตอบแทน ( บาท / กล่อง ) 9, , , , ผลตอบแทนสุทธิ ( บาท / กล่อง ) 3, , , , ต้นทุนและผลตอบแทน

13 13 รายการรวมหนาวร้อนฝน ต้นทุนผันแปร ( บาท / กล่อง ) 1. ค่าแรงงาน 1, , , , แรงงานเลี้ยง - เก็บรัง 1, , , , แรงงานเตรียมโรงเรือน อื่นๆ ค่าวัสดุ 3, , , ม ใบหม่อน 1, , , , พันธุ์ไหม สารเคมีโรยไหมและ วัสดุต่างๆ อื่นๆ

14 2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำอาชีพ เลี้ยงไหม ที่มา : จากการสำรวจ 14

15 ปัญหา 15 ด้านการขยายขนาดการผลิตไหม เนื่องจาก 2 ปัจจัยการผลิต คือ 1. แหล่งน้ำที่ใช้ปลูกหม่อน 2. แรงงาน

16 16


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google