งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557 1

2 2

3 ความสำคัญการศึกษา 3 เป็นสินค้าที่สร้างรายได้จาก การส่งออก ที่มา : กรมศุลกากร ล้าน บาท

4 4 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลผลิต เส้นไหมมีแนวโน้มลดลง ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัน GR = -4.51

5 5 เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการดูแล เวลา แรงงาน ปัจจัยการผลิต และ ประสบการณ์

6 สภาพทั่วไปของการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม 6

7 วัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต และ ผลตอบแทนของเกษตรกรในการเลี้ยง ไหม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ อาชีพเลี้ยงไหม 7

8 ขอบเขตการศึกษาวิจัย เกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสม ต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ น่าน แพร่ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย อุทัยธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2556 ( มค.- ธค. 56) 8

9 บริษัทจุดกระจายเกษตรกร รังไหมจุดรับซื้อ วงจรการผลิตไหม อุตสาหกรรม 9 ไหมวัย อ่อน เกษตรกรรับไหม วัยอ่อน เลี้ยง

10 วิธีการศึกษาวิจัย 10 การรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจโดยใช้ จำนวนตัวอย่างเกษตรกร 132 ราย - ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากวารสาร เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จาก หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา

11 11 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ - วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และรายได้ สุทธิ - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำอาชีพ เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม วิธีการ ศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

12 12 รายการหนาว ( พ. ย.- ก. พ.) ร้อน ( มี. ค.- พ. ค.) ฝน ( มิ. ย.- ต. ค.) ต้นทุ น รวม 1. ต้นทุนรวม ( บาท / กล่อง ) 5,817.914,838.4 4 4,745.8 2 5,563.84 2. ปริมาณผลผลิต ( กก./ กล่อง ) 48.8546.9855.8650.56 3. ราคารังไหม ( บาท / กก.) 185.24176.91177.11179.6 7 4. ผลตอบแทน ( บาท / กล่อง ) 9,048.938,311.0 7 9,893.6 3 9,084.54 5. ผลตอบแทนสุทธิ ( บาท / กล่อง ) 3,231.023,472.6 3 5,147.8 1 3,520.70 1. ต้นทุนและผลตอบแทน

13 13 รายการรวมหนาวร้อนฝน ต้นทุนผันแปร ( บาท / กล่อง ) 1. ค่าแรงงาน 1,583.89 1,920.98 1,437. 44 1,393.2 7 - แรงงานเลี้ยง - เก็บรัง 1,448.29 1,759.07 1,315. 72 1,270.0 8 - แรงงานเตรียมโรงเรือน 101.1 1 122.2 3 90.2290.89 - อื่นๆ 34.4939.6831.5032.30 2. ค่าวัสดุ 3,531.74 3,682.09 3,239. 85 3 ม 083.95 - ใบหม่อน 1,972.32 2,238.13 1,915. 39 1,763.4 5 - พันธุ์ไหม 990 - สารเคมีโรยไหมและ วัสดุต่างๆ 269.0 5 312.6 7 243.3 7 251.11 - อื่นๆ 300.3 6 141.2 9 91.0979.39

14 2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำอาชีพ เลี้ยงไหม ที่มา : จากการสำรวจ 14

15 ปัญหา 15 ด้านการขยายขนาดการผลิตไหม เนื่องจาก 2 ปัจจัยการผลิต คือ 1. แหล่งน้ำที่ใช้ปลูกหม่อน 2. แรงงาน

16 16


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหม ไทย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืช และพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 15 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google