งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 ความหมายของเลเยอร์ (Layer) เลเยอร์ (Layer) หมายถึง ส่วนที่เปรียบเสมือนที่เก็บของวัตถุที่ ต้องการให้แสดงบนฉากและเป็นส่วน สำคัญในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ลักษณะของเลเยอร์ในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนการนำ แผ่นใสหลายๆแผ่นมาวางซ้อนกัน

3 ชนิดของเลเยอร์ (Layer) เลเยอร์ (Layer) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.Mask Layer คือ เป็นเลเยอร์พิเศษที่เป็น ลักษณะคล้ายหน้ากากที่เจาะ ช่องเพื่อให้มองทะลุผ่านไปยังเลเยอร์ที่อยู่ ถัดไป ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะ ของเลเยอร์ชนิดนี้ให้เคลื่อนที่ไปโดยเคลื่อนที่ ไปซ้ายหรือขวาวนกันไป 2.Guide Layer คือ เป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการ กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว ให้กับชิ้นงาน โดยสามารถกำหนดการ เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถ กระทำได้ทั้ง Symbol หรือ Shape

4 ส่วนประกอบของ Layer บน Timeline แสดง / ซ่อนเลเยอร์ (Show/Hide Layer) กำหนดชื่อเลเยอร์ (Layer Name) ตรึง / ไม่ตรึงเล เยอร์ (Lock/Unloc k Layer) กำหนดให้แสดงเฉพาะ เส้นขอบ (Show All Layer As Outline)

5 ส่วนประกอบของ Layer บน Timeline สร้างโฟลเดอร์เล เยอร์ (Insert Folder Layer) เพิ่มเลเยอร์ใหม่ (Insert Layer) กำหนดเส้นทางของการ เคลื่อนไหว (Add Motion Guide) ลบเลเยอร์ (Delete Layer)

6 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานคนละ 1 ชิ้นงาน โดย ปฏิบัติตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้าง Layer ขึ้นมา 2 Layer 2. ตั้งชื่อ Layer ที่ 1 ว่า “ สี่เหลี่ยม ” และตั้ง ชื่อ Layer ที่ 2 ว่า “ วงกลม ” 3. วาดรูปสี่เหลี่ยม 1 รูปลงบนพื้นที่ทำงาน ใน Layer ชื่อ “ สี่เหลี่ยม ” 4. วาดรูปวงกลม 1 รูปลงบนพื้นที่ทำงาน ใน Layer ชื่อ “ วงกลม ” 5. ให้บักทึกงาน โดยตั้งชื่อว่า “Layer กลุ่มที่......”


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Layer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google