งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ อ. สุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษาม. ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ อ. สุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษาม. ปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ อ. สุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษาม. ปลาย

2 ภูมิศาสตร์ หมายถึง อะไร Geography คือ การเขียนหรือบันทึก สิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลก พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วย การจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์อาศัยอยู่ การศึกษาภูมิศาสตร์ต้องอาศัยการ ค้นคว้า เทคนิค และเครื่องมือหลาย ชนิด เครื่องมือที่ใช้แพร่หลายมาก ที่สุด คือ แผนที่ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์

3 แผนที่ คือ อะไร แผนที่ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่แสดง ลักษณะของพื้นผิวโลกบนวัสดุแบน ราบด้วยการย่อขนาดให้เล็กลงโดยใช้ มาตราส่วน และใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่ มีจริงบนพื้นผิวโลก ชนิดของแผนที่ แบ่งตามลักษณะการ ใช้ และมาตราส่วน

4 การแบ่งแผนที่ตามลักษณะการ ใช้ 1. แผนที่ทั่วไป เป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับ แสดงข้อมูลโดยภาพรวม ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ชุด 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่ที่สร้าง ขึ้นเฉพาะเรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่อง ได้แก่ แผนที่รัฐกิจ แผนที่แสดงแหล่งแร่ 3. แผนที่เล่ม เป็นแผนที่รวมแผนที่ หลายๆชนิดไว้ในเล่มเดียว แผนที่เล่ม เรียกว่า ATLAS

5 แผนที่ภูมิประเทศ

6 แผนที่รัฐกิจ

7 แผนที่เล่ม

8 การแบ่งแผนที่ตามมาตราส่วน 1. แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ ได้แก่ แผนที่ที่มีมาตราส่วนเท่ากับหรือใหญ่กว่า 1:75,000 ใช้ในการเขียนแผนที่ขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2. แผนที่มาตราส่วนขนาดกลาง ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:75,000 ถึง 1:600,000 ใช้เขียนแผนที่ขนาดกลาง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 3. แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเท่ากับหรือเล็กกว่า 1:600,000 ใช้เขียนแผนที่ที่มีอาณาเขต กว้างใหญ่ เช่น ทวีปเอเชีย

9 องค์ประกอบของแผนที่ 1. ชื่อแผนที่ 2. ชื่อภูมิศาสตร์ 3. ทิศ 4. มาตราส่วน 5. สัญลักษณ์ 6. สี

10 การคำนวณหาระยะจริงบน พื้นผิวโลกจากแผนที่ สูตร มาตราส่วน = ระยะทางบนแผนที่ (Map Distance) ระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก ( Ground Distance) โจทย์ แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ถ้าวัด ระยะทางในแผนที่ได้ 5 ซ. ม อยาก ทราบว่าระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกเป็น กี่กิโลเมตร

11 สีน้ำเงิน

12 สีเขียว

13 สีน้ำตาล

14 สีดำ

15 การบอกระดับความสูงต่ำในแผน ที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง Contour Line คือ เส้นสมมุติที่ ลากผ่านบริเวณต่างๆของภูมิประเทศ มีตัวเลข กำกับค่าของเส้นชั้นความสูงนั้น

16 การใช้แถบสี การจำแนกความแตกต่างของลักษณะภูมิ ประเทศโดยใช้แถบสี พื้นดิน สีเขียว แสดง ที่ราบ ที่ต่ำ สีเหลือง แสดง เนินเขาหรือที่สูง สีน้ำตาล แสดง ภูเขาสูง สีขาว แสดง ภูเขาที่มีหิมะปกคลุม พื้นน้ำ สีฟ้าอ่อน แสดง เขตทะเลตื้น สีน้ำเงินแก่ แสดง เขตทะเลที่มีความลึก มาก

17 เส้นลายขวานสับ หรือเส้นลาด เขา เป็นเส้นขีดสั้นๆเรียงกันตามทิศทางลาด ของพื้นดินเพื่อแสดงรูปทรงของภูมิ ประเทศนั้นๆ หากเป็นพื้นที่ลาดชัน เส้น ขีดจะสั้นหนาและชิดกัน หากเป็นพื้นที่ ลาดเท เส้นขีดจะยาว บางและห่างกัน

18 การแรเงา เป็นการแสดงความสูงของภูมิประเทศ อย่างหยาบๆ โดยเขียนหรือแรเงาพื้นที่ ให้มีลักษณะเป็นภาพสามมิติหรือมี ทรวดทรงขึ้น

19 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

20 บารอมิเตอร์

21 เทอร์โมมิเตอร์

22 ไซโครมิเตอร์

23 ไฮโกรมิเตอร์

24 มาตรวัดลม Anemometer

25 เครื่องวัดฝน Rain Gauge


ดาวน์โหลด ppt แผนที่และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ อ. สุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษาม. ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google