งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือเทคโนโลยีทาง ภูมิศาสตร์ โดย... ดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือเทคโนโลยีทาง ภูมิศาสตร์ โดย... ดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือเทคโนโลยีทาง ภูมิศาสตร์ โดย... ดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2 เครื่องมือตรวจอากาศ 1. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ นิยมใช้แบบ หลอดแก้วที่บรรจุปรอท หรือแอลกอฮอล์ไว้ภายใน ค่าของอุณหภูมิ 2 ระบบ ดังนี้ - ระบบเซลเซียส (0-100 องศา C) - ระบบฟาเรนไฮต์ (32-212 องศา F) 2. บารอมิเตอร์ (Barometer) ใช้วัดความกดอากาศ มี 2 ชนิด คือ - แบบปรอท ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 2 อย่าง คือ หลอดแก้วและอ่าว แก้วที่บรรจุปรอท - แบบแอนิรอยด์ (Aneroid) เป็นแบบตลับโลหะขนานเล็ก ที่หน้าปัดจะมี เข็มแสดงค่าความกดอากาศไว้ 3. แอโรเวน (Aerovane) ใช้วัดทิศทางและความเร็วของลม แยกตามลักษณะ การใช้งานได้ 2 ชนิด ดังนี้ - แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) ใช้วัดความเร็วของลม - วินเวน (Wind Vane) ใช้วัดทิศทางของลม มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่หรือ ลูกศร 4. เครื่องวัดน้ำฝน (Rain Gauge) ทำด้วยโลหะทรงกระบอกซ้อนกัน 2 ชั้น 5. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) หน้าปัดจะแสดงค่าความชื้นบนกระดาษกราฟ ให้เห็น 6. ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) ใช้วัดความชื้นของอากาศ ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน คือ เทอร์โมมิเตอร์ปรอท ( เทอร์โมมิเตอร์ ตุ้มแห้ง ) และเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ผ้ามัสลินหล่อน้ำให้เปียกอยู่ตลอดเวลา ( เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก ) 7. เครื่องวัดการระเหยของน้ำ (Atmidometers) คือเครื่องมือที่วัดปริมาณน้ำ ที่ระเหยไปในบรรยากาศ ช่วง ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้ หรือวัดอัตราการ ระเหยของน้ำนั่นเอง มีหลายชนิด เช่น ชนิดถังใหญ่ เป็นต้น

3 เทอร์โมมิเตอร์ แบบ ดิจิตอล แบบปรอท

4 บารอมิเตอร์ แบบแอนิ รอยด์ แบบปรอท

5 แอโรเวน แบบแอนนิโม มิเตอร์ แบบวินเวน

6 เครื่องวัดน้ำฝน

7 ไฮโกรมิเตอร์

8 ไซโครมิเตอร์

9 เครื่องวัดการระเหยของน้ำ

10 ชนิดของ เมฆ

11 ภาพเมฆชนิดต่างๆ

12 ภาพเมฆชนิดต่างๆ

13 ภาพจากดาวเทียม ภาพจากดาวเทียม (Satellite Imagery) ให้ ประโยชน์อย่างมากในการศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจแห่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยมีสถานีรับสัญญาณ ภาพดาวเทียมอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จาก ดาวเทียม “ ทีออส ” ดาวเทียม จะเก็บข้อมูลของเป้าหมายบนพื้นโลก จากรังสีที่สะท้อนขึ้นไปจากผิวโลกหรือจากอุณหภูมิ ของวัตถุนั้นๆบนพื้นผิวโลก จากนั้นจะส่งข้อมูลกลับมา ยังสถานีภาคพื้นดิน เพื่อนำไปประมวลผลโดย คอมพิวเตอร์ นำเสนอเป็นแผ่นฟิล์มหรือภาพพิมพ์ ต่อไป เพื่อใช้จัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศของพื้นที่ ต่างๆ ซึ่งจะให้รายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ บนพื้น โลกชัดเจนยิ่งขึ้น

14 ภาพจากดาวเทียม

15

16 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือเทคโนโลยีทาง ภูมิศาสตร์ โดย... ดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google