งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic of Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic of Computer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic of Computer
โดย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic of Computer ปวันรักษ์ สัมฤทธิ์

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบหลักในการทำงาน ส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ได้

3 คอมพิวเตอร์ Computer คืออะไร
คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับคำสั่งและข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ผู้สอนอธิบาย คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับคำสั่งและข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

4 ปี 2542 ราชบัณฑิตยสถาน ระบุความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์” ผู้สอนอธิบาย ปี 2542 ราชบัณฑิตยสถาน ระบุความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

5 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Hardware Software People ware ผู้สอนอธิบาย องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Hardware ได้แก่ตัวเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Software ได้แก่ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ People ware ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์

6 Hardware ผู้สอนอธิบาย Hardware แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนนำเข้า Input ได้แก่ keyboard,Floppy Disk ส่วนประมวลผล Processing ได้แก่ CPU ส่วนแสดงผล Output ได้แก่ Monitor,Printer

7 การใช้เมาส์ Mouse คลิกซ้าย 1 ครั้ง (Click Mouse) เพื่อเลือกวัตถุนั้น
ผู้สอนอธิบาย การใช้เมาส์ คลิกซ้าย 1 ครั้ง (Click Mouse ) เพื่อเลือกวัตถุนั้น คลิกซ้าย 2 ครั้ง (Double Click) เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ คลิกซ้าย 2 ครั้ง (Double Click) เพื่อเรียกใช้งานวัตถุนั้น ๆ

8 คลิกขวา 1 ครั้ง (Click Right) เพื่อเปิดเมนูลัด
แดรกเมาส์ (Drag Mouse) เป็นการกดแล้วลากเมาส์ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ ผู้สอนอธิบาย การใช้เมาส์ คลิกขวา 1 ครั้ง (Click Right) เพื่อเปิดเมนูลัด แดรกเมาส์ (Drag Mouse) เป็นการกดแล้วลากเมาส์ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ

9 รูปแบบของตัวชี้เมาส์ Mouse Pointer
Normal Select ตัวชี้ตำแหน่งการเลือก Text Select การเลือกตำแหน่งการพิมพ์ Busy โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ หรือให้รอ Precision Select การกำหนดจุด Link Select การเลือกการเชื่อมโยงข้อมูล Move การย้ายวัตถุ Diagonal Resize การกระทำแนวทแยงมุม Horizontal Resize การกระทำแนวนอน Vertical Resize การกระทำแนวตั้ง ผู้สอนอธิบาย รูปแบบของตัวชี้เมาส์ Mouse Pointer

10 End


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic of Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google