งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การให้คะแนน กลางภาค 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน รายงาน 20 คะแนน งาน 10 คะแนน ปลายภาค 40 คะแนน ทดสอบย่อย 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การให้คะแนน กลางภาค 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน รายงาน 20 คะแนน งาน 10 คะแนน ปลายภาค 40 คะแนน ทดสอบย่อย 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การให้คะแนน กลางภาค 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน รายงาน 20 คะแนน งาน 10 คะแนน ปลายภาค 40 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

3 ความหมายและความเป็นมา คอมพิวเตอร์ ถ้าแปลกันตรงตัวตาม คำภาษาอังกฤษ จะหมายถึงเครื่องคำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าว อย่างกว้าง ๆ เครื่องคำนวณที่มี ส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือเครื่อง ไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ประจำตัว วิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือ เครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งหมด

4 ในปัจจุบันความหมายของ คอมพิวเตอร์จะระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทำงานคำนวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความของ คอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกะทัดรัดว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำ หน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับ แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

5 แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) เป็นเครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลข เป็นหลักของการคำนวณ แต่จะใช้ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแทน ไม้ บรรทัดคำนวณ อาจถือเป็น ตัวอย่างหนึ่งของแอนะล็อก คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ค่าตัวเลขตาม แนวความยาวไม้บรรทัดเป็นหลัก ของการคำนวณ โดยไม้บรรทัด คำนวณจะมีขีดตัวเลขกำกับอยู่

6 ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปใน ปัจจุบัน จัดเป็นดิจิทัลคอมพิวเตอร์แทบ ทั้งหมด ดิจิทัลคอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง คำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานเกี่ยวกับ ตัวเลข มีหลักการคำนวณที่ไม่ใช่แบบไม้ บรรทัดคำนวณ แต่เป็นแบบลูกคิด โดย แต่และหลักของลูกคิดคือ หลักหน่วย หลักร้อย และสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นระบบ เลขฐานสินที่แทนตัวเลขจากศูนย์ถ้าเก้า ไปสิบตัวตามระบบตัวเลขที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ค่าตัวเลขของการคำนวณในดิจิทัล คอมพิวเตอร์จะแสดงเป็นหลัก เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์ตัวเลขเพียงสองตัว ค่าตัวเลขของการคำนวณในดิจิทัล คอมพิวเตอร์จะแสดงเป็นหลัก เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์ตัวเลขเพียงสองตัว

7 การกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทั้งหลายที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ในยุคก่อนนั้นส่วนมากประกอบด้วย ฟันเฟือง รอก คาน ซึ่งเป็นวัสดุ ที่มีขนาด ใหญ่ และมีน้ำหนักมากทำให้การทำงาน ล่าช้าและผิดพลาดอยู่เสมอ ดังนั้นในยุค ต่อมาจึงพยายาม พัฒนาเครื่องมือ ให้มี ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ พ. ศ. 2480 ศาสตราจารย์ Howard Aiken แห่งมหาลัยวิทยาลัย พ. ศ. 2480 ศาสตราจารย์ Howard Aiken แห่งมหาลัยวิทยาลัย ฮาวาร์ด ได้พัฒนาเครื่องคำนวณ ตาม แนวคิด ของ Babbage ร่วมกับวิศวะกร ของบริษัท IBM สร้างเครื่องคำนวณตาม ความคิดของ Babbage ได้ สำเร็จ

8 โดยเครื่องดังกล่าวทำงานแบบ เครื่องจักรกลปนไฟฟ้า และใช้ บัตรเจาะรูเป็นสื่อในการนำเข้า ข้อมูลสู่ เครื่องเพื่อทำการ ประมวลผล การพัฒนาดังกล่าวมา เสร็จสิ้นในปี พ. ศ. 2487 โดย เครื่องมือนี้มีชื่อว่า MARK 1 และ เนื่องจากเครื่องนี้สำเร็จได้จากการ สนับสนุน ด้านการเงินและบุคลากร จากบริษัท IBM ดังนั้นจึงมีอีกชื่อ หนึ่งว่า IBM Automatic Sequence Controlled Calculator และนับเป็นเครื่อง คำนวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรก ของโลก

9 END


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การให้คะแนน กลางภาค 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน ทดสอบย่อย 10 คะแนน รายงาน 20 คะแนน งาน 10 คะแนน ปลายภาค 40 คะแนน ทดสอบย่อย 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google