งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์  ความหมายของคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชนิดของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์  ความหมายของคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชนิดของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์  ความหมายของคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชนิดของคอมพิวเตอร์

2  ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีน ได้ประดิษฐ์ ลูกคิด ซึ่งได้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยคำนวณที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก ปีพ. ศ. 2158 นัก คณิตศาสตร์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณขึ้นมาเรียกว่า Napier’s Bones ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี ลักษณะคล้ายตารางสูตรคูณ  ในปี พ. ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชื่อ Blaise Pascal ได้ออกแบบเครื่องมือช่วยในการ คำนวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง

3  ในปีพ. ศ. 2344 นักประดิษฐ์ชื่อ Joseph Marie Jacquard ได้พัฒนาเครื่องทอผ้า โดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกคำสั่งควบคุม เครื่องทอผ้าให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้  ในปีพ. ศ. 2373 Charles Babbage ศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ได้สร้างเครื่องหา ผลต่าง ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้คำนวณและพิมพ์ ตารางทางคณิตศาสตร์อย่างอัตโนมัติ แต่ก็ ไม่สำเร็จตามแนวคิด แต่ได้พัฒนา เครื่องมือชนิดหนึ่งว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)

4  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ  1. ส่วนเก็บข้อมูล  2. ส่วนประมวลผล  3. ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ใช้ในการ เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนเก็บข้อมูล และส่วนประมวลผล  4. ส่วนรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ จาก การคำนวณด้วยเครื่องวิเคราะห์นี้มี ลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงทำให้ Charles Babbage ได้รับการ ยกย่องให้เป็น “ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ”

5

6 คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า " เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ "

7 คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิด คำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานใน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการ กับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดย ปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้าน ต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบ ทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การ จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถ ประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

8  คอมพิวเตอร์ยุคแรกเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอด สูญญากาศ จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้ หลอดขาดบ่อย การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่ง เป็นรหัสตัวเลข  คอมพิวเตอร์ยุคที่สองเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็น หน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูป ของสื่อบันทึกแม่เหล็ก  คอมพิวเตอร์ยุคที่สามเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ วงจรรวม โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมี ทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายใน

9  คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ เป็นยุคของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรความจุสูง มากทำให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลง สามารถตั้งบนโต๊ะใน สำนักงาน หรือพกพาเหมือนกระเป๋า หิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้  คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็น คอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจและ แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการ เก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ใน เครื่อง

10

11  1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Personal Computer-PC)  2. สถานีงานวิศวกรรม  3. มินิคอมพิวเตอร์  4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

12  จงให้ความหมายของคอมพิวเตอร์  ความหมายของคอมพิวเตอร์ ที่ได้บัญญัติ ขึ้นโดย ราชบัญฑิตยสถานคือคำใด  ROM หมายถึงอะไร  ชื่อเต็มของ CPU : หน่วยประมวลผลกลาง  อุปกรณ์ที่ใช้สำรองไฟฟ้าไว้ใช้งานทดแทน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ  จงยกตัวอย่าง และบอกหน้าที่การทำงาน ของอุปกรณ์หน่วยอินพุต


ดาวน์โหลด ppt  กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์  ความหมายของคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชนิดของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google