งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Concept in Statistical Research I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Concept in Statistical Research I"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Concept in Statistical Research I
การกำหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัย การวางแผนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การนำเสนองานวิจัย การจับประเด็นจากผลงานวิจัย

2 การกำหนดปัญหา/โจทย์วิจัยเบื้องต้น
STEP I STEP II เลือกหัวข้อที่ตนสนใจ กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรจากการวิจัย Choose topic you are interested in Determine the information you want to find เลือกหัวข้อที่จัดการได้/เป็นไปได้ เลือกหัวข้อที่ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป Choose a manageable topic Not too broad or too narrow

3 NOT RESEARCHABLE แผนต่างๆอาจะเป็นความลับ ภายใน 10 ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คำตอบที่ได้ไม่ชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป EXAMPLE แผนกลยุทธ์ในทาง การตลาดของบริษัท น้ำตาลมิตรผลในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็น อย่างไร

4 การทำนาดีกว่า การเลี้ยงสัตว์จริง หรือไม่
NOT RESEARCHABLE คำว่า ดีกว่า ไม่สามารถให้ความหมายอย่างชัดเจนได้ การกำหนดเครื่องมือวัดจะทำได้ยาก EXAMPLE การทำนาดีกว่า การเลี้ยงสัตว์จริง หรือไม่

5 TOO NARROW การเจริญเติบโต 7 วันหลังหย่านมให้ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างแคบ การตอบสนองของสุกรต่อการเจริญเติบโตอาจยังไม่เต็มที่ EXAMPLE การศึกษาการการ เจริญเติบโตหลัง หย่านมของสุกร อายุ วัน เมื่อให้อาหาร สำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt Concept in Statistical Research I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google