งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรม สรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัล นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรม สรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัล นวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรม สรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัล นวัตกรรม

2 กรม สรรพสามิต นิยามของคำว่า “ นวัตกรรม ” ผู้เข้าประกวดจะต้องทำความเข้าใจตำว่า “ นวัตกรรม ” ให้ถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถพัฒนา และพิสูจน์ให้ได้ว่า การสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง กับนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น

3 กรม สรรพสามิต ประเภทการประกวด ประเภทของการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise Innovation Award 2012) แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 1. ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม งาน / สำนักเลขานุการกรม 2. ประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ 3. ประเภทบุคคล / กลุ่มบุคคล 4. ประเภทบุคคลภายนอก

4 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด

5 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอให้เห็นว่า 1. ได้มีการนำเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจมาใช้ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิด ประโยชน์กับการบริการอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น การใช้ electronic forms จะทำให้ เกิดความรวดเร็ว ในการให้บริการ และลดความ ผิดพลาดจากการ กรอกข้อมูลจาก กระดาษเข้าสู่ระบบ รวมทั้สามารถลด จำนวนบุคลากรใน การให้บริการลงได้ ด้วย

6 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดจะต้อง นำเสนอให้เห็นว่า แนวคิดที่ นำมาประยุกต์ใช้กับการ บริการนั้นเป็นแนวคิดที่ใหม่ และยังไม่เคยมีการ ประยุกต์ใช้มาก่อน เช่น การนำเอาแนวคิดของ Social Network มาใช้กับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับบริการในลักษณะที่ เรียนกว่า Social CRM เพื่อให้ผู้รับบริการและ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจน ข้อเสนอแนะ ต่างๆได้อย่าง คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเสีย ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ประสานงานน้อยลงด้วย

7 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด

8 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวด จะต้องนำเสนอ ข้อมูลให้เห็นว่า นวัตกรรมที่ส่งเข้า ประกวดนั้นมี ความเป็นไปได้สูง ในการปฏิบัติ และ การลงทุนที่ไม่สูง จนเกินไป ตอบจน สามารถนำมาซึ่ง ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบเชิง บวกที่พึงพอใจ ทั้งนี้หาก นวัตกรรมนั้นยาก เกินกว่าที่จะ นำมาใช้จริง ในทางปฏิบัติ ก็ อาจจะทำให้ไม่ เกิดการปฏิบัติใน วงกว้าง

9 กรม สรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt กรม สรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัล นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google