งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

2 ปรัชญาแนะแนว ๑. คนทุกคนมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ฯลฯ ในฐานะที่จะสร้างคุณ สร้างประโยชน์ให้แก่ ฝ่ายต่างๆ ได้ ๒. คนทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นคน ๓. คนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ๔. คนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกด้าน ตามศักยภาพอย่างเหมาะสม ๕. คนควรมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกการพัฒนา แก้ปัญหาของตนเอง

3 เป้าหมายของการแนะแนว ๑. การส่งเสริมและพัฒนา ๒. การป้องกัน ๓. การแก้ไขปัญหา

4 หลักการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นกระบวนการเชิงจิตวิทยา ที่ช่วยให้ผู้คนที่มี ปัญหาทางจิตใจ หรือปัญหาทางกาย ซึ่งมี ผลกระทบเนื่องมาจากสภาวะทางจิตใจ ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของตน สิ่งแวดล้อมของตน วิธี ที่ตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม และ เรียนรู้วิธีการในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ อย่างราบรื่น กระบวนการดังกล่าว จะช่วยให้ บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาของตนที่เกี่ยวกับ การศึกษา อาชีพ และส่วนตัว สังคมได้ (Hansen, Rossbergt Cramer, 1994)

5 องค์ประกอบที่สำคัญของการ ให้บริการปรึกษา ผู้ให้การ ปรึกษา สภาพแวด ล้อมทาง กายภาพ สภาพแวด ล้อมทาง จิตภาพ ผู้รับการ ปรึกษา กระบวนการ การให้บริการ ปรึกษา

6 ทฤษฎีการปรึกษาที่ใช้ในการให้การ ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ๑. กลุ่มทฤษฎีการปรึกษา ที่เน้นความคิดและ เหตุผล ๑. ๑ ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์ ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ (Trait-Factor Counseling) ๑. ๒ ทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory (REBT)) ๑. ๓ ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์ สัมพันธภาพ (Transectional Analysis in Psychotherapy)

7 กลุ่มทฤษฎีการปรึกษาที่เน้นอารมณ์และ ความรู้สึก ๒. ๑ ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ๒. ๒ ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลาง (Person-Centered Theory) ๒. ๓ ทฤษฎีการศึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Theory) ๒. ๔ ทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Psychotherapy)

8 ๓. กลุ่มทฤษฎีการปรึกษาที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓. ๑ ทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Therapy) ๓. ๒ ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy)

9 ๔. ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว ๔. ๑ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ พลวัตรทางจิต (Psychodynamic Model) ๔. ๒ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ การเชื่อมโยงระหว่างรุ่น (Transgenerational Model) ๔. ๓ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ ประสบการณ์นิยม (Experiential Model)

10 ( ต่อ ) ๔. ๔ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ โครงสร้าง (Structural Model) ๔. ๕ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบกล ยุทธ์ (Strategic Model) ๔. ๖ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ ระบบมิลาน (The Milan Systemic Model) ๔. ๗ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ พฤติกรรมการรู้คิด - พฤติกรรม (Behavioral and Cognitive – Behavioral Models)

11 ( ต่อ ) ๔. ๘ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบที่ เน้นคำตอบ (Solution – Focused Therapy) ๔. ๙ ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวตามรูปแบบ การศึกษาเชิงจิตวิทยา (Psychoeducational Model)

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google