งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การประชุมประเมิน สถานการณ์ รอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การประชุมประเมิน สถานการณ์ รอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2 การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การประชุมประเมิน สถานการณ์ รอง นรม./ สมช./ กอ. รมน. พิจารณา - สถานการณ์เป็นไปตามมาตรา 15 ของ พ. ร. บ. ฯ / เงื่อนไขการใช้ พ. ร. บ. ฯ - ความจำเป็นการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับผิดชอบ และมอบหมายให้ สตช. รับผิดชอบ - กฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ตามที่หน่วยรับผิดชอบ ร้องขอ - ข้อกำหนดที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ตามที่หน่วย รับผิดชอบร้องขอ - พิจารณาแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 1 การปฏิบัติ สนย. กอ. รมน. ประสาน เสนอขอความ เห็นชอบจาก ครม. ครม. ให้ความเห็นชอบ การประกาศพื้นที่ฯ และ การใช้ข้อกำหนด ตามที่ กอ. รมน. เสนอ

3 การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ครม./ ครม. พิเศษ - ประกาศพื้นที่ / ห้วงเวลา มาตรา 15 - ประกาศการโอนกฎหมาย มาตรา 16 วรรคท้าย - ข้อกำหนด (6 ข้อหรือน้อย กว่า ) มาตรา 18 กอ. รมน. เสนอ อนุมั ติ ส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ สนย. กอ. รมน. ประสาน / จัดทำ เอกสารแจกจ่ายให้ คกก. รมน. ทราบ (200 ชุด )

4 การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ - การจัดตั้งศูนย์และมอบ ผู้รับผิดชอบ มาตรา 17 - โครงสร้างการจัดและอำนาจหน้าที่ ของศูนย์ มาตรา 17 - แผนปฏิบัติการ ( มาตรา 16(2) ( ลงนามโดย ผอ. ศูนย์ฯ ) ประชุม กรรมการ อำนวยการ กอ. รมน. ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ นรม./ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ( ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ) สนย. กอ. รมน. เชิญ / จัดการประชุม คกก. รมน. อนุมัติคำสั่งจัดตั้ง ศอ. รส. โดยมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ให้ความเห็นชอบ คำสั่งปฏิบัติการ

5 การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ผบ. ตร. ศูนย์เฉพาะกิจ - แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ตร. เป็น เจ้าพนักงาน กอ. รมน. - ประกาศรายละเอียดของ ข้อกำหนด กอ. รมน. ยกระดับ ศตส. ฯ เป็นขั้นที่ 2 เพื่อ ประสาน และติดตาม สถานการณ์ และการ แก้ปัญหาของ ศูนย์ฯ ขั้นที่ 3 กำลัง ตร. เจ้าหน้า ที่ทหาร ( เมื่อประสาน )

6 การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ นรม. ประกาศ สิ้นสุด เมื่อสถานการณ์ ปกติ รายงานผลให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทราบ

7 ข้อเปรียบเทียบกฎหมายความมั่นคง ขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ. ศ.2551 เหตุการ ณ์ อัน กระทบ สมช. หรือ กอ. รมน. ประกาศพื้นที่ ปรากฏ เหตุการณ์ฯ ( ม.15) ครม. ออก ข้อกำหนด ( ม.18) มอบให้ กอ. รมน. รับผิดชอบ โอนกฎหมาย ( ม.18) คณะกรรมกา ร อำนวยการ ให้ความ เห็นชอบ รายงาน ผลการ ปฏิบัติ รายงา น ผลต่อ สภาฯ จัดทำ โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่ แผนการ ปฏิบัติ เสนอ ศูนย์อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ นรม. เกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในฯ สิ้นสุด

8 พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ. ศ.2551 ประกาศพื้นที่ ปรากฏ เหตุการณ์ฯ - มีเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคง ( สมช. และ กอ. รมน.) - ครม. ประกาศพื้นที่ให้ กอ. รมน. แก้ไขปัญหาในเวลาและพื้นที่ที่กำหนด ให้ กอ. รมน. หารือร่วมกับ สมช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถ้ามี ความจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของส่วนราชการอื่น 1. ครม. มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กอ. รมน. เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้น 2. ครม. มีมติให้หน่วยงานของรัฐ มอบอำนาจตามกฎหมายให้ กอ. รมน. ดำเนินการแทนหรือ ดำเนินการด้วยภายในพื้นที่และเวลาที่กำหนด ดำเนินการแทนหรือ ดำเนินการด้วยภายในพื้นที่และเวลาที่กำหนด กอ. รมน. มี อำนาจ หน้าที่ - ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แก้ไข บรรเทาเหตุการณ์ - จัดทำแผนเสนอคณะกรรมการฯ กรณีจำเป็น เพื่อ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น ผอ. รมน. โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ มีอำนาจ จัดตั้งศูนย์อำนวยการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ออก ข้อกำหนด มาตร 18 (6 ข้อ )

9 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


ดาวน์โหลด ppt กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. การใช้ พ. ร. บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การประชุมประเมิน สถานการณ์ รอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google