งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 (IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ) ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 (IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ) ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 (IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ) ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 2.1 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2554 IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อ ทราบ

4 2.2 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ( วัดกระบวนการในการดำเนินการพัฒนา องค์การในหมวดที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ. ศ. 2554)

5 3.1 การทบทวนผลการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมา ( ถ้ามี ) ตาม IT6 3.2 การพิจารณาและมอบหมาย ประเด็นงานตาม IT6 ตามประเด็นการ พิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนของ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ ของปี 2554 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา

6 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 (IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ) ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google