งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำการบันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำการบันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน
หนังสือที่ มท.0407/ว 296 ลว 21 กพ. 2534 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ.ร.ด. 2 และ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.ป. 1

2 ทำตรายางให้เจ้าหน้าที่เมื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 แล้ว ลำดับที่ ………. รหัส……../………. ลำดับที่ ………. รหัส……../……… (ลงชื่อ)……………… จนท.จัดเก็บรายได้

3 ตัวอย่างเมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกตรวจสอบ
ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 แล้ว ลำดับที่ ..1… รหัส.. 01A/032… ลำดับที่ รหัส.. 01A/033... ลำดับที่ รหัส..01A/034... (ลงชื่อ)……………… จนท.จัดเก็บรายได้

4 บันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ.ป. 1
ตัวอย่างตรายาง บันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ.ป. 1 ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย ………/……….. ลงชื่อ…………… จนท.จัดเก็บรายได้

5 ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 แล้ว
ตรวจสอบกับ ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย...01A/001... ลงชื่อ…………… จนท.จัดเก็บรายได้


ดาวน์โหลด ppt ทำการบันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google