งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือที่ มท.0407/ ว 296 ลว 21 กพ. 2534 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำ แปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ. ร. ด. 2 และ ภ. บ. ท. 5 และ ภ. ป. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือที่ มท.0407/ ว 296 ลว 21 กพ. 2534 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำ แปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ. ร. ด. 2 และ ภ. บ. ท. 5 และ ภ. ป. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือที่ มท.0407/ ว 296 ลว 21 กพ. 2534 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำ แปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ. ร. ด. 2 และ ภ. บ. ท. 5 และ ภ. ป. 1

2 ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว ลำดับที่ ………. รหัส ……../………. ลำดับที่ ………. รหัส ……../……… ( ลงชื่อ )………………..................... จนท. จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว ลำดับที่ ………. รหัส ……../………. ลำดับที่ ………. รหัส ……../……… ( ลงชื่อ )………………..................... จนท. จัดเก็บรายได้ ทำตรายางให้เจ้าหน้าที่เมื่อ ตรวจสอบ

3 ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว ลำดับที่..1… รหัส.. 01A/032… ลำดับที่.. 2... รหัส.. 01A/033... ลำดับที่.. 3... รหัส..01A/034... ( ลง ชื่อ )……………….................... จนท. จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว ลำดับที่..1… รหัส.. 01A/032… ลำดับที่.. 2... รหัส.. 01A/033... ลำดับที่.. 3... รหัส..01A/034... ( ลง ชื่อ )……………….................... จนท. จัดเก็บรายได้ ตัวอย่างเมื่อเจ้าหน้าที่บันทึก ตรวจสอบ

4 ตัวอย่างตรายาง บันทึกเลขรหัสประจำแปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ. ป. 1 ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย ………/……….. ลง ชื่อ …………….......................... จนท. จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย ………/……….. ลง ชื่อ …………….......................... จนท. จัดเก็บรายได้

5 ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย...01A/001... ลง ชื่อ ……………......................... จนท. จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับ ผ. ท. 4 และ ผ. ท. 5 แล้ว รหัสแปลงที่ดินที่ตั้งป้าย...01A/001... ลง ชื่อ ……………......................... จนท. จัดเก็บรายได้


ดาวน์โหลด ppt หนังสือที่ มท.0407/ ว 296 ลว 21 กพ. 2534 ทำการบันทึกเลขรหัสประจำ แปลงที่ดิน ลงในแบบ ภ. ร. ด. 2 และ ภ. บ. ท. 5 และ ภ. ป. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google