งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร / หลักฐานตาม ตัวบ่งชี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร / หลักฐานตาม ตัวบ่งชี้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร / หลักฐานตาม ตัวบ่งชี้

2 X. X. X - X องค์ประก อบที่ ตัวบ่งชี้ที่ข้อที่ ลำดับที่ ของ เอกสาร ความหมายในการกำหนดรหัส เอกสารใน SAR

3 1. 1. 1 - 1 องค์ประก อบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อที่ 1 ลำดับ เอกสารที่ 1 ความหมายในการกำหนดรหัส เอกสารใน SAR

4 1. 1. 1 - 2 องค์ประก อบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อที่ 1 ลำดับ เอกสารที่ 2 ความหมายในการกำหนดรหัส เอกสารใน SAR

5 3. 2. 4 - 3 องค์ประก อบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ข้อที่ 5 ลำดับ เอกสารที่ 3 ความหมายในการกำหนดรหัส เอกสารใน SAR

6 7. 2. 5 - 2 องค์ประก อบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ข้อที่ 5 ลำดับ เอกสารที่ 2 ความหมายในการกำหนดรหัส เอกสารใน SAR

7 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ชื่อหน่วยงาน

8 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำนักวิชา.................. องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6

9 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่....

10 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่....

11 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อที่ 1 2.1.1-1 2.1.1-2 2.1.1-3


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร / หลักฐานตาม ตัวบ่งชี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google