งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Activity Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Activity Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Activity Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,
school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง activity diagram สามารถค้นหา activity diagram ที่เหมาะสมได้ สามารถเขียน activity diagram ได้ตรงตามมาตรฐานการ ออกแบบ UML

3 Activity Diagram Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ(actor) และการใช้งาน Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ

4 Activity Diagram แผนภาพแสดงภาพรวมของการทำงานทั้งระบบ
ระบบในภาพรวม หรือกระบวนการทางธุรกิจ(Business Process) ฟังก์ชันการทำงานของระบบ หรือ Use Case ตรรกะการทำงานของฟังก์ชัน (Logic of an Operation)

5 1. Business Process เป็นการมองเหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอน โดยสนใจเฉพาะ actor หรือผู้กระทำ ตัวอย่าง กิจกรรมการขาย เริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า พนักงานขายเป็นผู้รับคำสั่งซื้อและตรวจสอบรายการในคำสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อไปยังพนักงานคลังสินค้าเพื่อเบิกสินค้า พนักงานบัญชีออกใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าพร้อมกับส่งสินค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและชำระเงิน จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากพนักงานการเงิน สิ้นสุดกระบวนการซื้อขาย

6 2. Use Case มองการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบ และระบบกับระบบ ตัวอย่าง
ลูกค้านำรหัสสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อมาวางหน้าแคชเชียร์ แคชเชียร์เปิดรายการขายในระบบ นำรหัสสินค้าเข้าสู่ระบบ ค้นหาราคาและรายยะเอียดของสินค้ามาแสดง ทำซ้ำจนครบทุกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ คำนวณค่าสินค้ารวม เพื่อรอรับเงินจากลูกค้า พิมพ์ใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน

7 3. Logic of an Operation เป็นการออกแบบตรรกะที่ใช้ในระบบ โดยเป็นการอธิบายด้วย Algorithm ของแต่ละฟังก์ชัน โดยอาจเทียบเท่ากับ flowchart ได้ โดยระดับนี้จะไม่ถูกนำไปออกแบบเป็น activity diagram เนื่องจากเป็นส่วนนอกเหนือจากการออกแบบระบบ(ออกแบบโปรแกรม)

8 องค์ประกอบของแผนภาพกิจกรรม
ใช้ 2 สัญลักษณ์เหมือน state diagram แต่ให้ความหมายที่ แตกต่างกัน และมีการองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาได้แก่ Action Control flow Branching & Merging Forking & Joining Swimlane or Partition

9 1. Action แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การรับคำสั่งซื้อ(Receive Order) หรือ การส่งสินค้า(Deliver Goods)

10 2. Control Flow แสดงลำดับของการเกิดกิจกรรมหนึ่ง นำไปสู่ การเกิดอีกกิจกรรมหนึ่ง

11 3. Branching & Merging Branching : แสดงทางเลือกกิจกรรม

12 4. Forking & Joining เกิดขึ้นในกรณีที่มีกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมและกิจกรรมเหล่านั้นสามารถ ดำเนินไปพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องรออีกกิจกรรมหนึ่งเสร็จ

13 5. Swimlane or Partition เป็นการแบ่งกลุ่มของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

14 6. object in activity แสดง object ที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรม โดยถ้ากิจกรรมใดเกิด object จะมีการชี้ลูกศรจาก กิจกรรมนั้นมายัง object


ดาวน์โหลด ppt Activity Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google