งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Activity Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Activity Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Activity Diagram

2 1. เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง activity diagram 2. สามารถค้นหา activity diagram ที่ เหมาะสมได้ 3. สามารถเขียน activity diagram ได้ตรง ตามมาตรฐานการออกแบบ UML จุดประสงค์การเรียนรู้

3 Activity Diagram 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ

4  แผนภาพแสดงภาพรวมของการทำงานทั้ง ระบบ  ระดับของ activity ที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ระบบในภาพรวม หรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 2. ฟังก์ชันการทำงานของระบบ หรือ Use Case 3. ตรรกะการทำงานของฟังก์ชัน (Logic of an Operation) Activity Diagram

5 1. Business Process เป็นการมองเหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอน โดย สนใจเฉพาะ actor หรือผู้กระทำ ตัวอย่าง 1. กิจกรรมการขาย เริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 2. พนักงานขายเป็นผู้รับคำสั่งซื้อและตรวจสอบรายการ ในคำสั่งซื้อ 3. ส่งคำสั่งซื้อไปยังพนักงานคลังสินค้าเพื่อเบิกสินค้า 4. พนักงานบัญชีออกใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าพร้อมกับส่ง สินค้า 5. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและชำระเงิน จะได้รับ ใบเสร็จรับเงินจากพนักงานการเงิน 6. สิ้นสุดกระบวนการซื้อขาย

6 2. Use Case มองการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบ และ ระบบกับระบบ ตัวอย่าง 1. ลูกค้านำรหัสสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อมาวางหน้า แคชเชียร์ 2. แคชเชียร์เปิดรายการขายในระบบ 3. นำรหัสสินค้าเข้าสู่ระบบ 4. ค้นหาราคาและรายยะเอียดของสินค้ามาแสดง 5. ทำซ้ำจนครบทุกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ 6. คำนวณค่าสินค้ารวม เพื่อรอรับเงินจากลูกค้า 7. พิมพ์ใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน

7 3. Logic of an Operation เป็นการออกแบบตรรกะที่ใช้ในระบบ โดยเป็น การอธิบายด้วย Algorithm ของแต่ละฟังก์ชัน โดยอาจเทียบเท่ากับ flowchart ได้ โดยระดับนี้จะไม่ถูกนำไปออกแบบเป็น activity diagram เนื่องจากเป็นส่วน นอกเหนือจากการออกแบบระบบ ( ออกแบบ โปรแกรม )

8  ใช้ 2 สัญลักษณ์เหมือน state diagram แต่ ให้ความหมายที่แตกต่างกัน และมีการ องค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาได้แก่  Action  Control flow  Branching & Merging  Forking & Joining  Swimlane or Partition องค์ประกอบของแผนภาพกิจกรรม

9  แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การรับคำ สั่งซื้อ (Receive Order) หรือ การส่งสินค้า (Deliver Goods) 1. Action

10  แสดงลำดับของการเกิดกิจกรรมหนึ่ง นำไปสู่ การ เกิดอีกกิจกรรมหนึ่ง 2. Control Flow

11 3. Branching & Merging  Branching : แสดงทางเลือกกิจกรรม  Merging : แสดงการรวมกิจกรรม มากกว่า 1 กิจกรรม ไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง Branching

12 4. Forking & Joining  เกิดขึ้นในกรณีที่มีกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมและ กิจกรรมเหล่านั้นสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ โดย ไม่ต้องรออีกกิจกรรมหนึ่งเสร็จ

13  เป็นการแบ่งกลุ่มของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 5. Swimlane or Partition

14  แสดง object ที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรม โดยถ้า กิจกรรมใดเกิด object จะมีการชี้ลูกศรจาก กิจกรรมนั้นมายัง object 6. object in activity


ดาวน์โหลด ppt Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao Activity Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google