งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ANALYZING THE PROBLEM Business Modeling ( บางส่วนอ้างอิงจาก ดร. อดิศร ณ อุบล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ANALYZING THE PROBLEM Business Modeling ( บางส่วนอ้างอิงจาก ดร. อดิศร ณ อุบล )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ANALYZING THE PROBLEM Business Modeling ( บางส่วนอ้างอิงจาก ดร. อดิศร ณ อุบล )

2 Purpose of Business Modeling  เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของ องค์กรที่มีอยู่  เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้า ผู้ใช้และนักพัฒนา มีความ เข้าใจองค์กรตรงกัน  เพื่อให้เข้าใจว่า จะปรับใช้ระบบใหม่เพื่ออำนวยความ สะดวกหรือสนับสนุนการทำงานได้อย่างไร และระบบ ที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบจากระบบใหม่อย่างไร 2 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 Software Engineering Technique  Object-Oriented visual modeling techniques have become common for new software projects  Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษา รูปภาพมาตรฐาน (Standard Modeling Language) สำหรับใช้ในการสร้างโมเดลเชิงวัตถุ เป็น เสมือนพิมพ์เขียวที่แสดงภาพรวมของระบบ ทั้งหมด โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนภาพ (Diagram) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างผู้ออกแบบระบบ, โปรแกรมเมอร์และ ผู้ใช้งาน 3 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

4 Use Case Diagram  Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่ นอกระบบงาน ประกอบด้วย  Actor คือ ผู้ที่กระทำกับระบบ อาจเป็นผู้ที่ส่งข้อมูล, รับ ข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบนั้นๆ เช่น ลูกค้า กับระบบสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์  Use Case คือ หน้าที่หรืองานต่างๆในระบบ เช่น การ เช็คสต็อค การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น  Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Actor 4 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

5 Use Case Diagram ตัวอย่าง Use Case การถอนเงิน 5 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

6 Use Case Diagram ตัวอย่าง Use Case การสั่งซื้อ สินค้าทาง โทรศัพท์ 6 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

7 Activity Diagram  Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดง ขั้นตอนการทำงานของ use case ( เช่นเดียวกับ Sequence Diagram และ Collaboration Diagram) แต่จะเน้นไปที่งาน ย่อยของวัตถุ โดยจะมีกระบวนการทำงาน คล้ายกับ Flowchart  Activity Diagram บางครั้งมีลักษณะคล้าย Swim Lane โดยจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นช่อง โดยกำกับแต่ละช่องด้วยชื่อของ Object แต่ละ Swim Lane แสดงถึงกิจกรรมที่ เกิดขึ้นกับ Object นั้นๆ 7 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

8 Activity Diagram ตัวอย่าง Activity Diagram การสอบถาม ยอดบัญชีจากตู้ ATM 8 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

9 Sample of Swim Lane Diagram 9 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

10 Sample of Swim Lane Diagram 10 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

11 Class Diagram  Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่ สนใจ (Problem Domain) เช่น ในระบบจัดซื้อ Class ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ผลิต, พนักงานจัดซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงิน เป็น ต้น 11 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

12 Class Diagram  สัญญลักษณ์ Class ประกอบด้วย  Class Name คือ ชื่อของ Class  Attributes คือ คุณลักษณะของ Class  Operations หรือ Methods คือ กิจกรรมที่สามารถ กระทำกับ Object นั้นๆได้ Name Attributes Methods 12 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

13 Class Diagram ตัวอย่าง Class Diagram ใน ระบบธนาคาร 13 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

14 Sequence Diagram  Sequence Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบาย การทำงานของ Use Case เพื่อแสดงถึง ขั้นตอนการทำงานและลำดับของการสื่อสาร (Message) ระหว่าง Object ที่ตอบโต้กัน  Sequence Diagram จะแสดงอยู่ในรูปแบบ 2 มิติ โดยเส้นประแนวตั้ง (Lifeline) จะนำเสนอ ในมุมมองของเวลา ส่วนเส้นแนวนอน (Message) จะนำเสนอเกี่ยวกับการโต้ตอบกัน ระหว่าง Object หรือ Class ต่างๆ 14 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

15 Sequence Diagram ตัวอย่าง Sequence Diagram การสอบถาม ยอดบัญชีจากตู้ ATM 15 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

16 Collaboration Diagram  Collaboration Diagram เป็นแผนภาพชนิด เดียวกับ Sequence Diagram โดย Sequence Diagram จะเป็นแผนภาพที่แสดงถึงการ สื่อสาร แต่ Collaboration Diagram จะนำเสนอ การทำงานร่วมกันระหว่าง Object เป็นหลัก แต่ก็สามารถแสดงถึงลำดับก่อนหลังด้วย 16 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

17 Collaboration Diagram ตัวอย่าง Collaboration Diagram การสอบถามยอดบัญชีจากตู้ ATM 17 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

18 Statecharts Diagram (SCD)  Statecharts Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดง สถานะต่างๆและการเปลี่ยนสถานะของ Class ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ตัวอย่าง Statechart Diagram การเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ 18 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

19 Component Diagram  Component Diagram เป็นแผนภาพที่แสดง โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ ( Components ) ต่างๆของ Software ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็น Source Code, Executable Program, Binary รวมถึง Text และ User Interface 19 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

20 Component Diagram ตัวอย่าง Component Diagram ของระบบการลงทะเบียน 20 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

21 Deployment Diagram  Deployment Diagram เป็นแผนภาพที่แสดง สถาปัตยกรรมของ Hardware และ Software ใน ระบบรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน 21 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

22 Sample Flow of Event:  (begins) ลูกค้านำสินค้าที่ต้องการมาที่ เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงิน  Cashier เข้าสู่ระบบ กรอกรหัสสินค้าลงใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Server Computer ค้นหารหัสสินค้าจาก ฐานข้อมูลแล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ (Monitor)  (ends) ลูกค้าชำระเงิน Cashier รับเงินและ พิมพ์ใบเสร็จค่าสินค้าส่งให้ลูกค้า 22 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

23 23 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

24 Sample Sequence Diagram 24 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

25 Business/System Models 25 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. One advantage of this approach to business modeling is the clear and concise way of showing dependencies between models of the business and models of the system

26 When to use business modeling  การทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Modeling) ไม่ใช่ สิ่งที่จะแนะนำให้ทำในทุกระบบเมื่อต้องพัฒนา ซอฟต์แวร์ รูปแบบจำลองธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมาก ที่สุดเมื่อระบบงานนั้นซับซ้อนและมีคนจำนวนมาก เกี่ยวข้องโดยตรง Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 26

27 แบบฝึกหัด จงสร้าง Use Case Diagram ของระบบห้องสมุดใน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าใช้บริการได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการทำงาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำหน้าที่ ให้บริการยืม / คืนหนังสือแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยัง จะต้องจัดการกับทรัพยากรในห้องสมุด เช่น การเพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลหนังสือและวารสาร รวมทั้งข้อมูล เกี่ยวกับสมาชิกของห้องสมุดอีกด้วย ทุกเดือน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะต้องทำรายงานต่างๆ ส่ง ให้กับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เช่น รายงานจำนวน สมาชิก, รายงานจำนวนหนังสือและวารสารใหม่, รายงาน การยืม / คืนหนังสือ, รายงานค่าปรับล่าช้า เป็นต้น 27 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.


ดาวน์โหลด ppt ANALYZING THE PROBLEM Business Modeling ( บางส่วนอ้างอิงจาก ดร. อดิศร ณ อุบล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google