งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมือง เก่า จำกัด เดิมเป็นสหกรณ์ผู้เช่า ที่ดิน และเมื่อปี พ. ศ.2522 ได้ เปลี่ยนเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อ ที่ดิน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมือง เก่า จำกัด เดิมเป็นสหกรณ์ผู้เช่า ที่ดิน และเมื่อปี พ. ศ.2522 ได้ เปลี่ยนเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อ ที่ดิน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมือง เก่า จำกัด เดิมเป็นสหกรณ์ผู้เช่า ที่ดิน และเมื่อปี พ. ศ.2522 ได้ เปลี่ยนเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อ ที่ดิน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ปัจจุบัน ดำเนินงานมา 33 ปี มีสมาชิก ทั้งหมด 407 คน

5 ประเภท สหกรณ์ นิคม ขนาด ใหญ่ ทุนดำเนินงาน 74.2 ล้าน บาท สมาชิก 407 คน

6 คณะกรรมการ 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 คน ลูกจ้าง 2 คน

7 คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร นายวิเชียร นาฑี ประธานกรรมการ

8 คณะกรรมการ นายประจวบ อ่อนสุด รองประธานกรรมการ นายเสนาะ เพ็ชสมร เหรัญญิก นายสุชิน พันธ์ประดิษฐ์ กรรมการ นายสมใจ ปิ่นรัตน์ กรรมการ นายวิรัช ดาวเรือง กรรมการ นายจรูญ เรืองฤทธิ์ กรรมการ นายอภิเดช จันทร์แบน กรรมการ นายสมศักดิ์ กาศคำสุข เลขานุการ

9 ฝ่ายจัดการ นางวัชรี ปัญญา ผู้จัดการ

10 นส. วิธัญญา สร้อยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นส. แก้วตา เดชเรือง เจ้าหน้าที่บัญชี นางจิดาภา วิชัยภูมิ เจ้าหน้าที่การตลาด นายปรีดา บุญนาค ลูกจ้าง นายประภาส เดชเรือง เจ้าหน้าที่การตลาด

11 ฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ กิจการ นายพเยาว์ บำรุง

12 แบ่งเป็น 4 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 1. งานวางแผนติดตาม และประเมินผล 2. งานธุรการ 3. งานการเงิน / บัญชี 4. งานธุรกิจ / บริการ และสวัสดิการ

13 แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายของ สหกรณ์ การประชุมใหญ่ / การประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การปฏิบัติตามมติสำคัญของที่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ การกำหนดระเบียบ

14 การจัดทำทะเบียนสมาชิก การจัดทำทะเบียนหุ้น การจัดทำรายงานประจำปี ของสหกรณ์ การจัดเก็บรักษาเอกสาร สำคัญ การดูแลรักษาทรัพย์สินของ สหกรณ์

15 การเงินในสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดทำงบดุล

16 ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจรวบรวมผลิตผล การจัดสวัสดิการ

17 เริ่มใช้ 31 มีนาคม 2547 ยกเลิก การจัดทำด้วยมือ 2549 ระบบบัญชีแยกประเภท GL 1, GL 2 ระบบสินค้า ระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ยืม ระบบเงินรับฝาก

18 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน เมืองเก่า จำกัด

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมือง เก่า จำกัด เดิมเป็นสหกรณ์ผู้เช่า ที่ดิน และเมื่อปี พ. ศ.2522 ได้ เปลี่ยนเป็นสหกรณ์การเช่าซื้อ ที่ดิน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google