งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ เรียนรู้ของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ เรียนรู้ของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ เรียนรู้ของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF

2 สาย วิชา การ สาย สนับส นุน บัณฑิต ที่พึง ประสงค์ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ เรียนรู้ของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF

3 สาย วิชาการ จัดทำแผนพัฒนาการเรียน การสอน บูรณาการการเรียนการสอนสู่ การปฏิบัติจริง กำหนดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ ของตลาด มีการประสานความความร่วมมือ กับองค์ภายนอก อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองเสมอ

4 จัดทำแผนพัฒนาการเรียน การสอน เพื่อความเหมาะสม ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

5 บูรณาการการเรียนการสอนสู่ การปฏิบัติจริง

6

7 มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก / ทำ ข้อตกลงร่วมงานวิจัย การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมการเรียนรู้ของ นักศึกษา

8 นำผลการประเมินไป ปรับปรุงพัฒนา ประเมิน ผู้ใช้ บัณฑิต ประเมิน นักศึกษ า ประเมิน อาจารย์ สายสนับสนุน

9 กำหนดกิจกรรมประจำปีให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน พร้อมทั้งมีการประเมินผล สำเร็จ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ อยากร่วมกิจกรรมนั้นๆ / สร้างแรงจูงใจ เช่น นักศึกษาทำโครงการ / กิจกรรมบริการ วิชาการ แล้วมีคะแนนให้ นักศึกษาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ใหม่ๆ แล้วมีเงินรางวัลให้


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการ เรียนรู้ของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตามแนวทาง TQF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google