งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.watanyoo.com สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความ เป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

4 แฮรี่ สแต็ค ซันลิแวน (Harry Stack Sullivan) ได้ อธิบายบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ โดยระบุสาเหตุของ บุคลิกภาพที่เป็นปัญหาไว้ 6 ประเภทคือ 1. ประเภทหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง บุคคลประเภทนี้มักจะ ท้อแท้ มีความเจ็บแค้นในใจ ผิดหวังง่าย และคิดว่าตนถูก เข้าใจผิดเสมอ เพราะว่าบุคคลประเภทนี้ผิดหวังใน สัมพันธภาพระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น 2. ประเภทไม่สุงสิงกับใคร บุคคลประเภทนี้มักมี ความรู้สึก ว่าทำบุญกับใครไม่ขึ้น มักจะน้อยใจ สาเหตุแห่ง บุคลิกภาพนี้ อาจจะ เป็นเพราะไม่ได้รับความรักเหมือนไม่มีใครรักในวัยเด็ก ผล จึงสืบเนื่อง มาจนถึงวัยอื่น ๆ ต่อ ๆ มา 3. ประเภทต้องพึ่งพาคนอื่น บุคคลประเภทนี้มักจะไม่ มีความคิดเป็นของตนเอง คอยปฏิบัติตามคำแนะนำของ คนอื่น ต้องยึดหรือพึ่งพาคนอื่นเป็นหลัก สาเหตุอาจเป็น ผลต่อการเลี้ยงดูของบิดามารดาที่แสดงอำนาจเหนือเด็ก ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กและวัยเยาว์

5 4. ประเภทไม่เป็นมิตรกับใคร บุคคลประเภทนี้ไม่ ประสงค์จะคบหาสมาคมกับใคร อารมณ์มักจะขุ่นมัว หงุดหงิด สาเหตุเป็นเพราะบิดามารดาเคี่ยวเข็ญและเอาใจ ใส่ดูแลบุตรธิดา เพื่อหวังจะให้ได้ดีมากเกินไป อีกทั้งบิดา มารดามักจะไม่พอใจ และไม่สนใจเกี่ยวกับผลการกระทำ หรือผลงานใด ๆ ของบุตรธิดาของตน 5. ประเภทชอบคัดค้าน บุคคลประเภทนี้ มักจะเถียง ชอบคัดค้าน สาเหตุเพราะชอบเรียกร้องความสนใจ เมื่อ ตน อยู่ในวัยเด็ก และเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็ยังคงใช้วิธีการเดิม และ มักจะใช้วิธีคัดค้าน เมื่อรู้สึกว่าความสุข ความปลอดภัย ของ ตนนั้นกำลังถูกคุกคาม 6. ประเภทรักร่วมเพศ บุคคลประเภทนี้มักจะมีการ ปรับตัวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องเพศอย่างผิด ๆ เป็นผล มาจากการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาขาดสัมพันธภาพที่ดี กับบุตรธิดา ไม่สามารถให้ความอบอุ่นทางใจ ไม่สามารถ สื่อความหมายเกี่ยวกับบทบาททางเพศของบุตร ธิดาได้ อย่างถูกต้องชัดเจน อีกทั้งสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ใน ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศนั้น ๆ เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google