งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนิยามและขั้นตอนการ เสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนิยามและขั้นตอนการ เสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนิยามและขั้นตอนการ เสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 คำนิยามหลักสูตรปรับปรุง มาก เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของ หลักสูตรซึ่งมีผลกระทบต่อปรัชญาและ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ หรือใน สาขาวิชาเฉพาะตาม โครงสร้างหลักสูตร 2. การปรับเปลี่ยนการค้นคว้าแบบ อิสระหรือวิทยานิพนธ์ 3. การขอเพิ่มโครงสร้างหลักสูตรใน แผนหรือแบบที่ไม่เคย เสนอไว้ในหลักสูตร 4. การขอปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรและ ชื่อปริญญา

3 คำนิยามหลักสูตรปรับปรุง เล็กน้อย เป็นการปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน หลักสูตรปรับปรุงมาก

4 คำนิยามหลักสูตรใหม่คำนิยามหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ตาม แผนพัฒนาการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแล้ว ส่วนในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปิด สอนหลักสูตรที่มิได้กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะอาจเสนอขอเปิดสอนได้โดยชี้แจง เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนเสนอ มหาวิทยาลัยทำการขอปรับแผนพัฒนา การศึกษาต่อไป

5 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงเล็กน้อย 1. คณะจัดทำรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง เล็กน้อย แล้วนำเสนอคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาประจำคณะ 2. เสนอรายละเอียดหลักสูตรให้บัณฑิต วิทยาลัยตรวจสอบ 3. เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิต วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 4. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งผล การอนุมัติให้คณะและ บัณฑิตวิทยาลัย

6 1. คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรผ่าน บัณฑิต วิทยาลัย 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการ - จัดทำรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงมาก - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร - ร่างเนื้อหากระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุง กระบวนวิชา ( ถ้ามี ) 3. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ให้ความเห็นชอบ 4. เสนอรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงมาก และบทสรุปผู้บริหารให้บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงมาก

7 5. เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิต วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ - เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 6. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 7. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ และรับรองคุณวุฒิ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงมาก ( ต่อ )

8 1. คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการร่าง หลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 2. คณะกรรมการร่างหลักสูตรดำเนินการ - จัดทำรายละเอียดหลักสูตรใหม่ - จัดทำบทสรุปผู้บริหาร - ร่างเนื้อหากระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุง กระบวนวิชา ( ถ้ามี ) 3. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ให้ความเห็นชอบ 4. เสนอรายละเอียดของหลักสูตรใหม่และ บทสรุปผู้บริหารให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ ขั้นตอนการเสนอ หลักสูตรใหม่

9 5. เสนอพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้ - เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิต วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ - เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ - เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 6. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 7. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ และรับรองคุณวุฒิ ขั้นตอนการเสนอ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

10 ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต วิทยาลัย หลักสูตรที่ดีควรมีการพัฒนา หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เป็น พลวัต สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม จึงต้องมีแนว ทางการจัดทำที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ระดับ บัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คำนิยามและขั้นตอนการ เสนอหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google