งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1

2 การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ ท้องถิ่น ภาค ประชาช น P F M S,A

3 ตัวชี้วัด Baseline data ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละของการคัดกรองเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 ปีร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของการคัดกรองความดัน ในประชากรอายุ 15 ปีร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ที่ได้รับการตรวจ HbA1C ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานตรวจ HbA1Cc น้อยกว่า 7 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี 140/90 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตาร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ป่วยบาหวานได้รับการการตรวจ CVD ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโบหิตสูงที่ได้รับการการตรวจ CVD ร้อยละ ร้อยละ 60 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ Health service plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 Health Service plan สาขา โรคไม่ติดต่อ ตัวชี้วัด

4 Baseline data ค่าเป้าหมาย 9. ร้อยละกลุ่มเสี่ยง COPD ได้รับการ คัดกรอง ร้อยละ ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มี คลินิก COPD ร้อยละ ร้อยละของคลินิกอดบุหรี่ใน โรงพยาบาล ร้อยละ 100 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ Health service plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 Health Service plan สาขา โรคไม่ติดต่อ ตัวชี้วัด

5 สรุปผลการการดำเเนินการแนวทางแก้ไข 1. service delivery 1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า เป้าหมาย 2. การรักษาที่ได้มาตรฐานและค่า เป้าหมายยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 3. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนยัง ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 4. รูปแบบการดำเนินการคลินิก COPD ยังไม่ชัดเจน - แต่ละหน่วยบริการ (CUP) เพิ่มการให้บริการ - แต่ละหน่วยบริการพัฒนา รูปแบบการดำเนินงาน คลินิก COPD 2. Workforce  มี case manager เบาหวานความดัน 92 คน  มี system manager 20 คน ฝึกอบรม case และ system manager ให้ครบ ทุกหน่วยบริการ ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

6 สรุปผลการดำเนินการแนวทางแก้ไข 3. Information  ระบบฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมี หลากลาย โปรแกรม แต่ละโปรแกรมไม่ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( ยกเว้น Hos xp) ทำให้การ วิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  การลงข้อมูลไม่ครบถ้วนและ ยังไม่ถูกต้องเพราะความไม่ เข้าใจ รหัส นิยาม ICD10 ของผู้กรอก ข้อมูลทำให้ผลงานต่ำ - แต่ละจังหวัดดำเนินการแก้ไขโดยการ ประสานกับงาน IT ของตัวเอง ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

7 สรุปผลการดำเนินการแนวทางแก้ไข 4. Instrument เครื่องมือ ( ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง )  Fundus camera มี 29 เครื่อง อัตราการใช้เครื่องต่อ ผู้ป่วย 3,000 – 5,000 คน / 1 เครื่อง หลายจังหวัดดำเนินงาน สิ้นสุดปีงบประมาณ เครื่องชำรุดกำลังส่งซ่อม - เพิ่ม Fundus camera อีก 7 เครื่อง สำหรับเชียงใหม่ 2 เครื่อง สำหรับ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 เครื่อง ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

8 ขอรับการสนับสนุนระดับเขต 1. งบประมาณในการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธาณสุขจำนวน 2 ล้านบาท 2. งบประมาณในการจัดซื้อ fundus camera เพิ่ม 7 เครื่อง สำหรับเชียงใหม่ 2 เครื่อง สำหรับ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 เครื่อง ( ที่ประชุมเมื่อวาน 27 ก. ย. 57 ให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการเอง )


ดาวน์โหลด ppt NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google