งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1

2 การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ ท้องถิ่น ภาค ประชาช น P F M S,A

3 ตัวชี้วัด Baseline data ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละของการคัดกรองเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 ปีร้อยละ 69.11 ร้อยละ 90 2.. ร้อยละของการคัดกรองความดัน ในประชากรอายุ 15 ปีร้อยละ 72.12 ร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการตรวจ HbA1C ร้อยละ 51.90 ร้อยละ 60 4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานตรวจ HbA1Cc น้อยกว่า 7 ร้อยละ 42.91 ร้อยละ 40 5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี 140/90 ร้อยละ 54.64 ร้อยละ 60 6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตาร้อยละ 56.97 ร้อยละ 60 7. ร้อยละของผู้ป่วยบาหวานได้รับการการตรวจ CVD ร้อยละ 56.55 ร้อยละ 60 8. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโบหิตสูงที่ได้รับการการตรวจ CVD ร้อยละ 56.72 ร้อยละ 60 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ Health service plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 Health Service plan สาขา.............. โรคไม่ติดต่อ................................................................... ตัวชี้วัด

4 Baseline data ค่าเป้าหมาย 9. ร้อยละกลุ่มเสี่ยง COPD ได้รับการ คัดกรอง ร้อยละ 80 10. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มี คลินิก COPD ร้อยละ 100 11. ร้อยละของคลินิกอดบุหรี่ใน โรงพยาบาล ร้อยละ 100 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ Health service plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 Health Service plan สาขา.............. โรคไม่ติดต่อ................................................................... ตัวชี้วัด

5 สรุปผลการการดำเเนินการแนวทางแก้ไข 1. service delivery 1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า เป้าหมาย 2. การรักษาที่ได้มาตรฐานและค่า เป้าหมายยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 3. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนยัง ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 4. รูปแบบการดำเนินการคลินิก COPD ยังไม่ชัดเจน - แต่ละหน่วยบริการ (CUP) เพิ่มการให้บริการ - แต่ละหน่วยบริการพัฒนา รูปแบบการดำเนินงาน คลินิก COPD 2. Workforce  มี case manager เบาหวานความดัน 92 คน  มี system manager 20 คน ฝึกอบรม case และ system manager ให้ครบ ทุกหน่วยบริการ ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

6 สรุปผลการดำเนินการแนวทางแก้ไข 3. Information  ระบบฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมี หลากลาย โปรแกรม แต่ละโปรแกรมไม่ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ( ยกเว้น Hos xp) ทำให้การ วิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  การลงข้อมูลไม่ครบถ้วนและ ยังไม่ถูกต้องเพราะความไม่ เข้าใจ รหัส นิยาม ICD10 ของผู้กรอก ข้อมูลทำให้ผลงานต่ำ - แต่ละจังหวัดดำเนินการแก้ไขโดยการ ประสานกับงาน IT ของตัวเอง ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

7 สรุปผลการดำเนินการแนวทางแก้ไข 4. Instrument เครื่องมือ ( ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง )  Fundus camera มี 29 เครื่อง อัตราการใช้เครื่องต่อ ผู้ป่วย 3,000 – 5,000 คน / 1 เครื่อง หลายจังหวัดดำเนินงาน สิ้นสุดปีงบประมาณ เครื่องชำรุดกำลังส่งซ่อม - เพิ่ม Fundus camera อีก 7 เครื่อง สำหรับเชียงใหม่ 2 เครื่อง สำหรับ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 เครื่อง ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน service plan เขต บริการสุขภาพที่ 1 สาขาโรคไม่ติดต่อ

8 ขอรับการสนับสนุนระดับเขต 1. งบประมาณในการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธาณสุขจำนวน 2 ล้านบาท 2. งบประมาณในการจัดซื้อ fundus camera เพิ่ม 7 เครื่อง สำหรับเชียงใหม่ 2 เครื่อง สำหรับ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 เครื่อง ( ที่ประชุมเมื่อวาน 27 ก. ย. 57 ให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการเอง )


ดาวน์โหลด ppt NCD เขตบริการสุขภาพที่ 1. การคัด กรอง การรักษา ที่ได้ มาตรฐาน + ค่า เป้าหมาย การคัด กรอง ภาวะแทร กซ้อน การ แก้ไข ปัญหา ตาม สภาพ ข้อมูล คลินิ ก คุณ ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google