งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปการวิเคราะห์สาเหตุ แห่งอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆทางด้าน โครงสร้างสังคม ที่มา : Causal Process in Criminality in Don C. Gibbons, Society, Crime and Criminal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปการวิเคราะห์สาเหตุ แห่งอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆทางด้าน โครงสร้างสังคม ที่มา : Causal Process in Criminality in Don C. Gibbons, Society, Crime and Criminal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปการวิเคราะห์สาเหตุ แห่งอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆทางด้าน โครงสร้างสังคม ที่มา : Causal Process in Criminality in Don C. Gibbons, Society, Crime and Criminal Behavior, 4 th edition.

2 ปัจจัยพื้นฐาน  ความแตกต่างขององค์การทางสังคม ( อิทธิพลอันเกิดจากเงื่อนไขที่ทำให้กระทำ ความผิด )  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว เช่นสังคมเมือง ความห่างทางสังคม ชน ชั้น ฯลฯ  ค่านิยมทั่ว ๆไปทางวัฒนธรรม  ค่านิยมของวัฒนธรรมรอง และความ ขัดแย้งทางด้านค่านิยม  การไร้กฎเกณฑ์ทางสังคม

3 ปัจจัยพื้นฐาน  ความแตกต่างกันทางด้านโอกาสที่ถูกต้อง ทำนองคลองธรรม  การรังเกียจทางเชื้อชาติ และการเลือก ปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และแรง กดดันทางเศรษฐกิจ

4 ตัวแปรแทรก  ปัจจัยทางด้านชีววิทยา  ผลต่างของการสมาคม ครอบครัว และ กลุ่มเพื่อน  อิทธิพลอื่น ๆ จากเพื่อน (Peer Group)  แบบแผนการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว  ปัจจัยอื่น ๆ

5 ปัจจัยกระตุ้น  ทัศนคติและแรงจูงใจในการกระทำ ความผิด  แบบแผนความประพฤติ บุคลิกภาพ  การพึ่งพาผู้อื่น การกำหนดบทบาทที่ บกพร่อง  บทบาททางเพศที่บกพร่อง  สถานการณ์กดดัน  การชอบเสี่ยงภัย

6 แบบแผนพฤติกรรมขั้นต้น  การเบี่ยงเบนปฐมภูมิ ( พฤติกรรม เบี่ยงเบน )  แบบแผนพฤติกรรมทางอาญา (Criminal Behavior)  วิถีอาชญากรรม (Criminal Career)

7 ความไม่แน่นอน  การเข้าสู่หรือการได้สัมผัสกับองค์กร ต่าง ๆในกระบวนการยุติธรรม  ปัจจัยอื่น ๆ

8 ผลลัพธ์วิถีอาชญากรรม  การกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวแปร ต่าง ๆทางด้านรูปแบบพฤติกรรมทาง อาญา และวิถีอาชญากรรม


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปการวิเคราะห์สาเหตุ แห่งอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆทางด้าน โครงสร้างสังคม ที่มา : Causal Process in Criminality in Don C. Gibbons, Society, Crime and Criminal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google