งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21-23 พค. 2540 ณ. โรงแรมทอแสงโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21-23 พค. 2540 ณ. โรงแรมทอแสงโขง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21-23 พค. 2540 ณ. โรงแรมทอแสงโขง เจียมรีสอร์ท

3 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาการเรียนการ สอนหลักสูตร สัตวศาสตร์ / สัตวบาลให้มีความทันสมัย 2. สร้างความคุ้นเคย ระหว่างบุคลากรต่าง สถาบัน 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนา

4 นายสมหมาย ฉัตรทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ

5 ผศ. ดร. วรพงษ์ สุริยจันทรา ทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน

6 รศ. ดร. สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี ฯ เปิดงาน

7 การบรรยายพิเศษ “ ผลกระทบของการค้า โลกที่มีต่อทิศทางการ เรียนการสอนและการ วิจัยทางด้านปศุสัตว์ ” ดร. นิพนธ์ พัว พงศกร รองประธาน TDRI

8 ผลกระทบของการเจรจารอบ อุรุกวัย ที่มีต่อภาคเกษตรของ ไทย 1. การเปิดตลาด 2. การลดการอุดหนุนการส่งออก 3. การลดการอุดหนุนในประเทศ ข้อตกลงที่สำคัญต่อไทยอีก 2 ข้อ 1. มาตราการสุขอนามัย (SPS) 2. ข้อตกลงเรื่องสินค้าเขตร้อน (Tropical products)

9 - การปรับโครงสร้างทาง การเกษตรให้รักษาขีด ความสามารถในการ แข่งขันระหว่างประเทศ - มุ่งเน้นการวิจัยด้าน การเกษตร ( ปศุสัตว์, ข้าว )

10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ พัฒนาปศุสัตว์ไทย ศ. ดร. กนก ภาวสุทธิ ไพศิฐ - การวิจัยตัวอ่อนและการ ย้ายฝากกับการพัฒนา ประเทศ

11 1. การเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โค ตัวให้โดยเครื่องอัตราซาวด์ 2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ไข่ 3. การฉีดเซลล์อสุจิเพื่อการ ปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ 4. การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในหลอด ทดลอง 5. การแช่แข็งตัวอ่อน 6. การเลือกเพศตัวอ่อน 7. การย้ายฝากตัวอ่อน

12 การอภิปราย การพัฒนาหลักสูตรสัตว ศาสตร์ สัตวบาลสู่ความเป็น สากล วิทยากร ศ. ดร. จรัญ จันทลักขณา รศ. ดร. กนก ผลารักษ์ คุณศิริ ชมชาญ ผู้ดำเนินการ อภิปราย รศ. ดร. ณรงค์ หุตา นุวัตร ดร. วัชรพงษ์ วัฒน กูล

13 - ความเป็นสากล มีความ เป็นตัวของตัวเอง แต่มี มาตรฐาน - การปรับหลักสูตรให้ มาตราฐาน โดยขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของแต่ละสถาบันว่า ต้องการผลิตบัณฑิตไปใน ด้านใด ทั้งนี้อาจใช้ภูมิ ปัญญาไทย หรือต่างประเทศ ก็ได้ - มุ่งเน้นการพัฒนา บุคคลากรและวิธีการสอน

14 การสาธิตโปรแกรมสำเร็จรูปที่ เกี่ยวข้องกับสาขาสัตว ศาสตร์ / สัตวบาล

15 การอภิปราย แนวทางการพัฒนาและนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ทางสาขา สัตวศาสตร์ / สัตวบาล วิทยากร 1. อ. ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 2. อ. ไพบูลย์ ใจเด็ด 3. อ. อนุรัตน์ ลิ่มสกุล 4. รศ. สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง ผู้ดำเนินการ อภิปราย รศ. นสพ. วิวัฒน์ ชวนะนิกุล

16 1. Software ( Internet, CAI, การจัดการฟาร์ม ) 2. Hardware 3. People ware ( พัฒนา programmer, User) 4. อื่นๆ ( ความร่วมมือ, เงินทุน, ความยอมรับจากวงการ ภายนอก )

17 กลุ่มย่อยที่ 1 การพัฒนา หลักสูตรสัตวศาสตร์ รศ. ดร. จำเนียร ยศราช ประธาน 1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น สากล * ควรปรับปรุงเนื้อหา ภายในและวิธีการสอน * ปรับเป็นระยะ ( ไม่ปฏิรูป ) * คำนึงถึงภูมิปัญญาไทย

18 แนวทางปฏิบัติ - ปรับปรุงจุดเด่นของแต่ ละสถาบัน แต่ต้องมีมาตราฐาน เป็นสากล - มีรายงาน ความก้าวหน้าของแต่ละ สถาบันในการประชุม ทุกครั้ง

19 2. ความพร้อมของบุคลากร สาขาที่ได้รับการ สนับสนุนน้อย ต้องพยายาม ช่วยเหลือตนเองและช่วยกัน และกัน แนวทางปฏิบัติ - ใช้ IT - สมาคมเป็นศูนย์รวบรวม ข้อมูลและฝึกอบรม - มีเกณฑ์ประเมินผู้สอน

20 3. ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน - ศึกษาหาแนวทางร่วมมือ ระหว่างสถาบัน - ควรมีการให้บริการ หน่วยงานเอกชนมากขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์ของทบวง

21 กลุ่มย่อยที่ 2 การพัฒนาและ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทาง สาขาฯ 1. Internet - รวบรวม E-mail address ของแต่ละ สถาบัน - จัดอบรมเทคนิคพิเศษ ทางด้าน Internet

22 3. มีการสรุป soft ware ที่ หลายสถาบันได้คิดค้น หรือใช้ช่วยในการเรียน การสอน 2. CAI - มีหลายสถาบันที่กำลัง ดำเนินการอยู่ ให้ความร่วมมือซึ่งกัน และกัน

23 ใคร เอ่ย ?


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21-23 พค. 2540 ณ. โรงแรมทอแสงโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google