งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา นวัตกรรม การศึกษา มาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา นวัตกรรม การศึกษา มาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา นวัตกรรม การศึกษา มาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์

2 นักเรีย น การพัฒนา นวัตกรรม เป็นการ พัฒนาเพื่อ ใคร ?

3 การ พัฒนา นวัตกรร ม ควร เริ่มต้น จากจุด ใด ? จาก การศึกษ า ข้อมูล / ปัญหา / ต้องการ พัฒนา

4 แหล่งข้อมูลที่ ควรศึกษา  แหล่งข้อมูล ประเภทเอกสาร  บันทึกผลหลังสอน  ผลการประเมินปลายภาค / ปลายปี  หลักฐานการศึกษา  แฟ้มข้อมูลนักเรียน รายบุคคล  เอกสารสรุปและรายงานผล การดำเนินงาน ของโรงเรียน

5  แหล่งข้อมูล ประเภทบุคคล  ตัวนักเรียน  เพื่อนครู ผู้บริหาร  บุคลากรนอก โรงเรียน

6 การรวบรวม ข้อมูล  จากแหล่งประเภท เอกสาร  รวบรวมเนื้อหา / สถิติ  จัดหมวดหมู่ / จัด ประเภท  เรียงตามลำดับช่วงเวลา / ตามเหตุการณ์ที่เกิด

7  จากแหล่ง ประเภทบุคคล  ใช้การสังเกต / สอบถาม / สัมภาษณ์  อย่างเป็นทางการ / อย่าง ไม่เป็นทางการ  มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่าง เป็นระบบ

8 ได้ข้อมูลที่เป็นปัญหาและจุด พัฒนาแล้วทำอย่างไร ?  จัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา  เลือกปัญหาสำคัญมาแก้โดย วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา  หานวัตกรรมมาใช้ แก้ปัญหาหรือพัฒนา

9 นวัตกรรม การศึกษาคืออะไร สิ่งที่นำมาใช้เพื่อ พัฒนาการจัด การเรียนรู้ ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิผลสูง กว่าเดิม โดยอาจเป็นสิ่งที่มี ผู้คิดค้นมาก่อนแล้ว แต่ นำมาปรับปรุงใหม่ หรือ คิดขึ้นมาใหม่ ใน สถานการณ์ใหม่ก็ได้

10 หลักการพิจารณา นวัตกรรมการศึกษา  สิ่งที่เคยใช้ในโรงเรียนอื่น ได้ผลมาก่อน และนำมาปรับ ใช้สำหรับนักเรียนตนเอง  สิ่งที่เคยคิดขึ้นใช้แล้วไม่ ได้ผล แต่นำมาปรับปรุงใช้ ใหม่ เมื่อสถานการณ์ เอื้ออำนวย และสามารถ แก้ปัญหาหรือพัฒนา นักเรียนได้  คิดริเริ่มขึ้นใหม่นำมา ทดลองและใช้ เป็นครั้ง แรก

11  มีจุดเด่นมากกว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน  มีความเหมาะสมกับระบบ และสภาพที่เป็นอยู่  นวัตกรรมนั้นเป็นความต้องการ ของผู้ใช้อย่างจริงจัง

12 ประเภทของนวัตกรรม การศึกษา แบ่งตามหลักการจัดประเภท ของสื่อ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา 1. วัสดุ (Software)  วัสดุที่เสนอความรู้ด้วยตนเอง  วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภท อุปกรณ์ 2. อุปกรณ์ (Hardware) 3. เทคนิค และวิธีการ (Techniques and Methods)

13 แบ่งตามลักษณะทาง กายภาพ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สื่อเทคโนโลยี 3. สื่ออื่นๆ มี 4 ประเภท 3.1 สื่อบุคคล 3.2 สื่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3.3 สื่อกิจกรรม / กระบวนการ 3.4 สื่อวัสดุ / เครื่องมือ อุปกรณ์

14 ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรม ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง นวัตกรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน 1. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนให้มีคุณภาพ 2. ด้านการจัดการเรียนการ สอนให้มีคุณภาพ 3. ด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 4. นวัตกรรมอื่นๆ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

15 ข้อคิดในการเลือกและ ออกแบบนวัตกรรม  แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ดี ที่สุด ตรงตามสภาพ ปัญหา และความต้องการ  เหมาะสมกับผู้เรียน และ สาระการเรียนรู้  มีการนำหลักการ ทฤษฎี และความรู้ทางการ ศึกษาที่ เกี่ยวข้องมาเป็นหลัก  กำหนดขั้นตอนการพัฒนา นวัตกรรม  เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ

16 การสร้างหรือพัฒนา นวัตกรรม  เตรียมทรัพยากร  ลงมือสร้าง / พัฒนา ตาม ขั้นตอนที่กำหนด  ตรวจสอบด้วยตนเอง  ปรับปรุง  สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล

17 ประเมินผลการ ทดลองใช้ ประเมินผลการ ทดลองใช้ และปรับปรุง นวัตกรรม และปรับปรุง นวัตกรรม

18 สรุปรายงานและ เผยแพร่ สรุปรายงานและ เผยแพร่

19 การพิจารณาความเป็นนวัตกรรม  ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน หรือ เป็นผลงานที่มีอยู่แล้ว แต่นำมาปรับปรุงพัฒนาหรือใช้ วิธีการใหม่ๆที่ยังไม่มี แต่นำมาปรับปรุงพัฒนาหรือใช้ วิธีการใหม่ๆที่ยังไม่มี ใครทำ แต่ได้ผลดีผลดียิ่งกว่า ผลงานเดิม ใครทำ แต่ได้ผลดีผลดียิ่งกว่า ผลงานเดิม  ใช้กระบวนการวิจัยในการ พัฒนาอย่างเป็นระบบ  ไม่ชี้นำ หรือขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามของไทย

20 ขอให้ท่านถึงเป้าหมาย ได้นวัตกรรมที่ดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา นวัตกรรม การศึกษา มาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google