งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรม วัฒนธรรมความหมายลักษณะประเภทความสำคัญ โดย …. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธ รักษ์ ปราบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรม วัฒนธรรมความหมายลักษณะประเภทความสำคัญ โดย …. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธ รักษ์ ปราบนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรม วัฒนธรรมความหมายลักษณะประเภทความสำคัญ โดย …. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธ รักษ์ ปราบนอก

2 ความหมาย ความหมาย วัฒน ( ไทย ) มาจาก วฑฺฒน ( บาลี ) / วรฺธน ( สันสกฤต ) ธรรม ( ไทย ) มาจาก ธมฺม ( บาลี ) / ธรฺม ( สันสกฤต ) วฑฺฒนธมฺม ( บาลี ) / วรฺธนธรฺม ( สันสกฤต ) แปลว่า ธรรมเป็น เหตุให้เจริญ / ธรรมคือความ เจริญงอกงามที่มนุษย์ทำให้ เกิดขึ้น

3 คำว่า วัฒนธรรม เป็นชื่อรวม สำหรับแบบอย่างของ พฤติกรรมทั้งหลายที่ได้มา และถ่ายทอดกันไปทางสังคม โดยอาศัยสัญลักษณ์ เช่น การทำเครื่องมือ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การ ปกครอง ศีลธรรมและศาสนา รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุหรือ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งแสดงรูปแบบ แห่งสัมฤทธิ์ผลทาง วัฒนธรรม ( ราชบัณฑิตยสถา น )

4 วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการดำรงชีวิตของ มนุษย์ที่แสดงถึงความ เจริญงอกงามในการ อยู่ร่วมกัน เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ แสดงออกในลักษณะ ของวัตถุและไม่ใช่วัตถุ แล้วถ่ายทอดสืบต่อกัน มา ( พระราชบัญญัติ วัฒนธรรม 2485) วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการดำรงชีวิตของ มนุษย์ที่แสดงถึงความ เจริญงอกงามในการ อยู่ร่วมกัน เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ แสดงออกในลักษณะ ของวัตถุและไม่ใช่วัตถุ แล้วถ่ายทอดสืบต่อกัน มา ( พระราชบัญญัติ วัฒนธรรม 2485)

5 ลักษณะของ วัฒนธรรม 1. เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก การเรียนรู้ 1. เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก การเรียนรู้ 2. เป็นมรดกของสังคม / มี การถ่ายทอด 3. เป็นวิถีชีวิต / เป็นแบบ แผนการดำเนินชีวิต 4. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

6 ประเภทของ วัฒนธรรม ประเภทของ วัฒนธรรม 1. วัฒนธรรมทาง วัตถุ 1. วัฒนธรรมทาง วัตถุ 2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ วัตถุ / วัฒนธรรม ทางจิตใจ 2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ วัตถุ / วัฒนธรรม ทางจิตใจ

7 ประเภทของ วัฒนธรรม 1. วัตถุธรรม 1. วัตถุธรรม 2. คติธรรม 3. สหธรรม 4. เนติธรรม

8 การจัดประเภทตาม เนื้อหา การจัดประเภทตาม เนื้อหา 1. วัตถุธรรม เป็นวัตถุธรรมทางวัตถุที่ สมาชิกร่วมกันประดิษฐ์และกำหนด ความหมาย หรือวิธีการนำไปใช้ เช่น บ้านเรือน เครื่องแต่งกาย ถนนหนทาง และสิ่งประกอบความเป็นอยู่ทุก ชนิด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค 2. คติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ หลักในการดำเนินชีวิต คุณธรรมทาง จิตใจ อันเป็นคติหรือหลักการดำเนิน ชีวิต ส่วนใหญ่ได้มาจากศาสนาเช่น ความเมตตากรุณา ความกตัญญู กตเวที เป็นต้น

9 3. เนติธรรม เป็นวัฒนธรรม ทางกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกฎเกณฑ์หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี ความสำคัญเสมอด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บางอย่างแม้ไม่มี กฎหมายห้าม แต่ถ้าใครปฏิบัติ ก็เป็นที่รังเกียจของสังคม เพราะถือกันว่าไม่ดี ไม่ เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่า จารีต นั่นเอง 3. เนติธรรม เป็นวัฒนธรรม ทางกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกฎเกณฑ์หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี ความสำคัญเสมอด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บางอย่างแม้ไม่มี กฎหมายห้าม แต่ถ้าใครปฏิบัติ ก็เป็นที่รังเกียจของสังคม เพราะถือกันว่าไม่ดี ไม่ เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่า จารีต นั่นเอง

10 4. สหธรรม เป็นแนวทางของ การดำเนินชีวิต มารยาทที่ พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคมและ ประเพณีต่างๆ เช่น มารยาท ในการเข้าหาผู้ใหญ่ มารยาท ในโต๊ะอาหาร มารยาท ใน การเข้าสังคม เป็นต้น

11 ประเภทของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ( สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ( พ. ศ. 2522) ( สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ( พ. ศ. 2522) 1. วัฒนธรรมด้านศิลปะ ได้แก่ ภาษา ดนตรี วรรณคดี ฟ้อนรำ ละคร วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม 1. วัฒนธรรมด้านศิลปะ ได้แก่ ภาษา ดนตรี วรรณคดี ฟ้อนรำ ละคร วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม 2. วัฒนธรรมด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา โบราณคดี มารยาทใน ในสังคม การปกครอง กฎหมาย 2. วัฒนธรรมด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา โบราณคดี มารยาทใน ในสังคม การปกครอง กฎหมาย

12 3. วัฒนธรรมด้านการช่างฝีมือ ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การ แกะสลัก ทอผ้า จักสาน เครื่อง เขียน เครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ ตุ๊กตา เครื่องปั้นดินเผา 4. วัฒนธรรมกีฬาและ นันทนาการ ได้แก่ มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง 4. วัฒนธรรมกีฬาและ นันทนาการ ได้แก่ มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง 5. วัฒนธรรมคหกรรมศิลป์ เช่น ความรู้เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ยา การดูแลเด็ก มารยาท การ รับแขก และการรู้จักประกอบ อาชีพ

13 ความสำคัญของ วัฒนธรรม ความสำคัญของ วัฒนธรรม 1. เป็นประโยชน์ต่อการ ดำรงชีวิต 1. เป็นประโยชน์ต่อการ ดำรงชีวิต 2. ทำหน้าที่หล่อหลอม บุคลิกภาพให้กับสมาชิกใน สังคม 2. ทำหน้าที่หล่อหลอม บุคลิกภาพให้กับสมาชิกใน สังคม 3. ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน

14 ที่มาของวัฒนธรรม ไทย ที่มาของวัฒนธรรม ไทย 1. สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 1. สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 2. ระบบการเกษตรกรรม 2. ระบบการเกษตรกรรม 3. ค่านิยม 4. การเผยแพร่ทางวัฒนธรรม 5. ศาสนาพราหมณ์ 6. พุทธศาสนา 6. พุทธศาสนา 7. วัฒนธรรมตะวันตก 7. วัฒนธรรมตะวันตก

15 วัฒนธรรมทางวัตถุ ของชาวอีสาน เครื่องแต่งกายและการแต่งกาย เครื่องแต่งกายและการแต่งกาย การงานและการประกอบอาชีพ การงานและการประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ศิลปวัตถุและศาสนสถาน ศิลปวัตถุและศาสนสถาน จิตรกรรม จิตรกรรม อาหารการกิน อาหารการกิน

16 วัฒนธรรมทางคติธรรม ของชาวอีสาน คติเกี่ยวกับความเชื่อ คติเกี่ยวกับความเชื่อ การถือเรื่องทิศทาง การถือเรื่องทิศทาง การถือเรื่องวัน – เดือน - ปี การถือเรื่องวัน – เดือน - ปี การถือโสก การถือโสก คติคำสอน คติคำสอน

17 วัฒนธรรมทางเนติ ธรรมของชาวอีสาน ฮีตสิบสอง / จารีต ประเพณี ฮีตสิบสอง / จารีต ประเพณี คองสิบสี่ คองสิบสี่

18 วัฒนธรรมทางสังคม / สหธรรมของชาวอีสาน ความเกี่ยวพันธ์กันใน ฐานะเครือญาติ ความเกี่ยวพันธ์กันใน ฐานะเครือญาติ ประเพณีที่เอื้ออำนวยต่อ มนุษยสัมพันธ์ ประเพณีที่เอื้ออำนวยต่อ มนุษยสัมพันธ์ นันทนาการ นันทนาการ การกีฬา / การละเล่น การกีฬา / การละเล่น ดนตรีอีสาน ดนตรีอีสาน

19 ฝากให้คิด อย่าปล่อยวันผ่านไป โดยไม่อ่าน อย่าปล่อยวารผ่านไป โดยไม่เขียน อย่าปล่อยชีพผ่านไป โดยไม่เรียน อย่าหมุนเวียนเรียน ไปโดยไม่คิด


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรม วัฒนธรรมความหมายลักษณะประเภทความสำคัญ โดย …. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธ รักษ์ ปราบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google