งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ วันนี้เรามา อธิบายเรื่อง การแยกการบันทึกบัญชี บทที่ 5 การ บันทึกบัญชีแยก ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ วันนี้เรามา อธิบายเรื่อง การแยกการบันทึกบัญชี บทที่ 5 การ บันทึกบัญชีแยก ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ วันนี้เรามา อธิบายเรื่อง การแยกการบันทึกบัญชี บทที่ 5 การ บันทึกบัญชีแยก ประเภท

3 เอ้... แล้วมันเป็นยังไงจ๊ะ

4 ก็คือ.. การแยกการบันทึกบัญชี แยกประเภท มีอยู่ 4 หัวข้อย่อยด้วยกัน

5 มี.....1. ความหมาย ความสำคัญและประเภทของบัญชี แยกประเภท 2. รูปแบบบัญชีแยก ประเภท 3. การผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททั่วไป สุดท้ายก็ ศัพท์บัญชี ใช่มัย... คะ

6 ถูกต้องนะคราบ...... งันเรามา ยกตัวอย่างอันแรกกันดีกว่า ความหมายความสำคัญและ ประเภทของบัญชีแยกประเภท เฮ้ วัยรุ่น.. อธิบายหน่อยสิ

7 บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีรวบรวมรายการค้า ไว้เป็นหมวดหมู่ โดยแยกเป็น บัญชี ๆ ไป จะจัดเรียงลำดับตาม ผังบัญชีของกิจการ เช่น บัญชีเงิน สด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี รายได้ค่าบริการ บัญชีเงินเดือน

8 ส่วน ความสำคัญของบัญชี แยกประเภท เมื่อเรามีรายการค้า เกิดขึ้น จะทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ เปลี่ยนแปลง

9 ก็คือต้องแยก ออกเป็นหมวดหมู่ นะสิ ค่ะ

10 ถูกแล้วครับ สรุปคือ ความสำคัญของบัญชีแยกประเภท 1. จำแนกรายการค้าเป็น หมวดหมู่ 2. ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 3. สะดวกในการหายอด คงเหลือ 4. สะดวกในการจัดทำงบ / รายงานต่างๆ 5. ใช้เป็นหลักฐานในการ อ้างอิง

11 ส่วน ประเภทของบัญชี แยกประเภท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Asset) 2. บัญชีประเภทหนี้สิน (Liability) 3. บัญชีประเภทส่วนของ เจ้าของ (Owner’s equity)

12 เรามาเข้าหัวข้อต่อไปเลย ครับ รูปแบบบัญชีแยกประเภท เป็น บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่มี ลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน รูปแบบขอบัญชีแยกประเภทมี 2 รูปแบบคือ

13 1. บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นบัญชีแยกประเภทแบบ 2 ช่องมี ลักษณะเหมือนตัว T จึงนิยมเรียกว่าแบบ ตัว T (T Account)

14 ตัวอย่าง

15

16 2. บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นบัญชีแยกแบบ 3 ช่อง บันทึกรายการที่ ต้องการทราบยอดคงเกลือทุกขณะ เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน รูปแบบจะเป็นดังนี้ คือ

17

18 ดิฉันขอคุยเรื่อง การผ่าน รายการไปบัญชีแยก ประเภททั่วไป บ้างนะคะ

19 การผ่านรายการไปบัญชีแยก ประเภททั่วไป หลังจากที่บันทึกรายการค้าในสมุด บันทึกรายการขั้นต้น ซึ่งในที่นี้คือสมุด รายวันทั่วไปแล้ว ขั้นต่อไปคือ ผ่าน รายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยัง บัญชีแยกประเภททั่วไป

20 ขอเสนอ.. ขั้นที่หนึ่ง ให้พิจารณา บัญชีที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป โดยดู ว่าได้เดบิตและเครดิตบัญชีอะไรบ้าง

21 ตัวอย่างเช่น

22 สวดยอดไปเลยลูกเพ่.... ส่วนที่ 2 เปิดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องซึ่งใน ที่นี้มี 2 บัญชี คือ บัญชีเงินสด และบัญชี ทุน ที่ยกตัวอย่างมาจากข้อที่ 1 แต่ปกติ กิจการจะต้องเปิดบัญชีตามผังบัญชี ไว้ แล้วดังนี้

23 ส่วนข้อ 3 คือ ผ่านให้พิจารณา จากสมุดรายงายวันทั่วไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. เติมวัน เดือน ปี ในช่องที่กำหนด 2. บันทึกรายการที่บัญชีเงินสดด้านเดบิต 3. บันทึกรายการที่บัญชีที่บันทึกทุน 4. อ้างอิงเลขหน้าของสมุดรายวันทั่วไป

24 จัดทำโดย นาย ณัฐพงษ์ สุจิตเลขที่ 13 น. ส. เจนจิรา เคนเหลื่อม เลขที่ 21 น. ส. สุไลญา อินทโชติเลขที่ 36 น. ส. ปาลิตา ประเสริฐศรีเลขที่ 37 น. ส. กุลธิดา บุญประโคนเลขที่ 51


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ วันนี้เรามา อธิบายเรื่อง การแยกการบันทึกบัญชี บทที่ 5 การ บันทึกบัญชีแยก ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google