งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผอ. สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผอ. สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผอ. สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแล กันเอง ( สส.)

2 แนวทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ( ระบบ Analog) ข้อมูลพิบัติภัย หน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลพิบัติภัย แจ้งข้อมูล ออกอา กาศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมตัว ภัยพิบัติหรือ เหตุฉุกเฉิน

3 แนวทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ( ระบบ digital) ข้อมูลพิบัติภัย แหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้ ขอ / รับ ข้อมูล ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ภัยพิบัติหรือ เหตุฉุกเฉิน หมวดเด็กเยาวชน และครอบครัว บริการสาธารณะ หมวดข่าวสาร และสาระ หมวดทั่วไป (SD) หมวดทั่วไป (HD) MUX + ปฏิบัติตามแผนภัย พิบัติฯ

4 ประเด็นปัญหา ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลบางรายยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการ แจ้งเหตุ / เตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน การออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลยังไม่มีแนวทางในแจ้งเหตุ / เตือนภัยพิบัติในภาพรวม 1 2

5 ข้อหารือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลควรรวมตัวกัน ( ในลักษณะ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ) เพื่อแจ้งเหตุหรือไม่ ? การรวมตัวกันควรรวมผู้ประกอบการ ฯ ทุกรายหรือไม่ ? ไม่ควร รวมตัว ควร รวมตัว รวมทุกรายโดยมี เจ้าภาพ ทุกรายบางราย เฉพาะช่อง ข่าวสารและ สาระ / บริการ สาธารณะ ใครควรเป็นแม่ข่าย / เจ้าภาพ กรอบ แนวทาง ปฏิบัติ ดำเนินการ ตามแนวทาง ปฏิบัติของ แต่ละสถานีฯ เป็นหน้าที่ ของ MUX ในการแจ้ง เหตุหรือ เตือนภัย

6 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผอ. สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google