งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมเฉพาะทาง ( อบรมเกิน 90 วัน ) เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติ 2. โครงการอบรม 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมเฉพาะทาง ( อบรมเกิน 90 วัน ) เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติ 2. โครงการอบรม 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมเฉพาะทาง ( อบรมเกิน 90 วัน ) เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติ 2. โครงการอบรม 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4. หนังสือตอบรับจากสถาบันที่รับเข้าอบรม 5. ใบรับรองแพทย์ 6. แบบฟอร์มร่างหนังสือค้ำประกัน 7. หนังสือรับรอง จาก ผอ. รพร. ( ฝ่ายวิชาการ ฯ ดำเนินการ ) 8. หนังสือส่งตัว ( ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ ) 9. สำเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ประจำปีงบประมาณ ( ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ ) อย่างน้อย ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดลาศึกษา อย่างน้อย 35 วันทำการ ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม. ผู้ขอ อนุมัติ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้า กลุ่มงานอนุมัติ และ รองผู้อำนวยการอนุมัติ จนท. ฝ่าย วิชาการ ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ.

2 การประชุม อบรม สัมมนา ( เสียค่าลงทะเบียน ใน ประเทศ ) เอกสารประกอบ 1. แบบฟอร์มขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 2. ประวัติการประชุม อบรม สัมมนา 1 ปีงบประมาณย้อนหลัง ( ของผู้ขออนุมัติ ) 3. หนังสือเชิญ / หลักสูตรที่ขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 4. สรุปการใช้เงิน ( แนบโดย จนท. ฝ. วิชาการฯ ) 5. สำเนาอนุมัติการใช้เงิน ( แนบโดย จนท. ฝ. วิชาการ ) ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อย 35 วันทำการ ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร ผู้ขอ อนุมัติ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่ม งานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ อนุมัติ จนท. ฝ. วิชาการฯ ( เพื่อ ขออนุมัติเงิน ) ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม.

3 การประชุม อบรม สัมมนา ( เสียค่าลงทะเบียน ใน ประเทศ )( นอกแผน ) เอกสารประกอบ 1. แบบฟอร์มขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 2. ประวัติการประชุม อบรม สัมมนา 1 ปีงบประมาณย้อนหลัง ( ของผู้ขออนุมัติ ) 3. หนังสือเชิญ / หลักสูตรที่ขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 4. สรุปการใช้เงิน ( แนบโดย จนท. ฝึกอบรม ) 5. สำเนาอนุมัติการใช้เงิน ( แนบโดย จนท. ฝึกอบรม ) ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อย 45 วันทำการ ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม. ผู้ขอ อนุมัติ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่ม งานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ อนุมัติ จนท. ฝ. วิชาการฯ ( เพื่อ ขออนุมัติเงิน ) ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ.

4 สิ่งที่ ต้อง ปฏิบัติ 1. บันทึกนำส่งรายงาน 2. ทำรายงานสรุป ส่ง โดยใช้หัวข้อตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ส่ง จนท. ฝึกอบรม รพร. ภายใน 20 วัน 3. นำใบเสร็จเบิกเงิน ( ที่ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี ) ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันนับจากวันที่การ ประชุม อบรม สัมมนา สิ้นสุดลง ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร ผู้รายงาน หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้า กลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ. เมื่อกลับจากประชุม อบรม สัมมนา เสียค่าลงทะเบียน ( ในประเทศ ) โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม.


ดาวน์โหลด ppt อบรมเฉพาะทาง ( อบรมเกิน 90 วัน ) เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติ 2. โครงการอบรม 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google