งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
อบรมเฉพาะทาง (อบรมเกิน 90 วัน) เอกสารประกอบ 1.บันทึกขออนุมัติ 2. โครงการอบรม 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4. หนังสือตอบรับจากสถาบันที่รับเข้าอบรม 5. ใบรับรองแพทย์ 6. แบบฟอร์มร่างหนังสือค้ำประกัน 7. หนังสือรับรอง จาก ผอ.รพร. (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) 8. หนังสือส่งตัว (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) 9. สำเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ประจำปีงบประมาณ (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดลาศึกษา อย่างน้อย 35 วันทำการ) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้ขออนุมัติ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการอนุมัติ ผู้อำนวยการอนุมัติ จนท.ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.

2 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
การประชุม อบรม สัมมนา (เสียค่าลงทะเบียน ในประเทศ) เอกสารประกอบ 1. แบบฟอร์มขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 2. ประวัติการประชุม อบรม สัมมนา 1 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ของผู้ขออนุมัติ) 3. หนังสือเชิญ/หลักสูตรที่ขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 4. สรุปการใช้เงิน (แนบโดย จนท.ฝ.วิชาการฯ) 5. สำเนาอนุมัติการใช้เงิน (แนบโดย จนท.ฝ.วิชาการ) (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อย 35 วันทำการ) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้ขออนุมัติ จนท.ฝ.วิชาการฯ(เพื่อขออนุมัติเงิน) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการอนุมัติ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.

3 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
การประชุม อบรม สัมมนา (เสียค่าลงทะเบียน ในประเทศ)(นอกแผน) เอกสารประกอบ 1. แบบฟอร์มขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 2. ประวัติการประชุม อบรม สัมมนา 1 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ของผู้ขออนุมัติ) 3. หนังสือเชิญ/หลักสูตรที่ขออนุมัติ ประชุม อบรม สัมมนา 4. สรุปการใช้เงิน (แนบโดย จนท.ฝึกอบรม) 5. สำเนาอนุมัติการใช้เงิน (แนบโดย จนท.ฝึกอบรม) (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดประชุม อบรม สัมมนา อย่างน้อย 45 วันทำการ) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้ขออนุมัติ จนท.ฝ.วิชาการฯ(เพื่อขออนุมัติเงิน) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการอนุมัติ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม. ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.

4 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
เมื่อกลับจากประชุม อบรม สัมมนา เสียค่าลงทะเบียน (ในประเทศ) สิ่งที่ ต้อง ปฏิบัติ 1. บันทึกนำส่งรายงาน 2. ทำรายงานสรุป ส่ง โดยใช้หัวข้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่ง จนท.ฝึกอบรม รพร. ภายใน 20 วัน 3. นำใบเสร็จเบิกเงิน (ที่ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี) (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันนับจากวันที่การประชุม อบรม สัมมนา สิ้นสุดลง) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้รายงาน หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google